HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”), realizując obowiązek informacyjny przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych w Instytucie:

 1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą przy ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, https://min-pan.krakow.pl/instytut/, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu – prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Galosa, profesora instytutu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: inspektorODO@min-pan.krakow.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Instytut stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeśli zajdzie jedna z poniższych przesłanek:
  • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • w celu niezbędnym realizacji umów zawartych z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 5. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 7. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Instytut ma prawo:
  • do dostępu do danych osobowych,
  • do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • do przenoszenia danych osobowych, jeśli jest to możliwe,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa ul. Stawki 2, kod 00-193, tel. 22 860 70 86), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO.

   

 11. Serwis www.min-pan.krakow.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o korzystających z naszej strony internetowej, korzysta natomiast z usługi Google Analytics.