HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Krzysztof Krawiec

Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej oraz o miejscu złożeniu rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 27 marca 2014 r., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595) podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego w ramach dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska dla mgr. inż. Krzysztofa Krawca zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu:

„Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na zmianę wartości parametrów fizyczno-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej.

Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Zenona Pileckiego.

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 17 września 2014 r., działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595), w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2011.204.1200), w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Krawca pt.:

„Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na zmianę wartości parametrów fizyczno-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej”

w wyniku głosowania:

1. Powołała Komisję Doktorską w składzie:

 • Przewodniczący:   Prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin
 • Członkowie:
  • Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke
  • Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
  • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
  • Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
  • Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. IGSMiE PAN
  • Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN – promotor
  • Recenzent
  • Recenzent

2. Ustaliła egzaminy doktorskie:

 • W dyscyplinie podstawowej – górnictwo i geologia inżynierska w zakresie geologii inżynierskiej.
 • W dyscyplinie dodatkowej – ekonomia w zakresie ekonomika górnictwa.
 • Z języka obcego – zwolniony (posiada certyfikat, zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW).

3. Powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

 • Dyscypliny podstawowej w składzie:
  • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab.inż. Eugeniusz J. Sobczyk, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN
 • Dyscypliny dodatkowej w składzie:
  • Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Ryszard Uberman
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Stanisław Szydło, prof. AGH
   • Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN

4. Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

 • Dr hab. inż. Stanisław Duży, prof. Politechniki Śląskiej
 • Dr hab. inż. Marek Cała, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej