HR Excellence in research

Działalność naukowa

Badania statutowe

Tematy badań statutowych Instytutu obejmują zadania kontynuowane oraz nowe. Obecnie działalność statutowa realizowana jest w obrębie sześciu kierunków badawczych:

Poniżej zamieszczamy rozszerzony wykaz badań statutowych, realizowanych w kolejnych latach.

2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

I. Efektywność gospodarowania surowcami mineralnymi

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 1: Badania zróżnicowania struktury zmienności parametrów złóż. Cz.2
 • Zadanie 2: Rozpoznanie geologiczno-geofizyczne podpermskiego podłoża południowej części monokliny przedsudeckiej jako potencjalnego źródła surowców mineralnych na Dolnym Śląsku. Cz. 2
 • Zadanie 3: Metalogeniczne podstawy poszukiwań złóż rud w Polsce. Cz. 4
 • Zadanie 4: Raport o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi oraz rud cynku i ołowiu w Polsce. Cz. 8
 • Zadanie 5: Szacowanie i formy zabezpieczenia środków finansowych na likwidację kopalń odkrywkowych. Cz. 3

Zadania nowe

 • Zadanie 6: Ocena potrzeb surowcowych gospodarki krajowej obecnie i w przyszłości
 • Zadanie 7: Nowe techniki i technologie rewolucjonizujące pozyskiwanie surowców mineralnych
 • Zadanie 8: Zmiany poeksploatacyjne terenów występowania złóż kopalin skalnych
 • Zadanie 9: Złoża antropogeniczne kopalin towarzyszących w górnictwie węgla brunatnego. Cz. 1

II. Energia odnawialna jako czynnik zrównoważonego rozwoju

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 10: Badania parametrów energetycznych OZE na przykładzie wybranych stref z uwzględnieniem aspektów racjonalnego zarządzania energią. ATES, BTES – koncepcje instalacji pilotowych.
 • Zadanie 11: Techniczno – technologiczna koncepcja otworów eksploatacyjno-chłonnych

Zadania nowe

 • Zadanie 12: Analiza wpływu charakterystyki energetycznej odbiorcy energii na efektywności pracy instalacji geotermalnej
 • Zadanie 13: Model przepływu wód geotermalnych w obrębie zbiornika podhalańskiego w świetle nowych danych. Cz. 1. Koncepcja badań.

III. Technologie informacyjne w analizie rozwoju systemów gospodarki surowcami mineralnymi i energią

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 14: Aktualizacja baz danych dotyczących międzynarodowych rynków węgla kamiennego
 • Zadanie 15: Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji
 • Zadanie 16: Modele symulacyjne w wielokryterialnej analizie procesu transportu urobku w kopalniach podziemnych. Cz. 3
 • Zadanie 17: Aktualizacja bazy danych gospodarki i obrotów surowcami mineralnymi w Polsce

IV. Regionalizacja polityki energetycznej polski z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i ekologicznych

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 18: Wpływ magazynowania energii na planowanie produkcji elektrociepłowni. (The impact of energy storage on the production scheduling of a Combined Heat and Power plant) Cz. 2
 • Zadanie 19: Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii – monografia Cz.2

Zadania nowe

 • Zadanie 20: Ocena perspektyw zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w aspekcie wdrożenia rynku mocy. Cz. 1
 • Zadanie 21: Trendy i perspektywy zużycia energii pierwotnej w Polsce. Cz. 1
 • Zadanie 22: Strategiczne planowanie dostaw węgla kamiennego do energetyki zawodowej w aspekcie wybranych regulacji środowiskowych. Cz. 1

V. Zrównoważony rozwój regionów

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 23: Mapowanie podłoża szlaków komunikacyjnych. Cz.2
 • Zadanie 24: Planowanie kierunków rozwoju wybranych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki niskoemisyjnej. Cz. 7
 • Zadanie 25: Zastosowanie metody interferometrii sejsmicznej do oceny zmian właściwości sprężystych ośrodka geologicznego naruszonego procesami osuwiskowymi w wybranych rejonach Karpat Fliszowych. Cz. 4
 • Zadanie 26: Przejawy starzenia się rzeźby polodowcowej odzwierciedlone w obrazach LIDARowych na wybranych obszarach Polski. Cz. 2
 • Zadanie 27: Badania mieszanek biomasowych do produkcji paliw niskoemisyjnych. Cz.2

Zadania nowe

 • Zadanie 28: Możliwości pozyskiwania surowców z odpadów miejskich
 • Zadanie 29: Petrologiczne cechy podmorskich spływów grawitacyjnych w aspekcie procesów depozycyjnych

VI. Podstawy efektywnej gospodarki odpadami

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 30: Wskaźniki monitorowania środowiska w gospodarce odpadami. Cz. 6
 • Zadanie 31: Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów różnych grup. Cz. 2
 • Zadanie 32: Modelowanie migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym w wyniku wypełniania wyrobisk odkrywkowych odpadami górniczymi. Cz. 3
 • Zadanie 33: Klasyfikacja polskich złóż soli kamiennej w aspekcie magazynowania i składowania substancji. Cz. 2
 • Zadanie 34: Zastosowanie surowców glinokrzemianowych w procesach usuwania rtęci ze spalin. Cz. 2
 • Zadanie 35: Analiza możliwości wykorzystania produktów ubocznych pirolizy opon gumowych. Cz. 2
 • Zadanie 36: Odpady poprodukcyjne w świetle koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Cz. 2

Zadania nowe

 • Zadanie 37: Popiół lotny jako substrat w syntezach mikro/mezoporowatych materiałów glinokrzemianowych oraz ich zastosowanie w sektorze energetycznym. Cz. 1