HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Kierownik Zakładu

Kulczycka Joanna

dr hab. Kulczycka Joanna, profesor instytutu
Pokój: 118
Telefon: (+48)12 632-22-45/618
Tel. kom.: (+48) 605-333-363
E-mail: kulczycka@meeri.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym prowadzi szeroki zakres prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz usług badawczych dla otoczenia gospodarczego w zakresie szeroko rozumianych obszarów strategii i metod wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, badań środowiskowych i gospodarki odpadami, oraz geochemii stosowanej i inżynierii środowiska.

W zakresie strategii i metod wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Strategie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w regionach i podmiotach gospodarczych,
 • Opracowanie i ocena planów rozwoju dla regionów i podmiotów gospodarczych,
 • Diagnoza i ocena rozwiązań wspierających ograniczenie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko w całym cyklu życia:
  • Analiza środowiskowa przy wykorzystaniu metod: ocena cyklu życia (LCA) i ślad węglowy (CF),
  • Ocena ekonomiczna (koszty cyklu życia LCC) oraz metody ograniczania ryzyka,
  • Badania aspektów społecznych planowanych i realizowanych przedsięwzięć oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • Analiza rynku surowców pierwotnych i wtórnych,
 • Analiza technologiczna przy wykorzystaniu metod: BAT, BATNEEC i analiz

W zakresie badań środowiskowych i gospodarki odpadami zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Rozpoznanie, badania i analiza jakości środowiska gruntowo-wodnego w warunkach antropopresji:
  • Oddziaływanie czynnych i zamkniętych obiektów przemysłowych oraz innych miejsc zanieczyszczonych na wody podziemne, powierzchniowe, grunty i gleby,
  • Monitorowanie obiektów składowania odpadów i poszukiwanie parametrów charakterystycznych zanieczyszczenia,
 • Zagadnienia gospodarki odpadami:
  • Prognozowanie zmian i planowanie systemów gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz ich oddziaływania na środowisko,
  • Możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych i wydobywczych w procesach odzysku lub unieszkodliwiania, w tym do celów rekultywacji,
  • Analiza wytwarzania i zagospodarowania odpadów zawierających azbest,
 • Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych oraz przemysłowych.

W zakresie geochemii stosowanej i inżynierii środowiska zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Badania możliwości zastosowań wybranych materiałów odpadowych w inżynierii i ochronie środowiska, w tym do syntez materiałów zeolitowych i mezoporowatych z popiołów lotnych i innych nośników krzemionki oraz ich zastosowanie w oczyszczaniu ścieków (m.in. z Hg, NH3) i gazów spalinowych (m.in. z Hg i CO2),
 • Rozwój technologii w zakresie wytwarzania, magazynowania i wykorzystania wodoru do produkcji energii, w szczególności w zakresie wykorzystania zeolitów, struktur metaloorganicznych (MOF) i materiałów mezoporowatych w procesach magazynowania wodoru,
 • Magazynowanie energii elektrycznej w bateriach typu Li-ion i Na-ion, w tym prace materiałowe nad nowymi rozwiązaniami dla elektrod stosowanych w ogniwach, mające na celu poprawę kluczowych parametrów technologii ogniw odwracalnych,
 • Analizy geochemiczne procesów zachodzących podczas składowania CO2.

Pracownie

Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym tworzą trzy pracownie: