HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Wydawnictwo

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Zeszyt numer 109 (2019)

 • Challenges for the packaging industry in the Circular Economy
  Wyzwania dla branży opakowaniowej w gospodarce o obiegu zamkniętym

  Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Badanie właściwości fizykochemicznych i fitotoksyczności wybranego odpadu wydobywczego w aspekcie obiegu zamkniętego
  Testing physicochemical properties and fitotoxicity of selected extractive waste in light of a Circular Economy

  Monika CZOP, Amanda KOŚCIELNA, Karolina ŻYDEK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Energetyka zawodowa oparta na węglu a rynek mocy
  Coal-based professional energy and the capacity market

  Anna KIELARZ

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wybrane aspekty krajowego technicznego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
  Assessment of the national level of electric energy supply security

  Waldemar DOŁĘGA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Możliwości poprawy efektywności energetycznej systemów grzewczych z lokalną kotłownią gazową
  Possibilities of improving energy efficiency of heating systems with a gas boiler

  Grzegorz BARTNICKI, Bogdan NOWAK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wskaźniki emisyjności dla technologii stosowanych w indywidualnych systemach grzewczych
  Emission factors for heating technologies used in households

  Janusz ZYŚK, Adam SZURLEJ, Tadeusz OLKUSKI, Krzysztof KOGUT, Tomasz CIEŚLIK, Tomasz MIROWSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Prognozowanie przedziału czasowego z maksymalnym w ciągu doby zużyciem gazu przez kotłownię
  Forecasting the time interval of the day with the maximum boilers gas consumption

  Grzegorz BARTNICKI, Bogdan NOWAK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Odnawialne źródła energii w krajowym miksie energetycznym
  Renewable energy sources in the Polish energy structure

  Anna MANOWSKA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wykorzystanie fotowoltaiki jako źródła pokrywającego zapotrzebowanie szczytowe w okresie letnim w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
  An analysis of photovoltaics as a source covering peak demand in the summer in the National Electric Power System

  Bartosz SOBIK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Zabezpieczenie środków finansowych na likwidację zakładu górniczego działającego na podstawie koncesji udzielonej przez starostę
  Financial assurance for mine closure and rehabilitation operating on the basis of licenses granted by a staroste (prefect)

  Ryszard UBERMAN

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Analiza kosztów w układzie stanowiskowym na przykładzie Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź SA
  Cost analysis by positions on the example of the KGHM Polska Miedź SA mining plants

  Anna BAJUS

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Ocena przydatności terenu do zabudowy ze względu na zagrożenie zapadliskami – studium przypadku
  Assessment of land development suitability taking the sinkhole hazard into account

  Katarzyna SZAFULERA, Marek JENDRYŚ, Marek KRUCZKOWSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Pilotażowe pomiary składowych rotacyjnych drgań sejsmicznych w rejonie LGOM
  Preliminary measurements of rotational components of seismic vibration in the Legnica-Głogów Copper Basin region

  Krzysztof FUŁAWKA, Witold PYTEL, Piotr MERTUSZKA, Eugeniusz KOZIARZ

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wpływ polityki energetycznej na zmiany klimatu w opinii młodzieży województwa podkarpackiego
  The impact of energy policy on climate change in the opinion of young people in the Podkarpackie region

  Marian WOŻNIAK, Bartosz SAJ

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Ocena atrakcyjności ciepła systemowego w oparciu o badania ankietowe specjalistów
  The attractiveness of system district heating assessment based on specialist surveys

  Grzegorz BARTNICKI, Bogdan NOWAK

  Pobierz Summary Pobierz Download

Zeszyt numer 108 (2019)

 • Międzynarodowe rynki węgla energetycznego - podaż, popyt, ceny
  International steam coal markets - supply, demand, proces

  Zbigniew GRUDZIŃSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Rosja na międzynarodowym rynku węgla energetycznego a eksport do Polski
  Russia on the international steam coal market and exports to Poland

  Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Zbigniew GRUDZIŃSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Węgiel w energetyce zawodowej i ciepłownictwie - stan obecny i perspektywy
  Coal in energy generation and direct heating - current state and prospects

  Anna KIELERZ, Monika PORZERZYŃSKA-ANTONIK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Koniunktura gospodarcza w Polsce a ceny miałów energetycznych
  The economic situation in Poland and prices of bituminous coal fines

  Mikołaj ŚWIAT

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Analiza zapotrzebowania na węgiel opałowy w gospodarstwach domowych w kontekście tendencji zmian w rynku komunalno-bytowym
  Analysis of the demand for heating coal in households in the context of changes in the municipal and residential market

  Radomir ROGUS, Łukasz MAZANEK, Renata MACZUGA, Wojciech CEBO

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Polityka energetyczna Polski - nowe wyzwania
  Polish energy policy - new challenges

  Tadeusz OLKUSKI, Zbigniew GRUDZIŃSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Przeróbka węgla kamiennego w Polsce - stan obecny i trendy przyszłościowe
  Preparation of hard coal in Poland - current state and the latest trends

  Ireneusz BAIC, Wiesław BLASCHKE, Bronisław GAJ

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Ekologiczne i ekonomiczne aspekty procesu suchego odkamieniania węgli kamiennych
  Ecological and economic aspects of the dry deshaling process of hard coal

  Tadeusz DZIOK, Ireneusz BAIC, Andrzej STRUGAŁA, Wiesław BLASCHKE

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Zmienność właściwości węgli koksowych w zależności od ich uziarnienia
  Coking coal properties changes depending on grain size fraction

  Bartosz MERTAS, Marek ŚCIĄŻKO

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski (open door) na koncesje węglowodorowe w 2019 i 2020 roku
  Oil and gas in Poland: licensing round and open door policy in 2019 and 2020

  Grzegorz JAGIELSKI, Hubert KIERSNOWSKI, Sylwia KIJEWSKA, Aleksandra KOZŁOWSKA, Ewelina KRZYŻAK, Marta KUBERSKA, Rafał LASKOWICZ, Joanna ROSZKOWSKA-REMIN, Łukasz SMAJDOR, Marcin WESOŁOWSKI, Krystian WÓJCIK, Tomasz ŻUK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wymywalność rtęci z węgli kamiennych i odpadów wydobywczych
  The leaching of mercury form hard coal and extractive waste

  Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Janusz MAZUREK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Oznaczenie pierwiastków ekotoksycznych w gazach pochodzących ze spalania węgla
  Determination of ecotoxic elements in flue gases from coal combustion

  Faustyna WIEROŃSKA-WIŚNIEWSKA, Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Zarządzanie i monitorowanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
  Management and monitoring of municipial waste in Poland in the context of circular economy (CE) implementation

  Marzena SMOL, Joanna KULCZYCKA, Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS, Dariusz WŁÓKA

  Pobierz Summary Pobierz Download