HR Excellence in research

Działalność naukowa

Seminaria naukowe

Upowszechnianiu działalności naukowej służą również seminaria naukowe, w trakcie których nasi pracownicy dzielą się swoimi przemyśleniami i osiągnięciami. Spotkania te są otwarte również dla osób z zewnątrz. Serdecznie zapraszamy.

Niżej prezentujemy kalendarz minionych spotkań oraz harmonogram na kolejny rok.

2018
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Harmonogram seminariów naukowych Instytutu w 2018 roku

Kwartał IV

 • 11 października – dr hab. inż. Patrycja Bąk, dr inż. Barbara Kowal, dr inż. Marta Sukiennik – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH – Metodyczne aspekty planowania w przedsiębiorstwie górniczym
 • 18 października – dr hab. inż. Patrycja Bąk, dr inż. Barbara Kowal, dr inż. Marta Sukiennik – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH – Wybrane aspekty kształtowania kultury korporacyjnej w branży wydobywco-energetycznej
 • 25 października – mgr inż. Aleksandra Augustyn – Perspektywy zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w aspekcie wdrożenia rynku mocy – seminarium związane z otwarciem przewodu doktorskiego
 • 25 października – prof. Viktor Koval  & co. – Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics – Economic Mechanisms of Municipal and Mining Waste System in Ukraine
 • 8 listopada – mgr inż. Marcin Malec – Długoterminowe planowanie dostaw węgla kamiennego do jednostek wytwórczych energetyki zawodowej – seminarium związane z otwarciem przewodu doktorskiego
 • 14 listopada – mgr inż. Piotr Kunecki – Charakterystyka fizykochemiczna pyłów zawieszonych z terenu Krakowa – badanie filtrów masek antysmogowych w okresie grzewczym
 • 22 listopada – mgr inż. Anita Szmiłyk – Możliwości zagospodarowania odpadów tekstylnych
 • 13 grudnia – mgr inż. Dorota Czarna-Juszkiewicz – Popiół lotny jako substrat w syntezie mikro/mezoporowatych materiałów  glinokrzemianowych i ich zastosowanie jako sorbentów w sektorze energetycznym

Kwartał III

Przerwa wakacyjna.

Kwartał II

 •  5 kwietnia – mgr inż. Pablo Benalcazar – The impact of energy storage on the operation planning of a Combined Heat and Power plant
 • 19 kwietnia – dr inż. Piotr Olczak – Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych
 •  10 maja – dr inż. Maciej Miecznik – Wykorzystanie publicznie dostępnych danych hydrogeologicznych w typowaniu potencjalnej lokalizacji gruntowego magazynu ciepła w technologii ATES
 • 24 maja – mgr inż. Jarosław Kulpa – Wielowariantowa ocena wpływu inwestycji na środowisko z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań IT
 •  7 czerwca – dr inż. Rafał Czarny – Wpływ zawodnienia ośrodka gruntowego na parametry propagacji elektromagnetycznej fali powierzchniowej w metodzie georadarowej
 • 14 czerwca – dr inż. Katarzyna Stala-Szlugaj- Sytuacja w głównych światowych węzłach handlowych węgla energetycznego 

Kwartał I

 • 11 stycznia – mgr inż. Justyna Auguścik – Opis struktury zmienności w ujęciu statystycznym i geostatystycznym arsenu na przykładzie wybranego złoża Cu-Ag LGOM
 • 18 stycznia – dr inż. Leszek Lankof – Klasyfikacja polskich złóż soli kamiennej w aspekcie magazynowania i składowania substancji
 • 8 lutego – mgr inż. Katarzyna Guzik – Wykształcenie litologiczne i charakterystyka petrograficzna blocznych wapieni dewońskich ze złoża Szewce
 • 22 lutego – mgr inż. Piotr Kunecki – Zastosowanie surowców glinokrzemianowych w procesach usuwania rtęci ze spalin
 • 1 marca – mgr Agnieszka Nowaczek – Spin usługi doradcze dla MSP w obszarze recykling
 • 22 marca – dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska – Projekt MINLAND – Zasoby Złóż Kopalin w Zrównoważonym Planowaniu Przestrzennym