HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią

 

 

Projekt „Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” jest realizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, a współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1. Infrastruktura badawcza sektora nauki).

Projekt jest realizowany w Konsorcjum naukowym, którego Liderem jest IGSMiE PAN, a Partnerami są: ZGH Bolesław S.A., Geotermia Mazowiecka S.A. oraz EGM S.A.

 Nr Projektu: RPMP.01.01.00-12-0079/19-XVII/17/FE/20

Okres realizacji projektu: 8.04.2020 r. – 8.04.2023 r.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Data podpisania umowy: 8 kwietnia 2020 r.

Cele główne Projektu:

Cele szczegółowe Projektu:

Zakres projektu:

Projekt zakłada: