HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Zamówienia publiczne i przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków_znak: AF-272-1/2020

 Ogłoszenie nr 540783-N-2020 z dnia 2020-05-18 r.

 SIWZ

 Załącznik nr 1 do SIWZ_Projekt umowy

 Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty

 Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy

 Załącznik nr 4 do SIWZ_Wykaz usług

 Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz osób

 Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robót

 Załącznik nr 7 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dot. uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 Załącznik nr 8 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy dot. orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

 Załącznik nr 9 do SIWZ_Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Załącznik nr 10 do SIWZ_Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 Załącznik nr 1 do projektu umowy_Program Funkcjonalno-Użytkowy

 1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 20.05.2020 r.

 

Zapytania ofertowe

Zapytanie nr 1

 Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej opracowania korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla Polski z wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) z uwzględnieniem wybranych wskaźników w perspektywie do roku 2030.

Zapytanie nr 2

 Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej opracowania metodyki wraz z propozycją wskaźników GOZ dla gospodarki Polski w perspektywie obszarów wiejskich (metodyka wraz z propozycją wskaźników).

Zapytanie nr 3

 Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży wydobywczej. 

Zapytanie nr 4

 Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży energetycznej. 

Zapytanie nr 5

 Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży chemicznej. 

Zapytanie nr 6

 Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży budowlanej.

Zapytanie nr 7

 Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży rolno-spożywczej.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia_Prace remontowe i przebudowa pomieszczeń biurowych_III p w IGSMiE PAN

 SIWZ_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy_przesłanki wykluczenia_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy_warunki udziału w postępowaniu_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz oferty_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 1 do Umowy_wykaz podwykonawców_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula informacyjna_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 8 do SWIZ_Wykaz robót budowlanych_znak sprawy AO-271-15-2019

 Załącznik nr 9 do SIWZ_Wykaz osób_znak sprawy AO-271-15-2019

 Rysunki_znak sprawy AO-271-15-2019

 Odpowiedź na pytanie z dnia 26.09.2019 r._ znak sprawy AO-271-15-19

 Druga odpowiedź na pytanie z dnia 26.09.2019 r._ znak sprawy AO-271-15-19

 Rzut III piętra

 Trzecia odpowiedź na pytanie z dnia 26.09.2019 r._ znak sprawy AO-271-15-19

 Informacja z otwarcia ofert_(znak sprawy AO-271-15-19)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_(znak sprawy AO-271-15-19)

 

Zamówienie na usługi społeczne

 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania w Krakowie III i IV konferencji z cyklu „Forum Gospodarki Energetycznej”_znak sprawy AF-2/19-4/2019

 Odpowiedź na pytanie z dnia 03.10.2019 r._znak sprawy AF-271-6-19

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty FGE 2020_znak sprawy AF-271-6-19

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty FGE 2021_znak sprawy AF-271-6-19