HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią

Kierownik Pracowni

Gawlik Lidia

dr hab. inż. Gawlik Lidia, profesor instytutu
Pokój: 311
Telefon: (+48)12 617-16-04
Tel. kom.: (+48) 507-148-120
E-mail: lidia.gawlik@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem surowców mineralnych, surowców energetycznych i energii, skupiając się na uwarunkowaniach prawnych, społecznych, geologicznych, górniczych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z wykorzystaniem surowców i energii. Badania obejmują zarówno problemy wykorzystania zasobów surowców mineralnych, a zwłaszcza pierwotnych nośników energii (węgla, ropy, gazu), odnawialnych źródeł energii, jak również zagadnienia efektywnego wykorzystania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) w warunkach szczupłości tych zasobów. Prace realizowane przez członków zespołu dotyczą zarówno zagadnień o charakterze koncepcyjnym i badawczym, jak również aplikacyjnym.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza naszego Zespołu koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą polityką energetyczną. Obecna jest również problematyka zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania surowców i paliw. Koncentrujemy się na analizie i ocenie zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z rozwojem rynków paliwowo-energetycznych w Polsce i na świecie, z uwzględnieniem niekonwencjonalnych źródeł energii oraz dostępności paliw pierwotnych. Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymi prognozowania rozwoju sektora wydobywczego i energetycznego w kontekście zmieniających się regulacji międzynarodowych i krajowych. W naszych pacach omawiane są ekonomiczne, prawne, środowiskowe i społeczne aspekty eksploatacji złóż kopalin, emisji gazów cieplarnianych, czy też zagadnienia związane z technologiami stosowanymi w górnictwie i energetyce.

Działalność badawczo-rozwojowa

W ostatnich latach w naszej Pracowni wykonaliśmy wiele projektów na zlecenie zewnętrznych zleceniodawców. Wymienić należy opracowania realizowane dla obiorców zagranicznych: Present state and prospects of hard coal in Poland (dla: NICE, Chiny) oraz Current state and prospects of coal mining industry in Upper Silesia in Poland (RWE – Essen, Niemcy). Wykonaliśmy także szereg prac badawczych dla krajowych zleceniodawców, z których najważniejsze to:

 • Dopuszczalna zawartość popiołu w sortymentach średnich węgla kamiennego (PGG),
 • Możliwości uzyskania zdolności organizacyjnej i technicznej do komercyjnego wprowadzenia wodoru (H2) do dystrybucyjnej sieci gazowej i możliwości zaoferowania nowych usług w wyniku zastosowania technologii Power to Gas (P2G). 1) Analiza formalno-prawną uwzględniająca aspekty regulacyjne krajowe i UE oraz rekomendacją koniecznych zmian legislacyjnych. 2) Zagadnienia techniczne. (PSG),
 • Prognozy zapotrzebowania na węgiel kamienny, na rynku krajowym w perspektywie do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz do pozostałych innych odbiorców (ARP),
 • Analiza polskiego i europejskiego rynku gazu niekonwencjonalnego – ocena możliwości biznesowych (analiza ryzyka), zebranie danych o wpływie nowych, innowacyjnych technologii na rozwój badań wspierających procesy związane z poszukiwaniem i produkcją gazu z formacji łupkowych (AGH – w ramach projektu pt.: Blue Gas),
 • Opracowanie prognozy zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 r. (GIPH),
 • Koszty wytwarzania energii elektrycznej (Grupa Lotos),
 • Wydobycie węgla brunatnego jako nadrzędny interes publiczny (KWB Adamów),
 • Uwarunkowania budowy nowych kopalń węgla brunatnego w Polsce (Kopex SA).

W ramach rozwijanego w Pracowni Programu Dratewka, pilotażowego programu redukcji niskiej emisji w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy Pracownia wykonuje badania kotłów małej mocy i paliw je zasilających. Projektuje i realizuje cykle szkoleniowe dla przedsiębiorstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej z zakresu aspektów technologicznych, prawnych i ekonomicznych zastosowania OZE oraz prowadzi zajęcia (pikniki) dla młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej.

Strona programu Dratewka

Facebook

Nasza oferta

Dzięki stale rozwijanym kompetencjom oferujemy realizację projektów obejmujących lokalne,  regionalne i krajowe zagadnienia dotyczące:

 • polityki energetycznej,
 • bilansów paliwowo-energetycznych,
 • zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
 • problematyki wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • rozwoju rynku paliw i energii,
 • racjonalnego wykorzystania surowców i paliw,
 • kosztów docelowych surowców mineralnych, paliw i energii,
 • nowych technologii w energetyce, w tym magazynów energii,
 • problematyki generacji rozproszonej,
 • ekonomicznych, technicznych, prawnych i społecznych aspektów emisji gazów cieplarnianych,
 • ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i społecznych aspektów eksploatacji złóż kopalin,
 • efektywności energetycznej,
 • redukcji niskiej emisji,
 • szkoleń dla dorosłych i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej.