HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Paulina Harba

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 r., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595) podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego w ramach dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska dla mgr. inż. Pauliny Harby zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu:

„Zastosowanie metody interferometrii sejsmicznej do oceny zmian właściwości sprężystych ośrodka geologicznego naruszonego procesami osuwiskowymi w wybranych rejonach karpat fliszowych. „

Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej w osobie dr hab. Zenona Pileckiego, oraz dr. inż. Krzysztofa Krawca na promotora pomocniczego tej rozprawy doktorskiej.