HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Publishing House

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management

2015
2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2014 2018 2017 2016

Volume 31 (issue 4, 2015)

 • Rewolucja łupkowa: Światowe rynki gazu i ropy naftowej w warunkach transformacji
  The shale revolution: global gas and oil markets under transformation

  Roberto F. AGUILERA, Marian RADETZKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Strategiczna karta wyników w ocenie integracji przedsiębiorstw górniczych
  Strategic scorecard in evaluation of mining companies integration

  Jan KUDEŁKO, Herbert WIRTH

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality
  Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość

  Elżbieta PIETRZYK-SOKULSKA, Ryszard UBERMAN, Joanna KULCZYCKA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Właściwości zbiornikowe utworów wapienia muszlowego na Niżu Polskim
  Assesment of reservoir properties of the muschelkalk deposits in the Polish Lowlands

  Marzena GANCARZ

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Badanie wpływu domieszek żelaza na parametry barwy kopalin skaleniowo-kwarcowych po wypaleniu
  Study of the influence of iron impurities on optical characteristics of feldspar-quartz raw materials after firing

  Ewa LEWICKA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Chlorine content in bituminous coal of „Pniówek” deposit from SW part of Upper Silesian Coal Basin
  Zawartość chloru w węglu kamiennym złoża „Pniówek” z SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

  Marek MARCISZ, Aleksander SOBOLEWSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Rtęć w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych
  Mercury in waste products from hard coal processing plants

  Tadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Stanisław ZIOMBER

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Analiza statystyczna parametrów mikrofacji dolomitu głównego w granicznej strefie platformy węglanowej
  Statistical analysis of the main dolomite microfacies parameters in the boundary zone of carbonate platform

  Roman SEMYRKA, Jadwiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Grażyna SEMYRKA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Dobór nastaw regulatora PI w układach regulacji procesów wzbogacania węgla
  PI controller tuning in control systems of the coal enrichment processes

  Roman KAULA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activities
  Zwałowiska odpadów wydobywczych – nowoczesne metody monitoringu termiczno-gazowego

  Stanisław WASILEWSKI, Przemysław SKOTNICZNY

  Pobierz Summary Pobierz Download

Volume 31 (issue 3, 2015)

 • Rewolucja łupkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego
  The ‘shale gas revolution’ and changes on the lng market

  Piotr JANUSZ , Maciej KALISKI, Adam SZURLEJ

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Znaczenie i rola standardu JORC jako podstawy bankowego studium wykonalności projektów górniczych dla oceny rentowności projektu
  The meaning and role of the bankable feasibility study (bfs) as a basis for jorc mining projects’ feasibility assessment and profitability evaluation

  Krzysztof SZAMAŁEK, Jan WIERCHOWIEC

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Surowiec kaolinowy jako potencjalny materiał do syntezy zeolitu typu A
  Raw kaolin as a potential material for the synthesis of a-type zeolite

  Magdalena WDOWIN

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznych
  Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles

  Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI , Marcin GAJEK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Geostatystyczna analiza parametrów złoża węgla brunatnego w funkcji postępów projektowanej eksploatacji
  Geostatistical analysis of lignite deposit parameters in the function of the operation progress

  Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wojciech NAWORYTA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Underground exploitations inside safety pillar shafts when considering the effective use of a coal deposit
  Eksploatacja górnicza w filarach ochronnych szybów kopalnianych w aspekcie racjonalnego wykorzystania zasobów węgla kamiennego

  Anton SROKA , Stanisław KNOTHE , Krzysztof TAJDUŚ, Rafał MISA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Cząstki węglowe w popiołach lotnych ze spalania węgla z polskich złóż
  Coal particles in the fly ashes from polish coal combustion

  Jacek MISIAK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Ocena kosztów gospodarki skałą płonną w funkcji zmiennego poziomu współczynnika uzysku węgla netto na przykładzie kopalni węgla kamiennego
  Gvaluation of the waste rock management costs as a function of the level of coal yield on the example of the coal mine

  Michał KOPACZ

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wymywalność zanieczyszczeń z popiołów lotnych ze spalania biomasy
  Leaching of pollutants from fly ash from the combustion of biomass

  Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Joanna SIERKA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wyznaczenie stałych współczynników w ogólnym równaniu filtracji grawitacyjnej dla zawiesin węglowych
  Constant coefficients being taken in the general equation gravity filtration of coal slurries

  Tadeusz PIECUCH, Paweł CZAPIEWSKI, Jacek PIEKARSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download

Volume 31 (issue 3, 2015)

 • Wykazywanie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z JORC Code
  Reporting of hard coal reserves and resources in Poland on the basis of the jorc code

  Piotr W. SAŁUGA, Eugeniusz J. SOBCZYK, Jerzy KICKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością – podejście ‘MAD’ vs. model konsekutywnego drzewa stochastycznego
  Valuation of mineral project with flexibility – ‘MAD’ approach vs. consecutive stochastic tree

  Piotr W. SAŁUGA, Krzysztof ZAMASZ, Jacek KAMIŃSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym
  Comparative analysis of the cost of equity of hard coal mining enterprises – an international perspective

  Aneta MICHALAK, Tomasz Leszek NAWROCKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Petrographic and mineral variability of the rocks accompanying selected coal seams of the Poruba beds and their influence of the trace elements content
  Zróżnicowanie petrograficzno-mineralogiczne skał współwystępujacych z wybranymi pokładami węgla z warstw porębskich i jego wpływ na zawartość pierwiastków śladowych

  Magdalena KOKOWSKA-PAWŁOWSKA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Analiza zmian podaży gipsu w Polsce w świetle rozwoju odsiarczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych
  Analysis of the changes in polish gypsum resources in the context of flue gas desulfurization in conventional power plants

  Jarosław SZLUGAJ, Wojciech NAWORYTA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej
  The influence of incinerated sewage sludge ashes physical and chemical properties in possibility of usage in red ceramic

  Agata STEMPKOWSKA, Waldemar KĘPYS, Jacek PIETRZYK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Symulacja efektów rozdrabniania w prasie walcowej dla materiału o zmiennej zawartości ziaren drobnych
  Simulation of comminution effects in hpgr for the feed material variable content of fine particles

  Daniel SARAMAK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Impact of landfilling of red mud waste on local environment – the case of Górka
  Wpływ składowania odpadów typu red mud na środowisko lokalne na przykładzie „Górki"

  Elżbieta PIETRZYK-SOKULSKA, Joanna KULCZYCKA

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Wpływ wybranych zagrożeń środowiskowych na właściwości hydrofobowe drobnodyspersyjnego wapienia
  The influence of chosen environmental hazards on hydrophobic properties of fine dispersional limestone

  Elżbieta VOGT, Anna HORAK, Eliza WOLAK, Urszula KANIK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Parametry hydrogeologiczne skał drenowanych przez stare wyrobiska górnicze w rejonie Miedzianki i Ciechanowic (Sudety Zachodnie)
  Hydrogeological parameters of rocks drained by the old mine workings in the area of Miedzianka and Ciechanowice (Western Sudetes)

  Mirosław WĄSIK, Marcin WĄSOWSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download

Volume 31 (issue 1, 2015)

 • The basic problems of mineral resources valuation methodologies within the framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts
  Podstawowe problemy metodologii wyceny zasobów mineralnych w ramach Systemu Zintegrowanych Środowiskowych i Ekonomicznych Rachunków Narodowych

  Krzysztof GALOS, Marek NIEĆ, Piotr W. SAŁUGA, Robert UBERMAN

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Geostatistical suport for categorization of metal ore resources in Poland
  Geostatystyczne wspomaganie kategoryzacji zasobów polskich złóż rud metali

  Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Gold deposits of the Czech Republic from a mineral policy perspective
  Złoża złota w Republice Czeskiej z punktu widzenia polityki surowców mineralnych

  Pavlína JANÍKOVÁ, Jaromír STARÝ, Radúz KLIKA, Pavel KAVINA, Jakub JIRÁSEK, Martin SIVEK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Investigation of copper and gold prospects using index overlay integration method and multifractal modeling in Saveh 1:100,000 sheet, Central Iran
  Perspektywy poszukiwań miedzi i złota metodą wskaźnika integracji i modelowania multifraktalnego w Saveh, skala 1:100 000, Centralny Iran

  Somayeh REZAEI, Mohammad LOTFI, Peyman AFZAL, Mohammad Reza JAFARI, Mojtaba Shamseddin MEIGOONY, Masoumeh KHALAJMASOUMI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Structural-textural nature and sorption properties of limestones from the mesozoic-neogene contact zone in the Bełchatów deposit
  Charakter strukturalno-teksturalny a właściwości sorpcyjne wapieni ze strefy kontaktu mezozoik-neogen w złożu Bełchatów

  Elżbieta HYCNAR

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Zinc borate production with boron mineral source: effect of process parameters on yield and hydrophobicity
  Wytwarzanie boranu cynku z surowców mineralnych boru: wpływ parametrów procesu na wydajność i hydrofobowość

  Nil Baran ACARALI, Emre OZTURK, Melek BARDAKCI, Mehmet Burcin PISKIN, Nurcan TUGRUL

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • The reliability of long – term energy forecasts
  Wiarygodność długoterminowych prognoz energetycznych

  Bożena BORYCZKO, Zygmunt KOLENDA, Wojciech NOWAK

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Fly ash from energy production – a waste, byproduct and raw material
  Popioły z energetyki – odpad, produkt uboczny, surowiec

  Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Maciej MAZURKIEWICZ, Eugeniusz MOKRZYCKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • Determination of Transmission Coefficient for the Filtration Deposit Made of Coal Grains
  Wyznaczenie współczynnika przepuszczalności dla złoża filtracyjnego zbudowanego z ziaren węglowych

  Tadeusz PIECUCH, Jacek PIEKARSKI, Łukasz GAJEWSKI

  Pobierz Summary Pobierz Download
 • The impact assessment of quality parameters of coal and waste rock on the value of mining investment projects – hard coal deposits
  Ocena wpływu parametrów jakościowych węgla oraz skały płonnej na wartość górniczych projektów inwestycyjnych − złóż węgla kamiennego

  Michał KOPACZ

  Pobierz Summary Pobierz Download

Reviewers

Sorry, this entry is only available in Polish.