HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Praktyki studenckie i absolwenckie

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi Instytut angażuje się w organizację praktyk i staży naukowych, stwarzając możliwości rozwoju przyszłym pracownikom nauki. Każdego roku do Instytutu trafia kilkunastu studentów i doktorantów, pragnących rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Najlepsi z nich zyskują również możliwość zatrudnienia w naszej jednostce.

Zasady odbywania praktyk studenckich w IGSMiE PAN

 • Student (kandydat do odbycia praktyki studenckiej) w Instytucie GSMiE PAN (Instytut), po zapoznaniu się z opisem działalności badawczej prowadzonej w poszczególnych pracowniach Instytutu (strona www.min-pan.krakow.pl), wybiera Pracownię prowadzącą interesującą go działalność naukowo-badawczą.
 • Po dokonaniu wyboru student kontaktuje się z kierownikiem tej Pracowni w celu ustalenia możliwości odbycia praktyki, jej terminu i zakresu.
 • Student może odbywać praktykę na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a Instytutem (praktyka obowiązkowa). Umowa musi być podpisana przed rozpoczęciem praktyki. Umowę podpisaną jednostronnie przez przedstawiciela uczelni (w dwóch egzemplarzach) należy złożyć w Sekretariacie Instytutu pok. 314, III p. Po podpisaniu umowy student zobowiązany jest do odbioru 1 egzemplarza w celu przekazania go do uczelni.
 • W czasie odbywania praktyki w Instytucie student musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeśli w umowie z uczelnią wystąpi brak zapisu o ubezpieczeniu NNW, student jest zobowiązany dołączyć do umowy kserokopię dowodu ubezpieczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • Dopuszcza się możliwość odbywania nieodpłatnej praktyki nieobowiązkowej, którą student jest zobowiązany zakończyć najpóźniej w dniu obrony pracy magisterskiej, na zasadach opisanych w punktach 1, 2 i 4 niniejszego zarządzenia.
 • Przed rozpoczęciem praktyki, student jest zobowiązany do odbycia szkolenia BHP, na zasadach przyjętych w Instytucie.
 • Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki studenckiej w jednej Pracowni przez maksymalnie 3 osoby równocześnie.
 • Po zakończeniu praktyki na prośbę studenta może być wydane stosowne zaświadczenie, potwierdzające odbycie praktyki studenckiej w Instytucie, podpisane przez Dyrektora Instytutu oraz kierownika Pracowni.
 • W razie pytań i niejasności związanych z odbywaniem praktyki należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Organizacyjnego w Instytucie (dane kontaktowe dostępne na dole strony).

Zasady odbywania praktyk absolwenckich w IGSMiE PAN

 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Instytut) może przyjąć na praktykę absolwencką osobę, która ukończyła studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie oraz w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.
 • Praktyka absolwencka w Instytucie jest odpłatna.
 • Kandydat do odbycia praktyki absolwenckiej kontaktuje się z kierownikiem wybranej przez siebie Pracowni w celu ustalenia możliwości odbycia praktyki, jej terminu i zakresu oraz wynagrodzenia.
 • Praktykę można odbywać wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy praktykantem a Instytutem. Umowa musi być podpisana przed rozpoczęciem praktyki.
 • Po zakończeniu praktyki na prośbę praktykanta może być wydane stosowne zaświadczenie, potwierdzające odbycie praktyki absolwenckiej w Instytucie, podpisane przez Dyrektora Instytutu oraz kierownika Pracowni.
 • W razie pytań i niejasności związanych z odbywaniem praktyki należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Organizacyjnego w Instytucie (dane kontaktowe na dole strony).

Dane kontaktowe

W razie pytań bądź problemów prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Organizacyjnego:

tel. (+48) 12 617-16-37

mail :  smrek@min-pan.krakow.pl