HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska

Kierownik Zakładu

Pilecki Zenon

prof. dr hab. inż. Pilecki Zenon, profesor
Pokój: 112
Telefon: (+48)12 617-16-26/627
Tel. kom.: (+48) 602-272-049
E-mail: pilecki@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska prowadzi szeroki zakres prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz usług badawczych dla otoczenia gospodarczego w zakresie szeroko rozumianych obszarów geodynamiki, geoinżynierii, inżynierii środowiska, geotechnologii oraz surowców biogenicznych i gospodarki wodą w obiegu zamkniętym.

W zakresie geodynamiki i geoinżynierii w powiązaniu z inżynierią środowiska zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Badania geofizyczne i geologiczno-inżynierskie oddziaływania różnego rodzaju czynników na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na terenach górniczych i pogórniczych,
 • Badania zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji różnych kopalin mineralnych,
 • Badania geofizyczne budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych, w tym osuwisk, zapadlisk oraz podłoża pod obiekty budowlane, w szczególności za pomocą metod: sejsmicznej i georadarowej,
 • Badania oddziaływań dynamicznych na obiekty budowlane metodą sejsmometryczną,
 • Modelowania matematyczne zachowania się ośrodków geologicznych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, w tym wokół wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów inżynierskich.

W zakresie geotechnologii zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Rozpoznanie możliwości i potencjału podziemnego magazynowania/składowania H2 i CO2 w Polsce wraz z identyfikacją i charakterystyką odpowiednich struktur geologicznych w głębokich poziomach wodonośnych oraz w kawernach solnych,
 • Badanie oddziaływania H2 i CO2 na skały zbiornikowe i uszczelniający nadkład,
 • Modelowanie zatłaczania H2 i CO2 do głębokich poziomów wodonośnych,
 • Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z podziemnym magazynowaniem/składowaniem H2 i CO2,
 • Rozpoznanie możliwości podziemnego składowania odpadów promieniotwórczych,
 • Ocena potencjału podziemnego magazynowanie substancji w kawernach solnych.

W zakresie surowców biogenicznych i gospodarki wodą w obiegu zamkniętym zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Opracowania rekomendacji (map drogowych) dotyczących zrównoważonego i cyrkularnego gospodarowania surowcami biogenicznymi,
 • Odzysk surowców z odpadów, z tym fosforu z odpadów generowanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej (nawozy z odpadów),
 • Woda w gospodarce o obiegu zamkniętym i ślad wodny,
 • Oceny aspektów technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych gospodarki surowcami biogenicznymi,
 • Strategie ochrony wód przed zanieczyszczeniem surowcami biogenicznymi ze źródeł antropogenicznych oraz określenie kierunków przeciwdziałania eutrofizacji,
 • Analiza nowych materiałów (w tym nanomateriałów) wykorzystywanych w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gleb.

Pracownie

Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska tworzą trzy pracownie: