HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

HRS4R – GEP – EURAXESS

       

W ramach promowania doskonałości w nauce, zdecydowaliśmy się wdrożyć wytyczne Komisji Europejskiej, zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksu postępowania, przy rekrutacji pracowników naukowych.

Powyższe narzędzia wskazują ogólne zasady i wymagania określające role, obowiązki i uprawnienia naukowców oraz ich pracodawców, w tym ogólne zasady i wymagania w zakresie rekrutacji naukowców.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN uznaje, że zasady oraz zalecenia Karty i Kodeksu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia naukowcom atrakcyjnego i przyjaznego środowiska pracy, aby utrzymać jak najwyższą jakość pracy naukowej. W rezultacie plan działania został opracowany, dostosowując politykę HR naszej organizacji z ogólnymi normami europejskimi wyznaczonymi przez KE. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, planujemy cykliczną samoocenę wdrożonych rozwiązań oraz ciągłe doskonalenie naszego podejścia w tym zakresie.

Poprzez realizację Karty i Kodeksu Instytut pragnie wspierać współpracę międzynarodową oraz przyczynić się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku dla europejskiej nauki.

Komunikat z dnia 10.09.2021 r. Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

W związku posiadaniem certyfikatu HR Exellence in Research (HRS4R), co umożliwia aplikowanie w konkursach w ramach Horyzontu Europa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN informuje o przystąpieniu do prac nad Planem Równości Płci – Gender Equality Plan 2021-2027, który stanowi wymóg formalny dla utrzymania certyfikatu HRS4R. W związku z tym Dyrektor Instytutu Zarządzeniem nr AS-002-1/2021 powołał komisję przygotowującą Plan Równości Płci, w skład której wchodzą:

Plan Równości Płci na lata 2021-2027 przygotowany będzie na podstawie art. 7(6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz Decyzji Rady (UE) 2021/764 z dnia 10 maja 2021 r. ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz uchylającej decyzję 2013/743/UE.

 Zarządzenie nr AS -002 -1/2021 Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z dnia 10.09.2021 r. w sprawie powołania komisji przygotowującej Plan Równości Płci na lata 2021 – 2027. 

 Zarządzenie nr AO-10-1/2021 Dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z dnia 14.12. 2021 r. w sprawie ogłoszenia Planu Równości Płci dla IGSMiE PAN na latach 2021 – 2027. 

W dniu 13.07.2017 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN otrzymał prawo używania prestiżowego logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”

 Decyzja Komisji Europejskiej

Dokumenty:

 Plan równości płci dla IGSMiE PAN na lata 2021-2027

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk (www)

 Kodeks Etyki Pracownika Naukowego Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk (PDF)

 Deklaracja poparcia Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 Wewnętrzna analiza i plan działania na lata 2016-2018

 Zarządzenie Dyrektora Instytutu w sprawie powołania Komisji ds. opracowania, wdrożenia i monitoringu realizacji Strategii HRS4R w IGSMiE PAN

 Strategia HRS4R i Plan działania na lata 2019-2022 

 Lista kontrolna OTM-R

 Europejska Karta Naukowca – Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Informacje dotyczące HRS4R