HR Excellence in research

Działalność naukowa

Przewody doktorskie

W tym miejscu dostępne są informacje o aktualnie realizowanych przewodach doktorskich oraz zamkniętych postępowaniach, które zakończyły się nadaniem tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska.

 

 Informacja o trybie przeprowadzenia przewodu doktorskiego

 

Dokumenty

 Wzór wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 Wzór oświadczenia o nie ubieganiu się o wszczęcie przewodu doktorskiego

Aktualne przewody doktorskie

Jarosław Szlugaj - „Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna odpadów wydobywczych z wybranych kopalń węgla kamiennego w aspekcie ich wykorzystania do produkcji kruszyw mineralnych" Pobierz Paulina Harba „Zastosowanie metody interferometrii sejsmicznej do oceny zmian właściwości sprężystych ośrodka geologicznego naruszonego procesami osuwiskowymi w wybranych rejonach karpat fliszowych" Pobierz Dominik Galica - „Cyfrowy model geologiczny złoża jako narzędzie wspomagania decyzji w działalności kopalni węgla kamiennego" Pobierz Rafał Polak - „Modele symulacyjne w wielokrotnej analizie procesu transportu urobku w kopalniach podziemnych" Pobierz Aleksandra Augustyn - „Ocena krajowego zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w perspektywie 2040 roku na tle wdrożenia rynku mocy”. Pobierz Marcin Malec - „Optymalizacja pozyskiwania węgla kamiennego przez energetykę zawodową z uwzględnieniem wybranych regulacji środowiskowych”, Pobierz

Zakończone przewody doktorskie

Rafał Czarny - „Ocena budowy i właściwości sprężystych górotworu metodą interferometrii sejsmicznej” Pobierz Maciej Miecznik - „Modele zrównoważonej eksploatacji zbiornika wód geotermalnych w centralnej częsci Podhala do produkcji energii cieplnej i elektrycznej" Pobierz Tomasz Łątka - „Metoda oceny stopnia spękania ośrodka skalnego za pomocą georadaru otworowego” Pobierz Krzysztof Krawiec - „Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na zmianę wartości parametrów fizyczno-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej." Pobierz Katarzyna Guzik - „Możliwości wykorzystania piaskowców jurajskich i kredowych północno - zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako kamieni architektonicznych w zależności od ich litologii” Pobierz Przemysław Kaszyński - „Ocena perspektyw zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w elektroenergetyce zawodowej w aspekcie wybranych regulacji środowiskowych”. Pobierz Łukasz Lelek - „Analiza porównawcza wpływu na środowisko procesów produkcji energii elektrycznej z wybranych nośników w warunakach polskich" Pobierz Katarzyna Luboń - „Ocena efektywności geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych jury dolnej Niżu Polskiego” Pobierz