HR Excellence in research

Działalność naukowa

Badania statutowe

Tematy badań statutowych Instytutu obejmują zadania kontynuowane oraz nowe. Obecnie działalność statutowa realizowana jest w obrębie sześciu kierunków badawczych:

Poniżej zamieszczamy rozszerzony wykaz badań statutowych, realizowanych w kolejnych latach.

2017
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

I. Efektywność gospodarowania surowcami mineralnymi

Zadania kontynuowane:

 • Zadanie 1: Mineralne surowce odpadowe z górnictwa i przeróbki kopalin. Cz.2
 • Zadanie 2: Badania wpływu składu chemicznego i mineralnego surowców skaleniowych na właściwościi barwę tworzyw ceramicznych. Cz. 4
 • Zadanie 3: Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna odpadów wydobywczych z wybranych kopalń węgla kamiennego w aspekcie ich wykorzystania do produkcji kruszyw mineralnych. Cz. 5
 • Zadanie 4: Metoda oceny innowacji technologicznych w produkcji mieszanek betonowych. Cz. 3
 • Zadanie 5: Surowce mineralne Polski. Surowce energetyczne. Ropa naftowa i gaz ziemny – monografia. Cz.2
 • Zadanie 6: Metalogeniczne podstawy poszukiwań złóż rud w Polsce. Cz. 2
 • Zadanie 7: Raport o stanie górnictwa węgla kamiennego, rud miedzi oraz rud cynku i ołowiu w Polsce. Cz. 6
 • Zadanie 8: Wpływ wybranych parametrów geologiczno-górniczych na ocenę ekonomiczną projektów w górnictwie węgla kamiennego. Cz. 3
 • Zadanie 9: Ocena perspektyw zapotrzebowania drobnych odbiorców węgla w Polsce. Cz. 2

Zadania nowe

 • Zadanie 10: Szacowanie i formy zabezpieczenia środków finansowych na likwidację kopalń odkrywkowych

II. Energia odnawialna jako czynnik zrównoważonego rozwoju

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 11: Badania parametrów energetycznych OZE na przykładzie wybranych stref z uwzględnieniem aspektów racjonalnego zarządzania energią – Analiza parametrów zasobów geotermalnych w wybranych rejonach Polski pod kątem ich  wykorzystania w rolnictwie ekologicznym w warunkach racjonalnego gospodarowania  energią. Cz. 2
 • Zadanie 12: Energetyczne wykorzystanie biomasy – monografia. Cz. 3

Zadania nowe

 • Zadanie 13: Aspekty formalno-prawne wykorzystania wód podziemnych do celów energetycznych

III. Technologie informacyjne w analizie rozwoju systemów gospodarki surowcami mineralnymi i energią

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 14: Aktualizacja baz danych dotyczących międzynarodowych rynków węgla kamiennego
 • Zadanie 15: Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji
 • Zadanie 16: Cyfrowy model geologiczny złoża jako narzędzie wspomagania decyzji w działalności kopalni węgla kamiennego. Cz. 3
 • Zadanie 17: Modele symulacyjne w wielokryterialnej analizie procesu transportu urobku w kopalniach podziemnych. Cz. 2
 • Zadanie 18: Aktualizacja bazy danych gospodarki i obrotów surowcami mineralnymi w Polsce
 • Zadanie 19: Oddziaływanie regulacji środowiskowych w energetyce na zużycie węgla do produkcji energii elektrycznej. Cz. 3

IV. Regionalizacja polityki energetycznej polski z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i ekologicznych

Zadania kontynuowane:

 • Zadanie 20: Podstawy modelowania migracji radionuklidów w biosferze.  Cz.4 Metodyka oceny narażenia na promieniowanie jonizujące
 • Zadanie 21: Analiza porównawcza wpływu na środowisko procesów produkcji energii elektrycznej z wybranych nośników w warunkach polskich. Cz. 5
 • Zadanie 22: Perspektywy rozwoju krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, środowiskowych i ekonomicznych – monografia. Cz. 2

Zadania nowe:

 • Zadanie 23: Łańcuch powiązań podmiotów w energetyce zawodowej

V. Zrównoważony rozwój regionów

Zadania kontynuowane:

 • Zadanie 24: Innowacyjna metoda interferencji sejsmicznej w ocenie budowy i właściwości ośrodka geologicznego. Cz. 3
 • Zadanie 25: Identyfikacja stref gazogeodynamicznych w strukturze złoża rud miedzi z użyciem metod geofizycznych. Cz. 3
 • Zadanie 26: Planowanie kierunków rozwoju wybranych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki niskoemisyjnej. Cz. 5
 • Zadanie 27: Zastosowanie metody interferometrii sejsmicznej do oceny zmian właściwości sprężystych ośrodka geologicznego naruszonego procesami osuwiskowymi w wybranych rejonach Karpat Fliszowych.  Cz. 2

Zadania nowe:

 • Zadanie 28: Możliwości pozyskiwania surowców metalicznych z ZSEE i wycofanych z zużycia samochodów w Polsce w ujęciu regionalnym. Cz. 1
 • Zadanie 29: Adaptacja danych LIDAR do analizy geologiczno-inżynierskich właściwości terenów wolnych od wyłączeń
 • Zadanie 30: Wykorzystanie popiołów lotnych ze spalania biomasy do wytwarzania nawozów wielkoskładnikowych

VI. Podstawy efektywnej gospodarki odpadami

Zadania kontynuowane

 • Zadanie 31: Wskaźniki monitorowania środowiska w gospodarce odpadami. Cz. 4
 • Zadanie 32: Synteza zeolitów z materiałów odpadowych i naturalnych oraz ich wykorzystanie w usuwaniu zanieczyszczeń środowiskowych. Cz. 3

Zadania nowe

 • Zadanie 33: Wykorzystanie sorbentów stałych do oczyszczania ścieków powstających w procesie odsiarczania spalin Cz. 1
 • Zadanie 34: Struktury geologiczne do podziemnego magazynowania wodoru. Cz. 1
 • Zadanie 35: Ocena efektywności geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych jury dolnej Niżu Polskiego. Cz. 1.