HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Marcin Malec

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2018 roku, działając zgodnie  z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789,  z późn. zm.),  w związku z art. 179 ust. 2. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), w głosowaniu podjęła uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska mgr. inż. Marcinowi MALCOWI, zatwierdzając temat rozprawy:

Optymalizacja pozyskiwania węgla kamiennego przez energetykę zawodową z uwzględnieniem wybranych regulacji środowiskowych”,

Rada Naukowa podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Jacka Kamińskiego, prof. IGSMiE PAN oraz promotora pomocniczego w osobie dr. inż. Przemysława Kaszyńskiego.