HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Tomasz Łątka

Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej oraz o miejscu złożeniu rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595) podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego  w ramach dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska dla mgr. inż. Tomasza Łątki zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu:

„Metoda oceny stopnia spękania ośrodka skalnego za pomocą georadaru otworowego”.

Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Zenona Pileckiego. 

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2016 r., działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595),  na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383), w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Łątki pt.:

„Metoda oceny stopnia spękania ośrodka skalnego za pomocą georadaru otworowego” 

w wyniku głosowania:

1. Powołała Komisję Doktorską w składzie:

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin
 • Członkowie:
  • Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
  • Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
  • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
  • Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
  • Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. IGSMiE PAN
  • Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN – promotor
  • Recenzent
  • Recenzent

2. Ustaliła egzaminy doktorskiej:

 • W dyscyplinie podstawowej – górnictwo i geologia inżynierska w zakresie geologii stosowanej.
 • W dyscyplinie dodatkowej – geofizyka w zakresie geofizyki stosowanej.
 • Z języka obcego – skierowanie na obligatoryjny egzamin z języka angielskiego w Studium Języków Obcych AGH w Krakowie.

3. Powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

 • Dyscypliny podstawowej w składzie:
  • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
   • Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN
 • Dyscypliny dodatkowej w składzie:
  • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Jerzy Dec, prof. AGH
   • Dr hab. inż. Antoni Barbacki

4. Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

 • Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak