HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Polityki Energetycznej i Rynków Energii

Kierownik Zakładu

Kamiński Jacek

prof. dr hab. inż. Kamiński Jacek,
Pokój: 209
Telefon: (+48)12 617-16-64
Tel. kom.: (+48) 606-757-839
E-mail: kaminski@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Polityki Energetycznej i Rynków Energii prowadzi szeroki zakres prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz usług badawczych dla otoczenia gospodarczego w zakresie szeroko rozumianych obszarów ekonomiki energetyki i modelowania systemów paliwowo-energetycznych, badań rynków paliw i energii, oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki paliwami i energią.

W zakresie ekonomiki energetyki i modelowania systemów paliwowo-energetycznych zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Modelowanie i prognozowanie rozwoju systemów paliwowo-energetycznych,
 • Budowa zaawansowanych narzędzi do wsparcia procesu podejmowania decyzji w sektorze paliwowo-energetycznym,
 • Optymalizacja procesów przemysłowych z wykorzystaniem modeli matematycznych,
 • Analiza ekonomiczna inwestycji w sektorze paliwowo-energetycznym,
 • Analiza rynków energii i paliw,
 • Badania trendów w pozyskaniu i użytkowaniu energii i paliw,
 • Badania wpływu instrumentów polityki klimatycznej na sektor paliwowo-energetyczny.

W zakresie badań rynków paliw i energii zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Analizy międzynarodowych rynków paliw (producenci, eksporterzy, importerzy, ceny, jakość, transport),
 • Prognozy zapotrzebowania i cen paliw na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • Badania krajowego rynku węgla kamiennego (węgiel energetyczny, węgiel koksowy):
  • Analizy sytuacji ekonomicznej krajowych kopalń i spółek węglowych w świetle zmian cen na międzynarodowych rynkach węglowych,
  • Określanie poziomu cen węgla w oparciu o kryteria: kosztowe, parytetu importowego, indeksów cen rynkowych,
  • Analizy podaży i popytu w sektorze drobnych odbiorców,
  • Analizy i tworzenie struktur cenowych w układach producent-użytkownik,
 • Ekologiczne aspekty użytkowania oraz emisyjność paliw,
 • Analiza konkurencyjności paliw.

W zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki paliwami i energią, z uwzględnieniem uwarunkowań geologicznych, górniczych, technicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i środowiskowych, zajmujemy się w szczególności następującymi obszarami tematycznymi:

 • Polityka energetyczna kraju i ocena bezpieczeństwa energetycznego,
 • Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz optymalizacja struktury wytwarzania energii,
 • Analiza ryzyka w energetyce,
 • Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • Społeczna akceptacja dla transformacji energetycznej,
 • Efektywność energetyczna,
 • Wpływ spalania paliw biomasowych w nowoczesnych kotłach na stopień redukcji emisji,
 • Projektowanie i ocena efektywności inwestycji w górnictwie i energetyce,
 • Projektowanie i szacowanie kosztów pozyskania węgla, likwidacji kopalń, obciążeń publiczno-prawnych i cywilno-prawnych górnictwa.

 

Pracownie

Zakład Polityki Energetycznej i Rynków Energii tworzą trzy pracownie: