HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Ekonomiki Energetyki

Kierownik Pracowni

Kamiński Jacek

dr hab. inż. Kamiński Jacek, profesor instytutu
Pokój: 209
Telefon: (+48)12 617-16-64
Tel. kom.: (+48) 606-757-839
E-mail: kaminski@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownię Ekonomiki Energetyki tworzy zespół posiadający kompetencje i wiedzę z dziedziny modelowania złożonych relacji techniczno-ekonomicznych w przemyśle pozyskania, przetwarzania i konsumpcji energii. Pracownia specjalizuje się w analizach wymagających przetwarzania dużej ilości danych. Podstawowymi narzędziami stosowanymi w opracowaniach, analizach i raportach są modele optymalizacyjne implementowane na odpowiednich platformach modelowania matematycznego. Prace realizowane przez członków zespołu mają najczęściej charakter aplikacyjny. Dostarczamy nowoczesne i innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, których działalność wymaga zastosowania metod optymalizacyjnych oraz innych narzędzi budowanych dla rozwiązania konkretnych problemów decyzyjnych.

Pracownicy

Nasza oferta

Dzięki stale rozwijanym kompetencjom Pracownia oferuje realizację projektów z zakresu:

 • budowy dedykowanych narzędzi do wsparcia procesu decyzyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi bazujących na modelowaniu matematycznym systemów,
 • optymalizacji z wykorzystaniem metod matematycznych,
 • analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w sektorze paliwowym i energetycznym,
 • analiz rynku paliw i energii,
 • oceny skutków wdrażanych regulacji, zarówno na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa jak i całego sektora,
 • innych opracowań/ekspertyz z dziedziny ekonomiki systemu paliwowo-energetycznego.

Działalność naukowo-badawcza

W Pracowni prowadzone są badania systemowe w zakresie gospodarki surowcowej i energetycznej, czy też szeroko rozumianej polityki energetycznej Polski. Szczególny obszar badawczy Pracowni zajmują badania wpływu narzędzi polityki ekologicznej na pozyskanie i gospodarkę pierwotnych nośników energii oraz modeli komputerowych dla optymalizacji rozwoju pozyskania i przetwarzania paliw i energii. Pracownia specjalizuje się w opracowaniu rozwiązań dla podmiotów rynku paliwowo-energetycznego, ze szczególnym ukierunkowaniem na wsparcie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach energetycznych i paliwowych. Zarówno opracowania, jak i analizy oraz raporty wykonywane są na bazie opracowanej metodyki i narzędzi szeroko stosowanych w świecie.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Pracownia w ostatnich latach wykonała około 30 projektów na zlecenie przedsiębiorstw sektora energetycznego. Cechą wyróżniającą projekty wykonywane przez Pracownię jest interdyscyplinarność i kompleksowość stosowanego podejścia. Wśród najważniejszych projektów badawczo-rozwojowych zrealizowanych w minionych latach wymienić należy:

 • Analiza skutków finansowych wdrożenia rynku mocy w Polsce (PGE S.A.);
 • Prognozy zapotrzebowania na węgiel kamienny na rynku krajowym do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz pozostałych odbiorców (ARP S.A.);
 • Strategia Grupy Kapitałowej ENEA S.A. – Opracowanie Strategii Cząstkowej w Obszarze: Wytwarzanie oraz Sprzedaż Hurtowa;
 • Analiza długoterminowego rozwoju krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej do 2050 r. na potrzeby aktualizacji strategii inwestycyjnej GK ENEA w Obszarze Wytwarzanie;
 • Analiza skutków ekonomicznych budowy magistrali ciepłowniczej z wykorzystaniem zaawansowanych metod programowania matematycznego i metod oceny efektywności ekonomicznej inwestycji dla TAURON Ciepło Sp. z o.o.;
 • Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel energetyczny dla Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej;
 • Model rynku energii elektrycznej dla siedmiu państw Europy Zachodniej dla Komisji Europejskiej – DG JRC/IPTS.

Warto podkreślić, że współpracowaliśmy z wiodącymi przedsiębiorstwami energetycznymi w Polsce (GK PGE, GK ENEA, GK TAURON Polska Energia), organami Komisji Europejskiej, zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii, krajowymi agencjami wspierającymi przemysł (ARP w Katowicach, GIPH), firmami konsultingowymi (Management Consultants Amplio, KPMG), czy też z Akademickim Centrum Komputerowym – Cyfronet.