HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Działalność naukowa

Rafał Czarny

Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej oraz o miejscu złożeniu rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Informacja o powołaniu Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony, Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, oraz Recenzentów w przewodzie doktorskim

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2017 roku działając zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. nr 204, poz. 1200), w przewodzie doktorskim mgr inż. Rafała Czarnego pt.

„Ocena budowy i właściwości sprężystych górotworu metodą interferometrii sejsmicznej”,

w wyniku głosowania:

1. powołała Komisję Doktorską w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Eugeniusz Mokrzycki
Członkowie:

 • Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy
 • Prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin
 • Dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Radosław Tarkowski, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Zbigniew Grudziński, prof. IGSMiE PAN
 • Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN – promotor
 • Recenzent
 • Recenzent

2. ustaliła egzaminy doktorskiej:

 • w dyscyplinie podstawowej – w przedmiocie: geologia stosowana
 • w dyscyplinie dodatkowej – w przedmiocie: geofizyka stosowana
 • z języka obcego – skierowanie na obligatoryjny egzamin z języka angielskiego w Studium Języków Obcych AGH w Krakowie

3. powołała Komisje Egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

 • dyscypliny podstawowej, w składzie:
  • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. AGH
   • Dr hab. inż. Eugeniusz Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN
   • Dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN
 • dyscypliny dodatkowej, w składzie:
  • Przewodniczący:  Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
  • Członkowie:
   • Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak
   • Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. IGSMiE PAN

4. powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:

 • Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
 • Dr hab. inż. Jerzy Dec

Informacja o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN na posiedzeniu w dniu 27 marca 2014 r., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2003.65.595) podjęła decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego  w ramach dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska dla mgr. inż. Rafała Czarnego zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu:

„Ocena budowy i właściwości sprężystych górotworu metodą interferometrii sejsmicznej”.

Rada podjęła także uchwałę o wyznaczeniu promotora pracy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Zenona Pileckiego.