HR Excellence in research

Instytut

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”), realizując obowiązek informacyjny przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych w Instytucie:

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą przy ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Instytucie jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: inspektorODO@min-pan.krakow.pl
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Instytut stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeśli zajdzie jedna z poniższych przesłanek:
  • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • w celu niezbędnym realizacji umów zawartych z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 11. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do usunięcia.
 12. Serwis www.min-pan.krakow.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o korzystających z naszej strony internetowej, korzysta natomiast z usługi Google Analytics.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa ul. Stawki 2) w przypadku naruszenia przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.