HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Publishing House

Technika Pozyskiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój

2018
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Number 2/2018

 • Międzykontynentalna edukacja oraz współpraca w dziedzinie rozpoznawania zasobów energii geotermalnej i możliwości ich wykorzystania w świetle współczesnych masowych migracji ludności
  Intercontinental education and cooperation in the field of geothermal energy exploration and implementation in light of the contemporary mass migration of people

  Ewa KUROWSKA

  Pobierz Download
 • Ocena potencjału geotermii niskotemperaturowej na podstawie analizy, interpretacji i reklasyfikacji danych geologicznych na terenach zurbanizowanych
  Assessment of low-temperature geothermal energy potential based on analysis, interpretation and reclassification of geological data in urban areas

  Maciej R. KLONOWSKI, Jacek KOCYŁA, Grzegorz RYZYNSKI, Mateusz ZERUN

  Pobierz Download
 • Identyfikacja konfliktowości i wrażliwości środowiskowych związana z wykorzystaniem ciepła ziemi na przykładzie Krakowa i regionu Wałbrzycha: międzynarodowy projekt GeoPLASMA-CE (INTERREG-CE)
  Identification of conflicts and environmental sensitivities related to the use of shallow geothermal heat on the example of Kraków and Wałbrzych agglomeration: the GeoPLASMA-CE international project (INTERREG-CE)

  Marek HAJTO, Wiesław KOZDRÓJ, Urszula WYRWALSKA

  Pobierz Download
 • Perspektywy międzysezonowego magazynowania ciepła w płytkich warstwach wodonośnych z obszarów młodoglacjalnych na przykładzie Rynny Słuszewskiej Wysoczyzny Żarnowieckiej
  Seasonal thermal energy storage perspectives in a shallow aquifer of young glacialareas on the example of Słuszewska ice-marginal valley in the Żarnowiec morainic plateau

  Gérard LEMOINE

  Pobierz Download
 • Superniskotemperaturowa sieć ciepłownicza z indywidualnym źródłem szczytowym w kontekście zaopatrzenia w ciepło budynku wykonanego w technologii tradycyjnej
  Ultra-low-temperature district heating with individual peak heat source in context of covering typical detached house heat demand

  Bartłomiej CIAPAŁA, Mirosław JANOWSKI, Jakub JURASZ

  Pobierz Download
 • Badania otworowego wymiennika ciepła w aspekcie ich parametrów cieplnych na potrzeby współpracy z pompą ciepła
  Analysis parameters of heating - cooling installation with ground source heat pump in heating and passive cooling mode

  Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Jarosław KOTYZA, Daniel MALIK

  Pobierz Download
 • Szacowanie wartości współczynnika przewodności cieplnej piaskowców mezopa- leozoicznych podłoża Karpat na podstawie składu mineralnego
  Estimating the thermal conductivity value of the Carpathian basement meso-paleo- zoic sandstones on the basis of their mineral compositio

  Anna PRZELASKOWSKA, Katarzyna DRABIK, Jolanta KLAJA

  Pobierz Download
 • Optymalizacja warunków pracy dubletu geotermalnego w rejonie Kalisza przy zastosowaniu modelowania numerycznego
  Optimization of working conditions for THE geothermal doublet in the Kalisz area using numerical modeling

  Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK

  Pobierz Download
 • Analiza możliwości zwiększenia chłonności otworów zatłaczających na przykładzie ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach
  Analysis of the possibility of increasing the absorption capacity of injection openings on the example of a geothermal heating plant in Pyrzyce

  Bogdan NOGA, Zbigniew KOSMA, Jacek ZIELIŃSKI

  Pobierz Download
 • Zatężanie wody geotermalnej w procesie nanofiltracji. Wstępna ocena wpływu zastosowania wybranego antyskalanta na właściwości koncentratu
  Concentration of geothermal water in the process of nanofiltration. Preliminary assessment of the impact of the use of the selected antiscalant on the properties of the concentrate

  Barbara TOMASZEWSKA, Magdalena TYSZER

  Pobierz Download
 • Zaawansowane technologie przetwarzania danych wypracowane przez przemysł naftowy w służbie geotermii
  Advanced data processing technologies made by oil industry in the service of geothermal energy

  Jerzy GIERAS

  Pobierz Download
 • Analiza cyklu życia w energetyce geotermalnej - przegląd doświadczeń na świecie i możliwości ich implementacji w Polsc
  Life cycle assessment in geothermal energy sector - world experience review and the possibility of implementation in Poland

  Michał KACZMARCZYK

  Pobierz Download
 • Koncepcja wykorzystania lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii jako moż¬liwość ograniczenia niskiej emisji w uzdrowisku Rabka-Zdrój - założenia do projektu
  The concept of using local renewable energy sources as possibility to reduce low emission in health resort Rabka-Zdrój - assumptions to the project

  Aleksandra SZULC, Barbara TOMASZEWSKA

  Pobierz Download
 • A possible application of rotary-percussion drilling method in shale gas wells in the Podlasie Basin region
  Potencjalna aplikacja metody obrotowo-udarowej w otworach za gazem łupkowym w rejonie basenu podlaskiego)

  Tomasz ŚLIWA, Michał KORZEC, Marek JASZCZUR, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Artur GAJDOSZ, Michał KRUSZEWSKI

  Pobierz Download
 • Ocena możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów miejskich - wyniki projektu Geothermal4PL
  Assessment of THE possibility for use of shallow geothermal energy in urban areas - results of the Geothermal4PL project

  Maciej R. KLONOWSKI, Maja KOWALSKA, Kirsti MIDTT0MME, Eliza DZIEKAN-KAMIŃSKA, Jacek KOCYŁA, Randi Kalskin RAMSTAD, Grzegorz RYŻYŃSKI, Anita STARZYCKA, Mateusz ŻERUŃ

  Pobierz Download
 • Metodyka opracowania modelu geologicznego 3D na potrzeby wykonania map potencjału płytkiej geotermii dla regionu Wałbrzycha - działania projektu GeoPLASMA-CE
  Methodology of 3D geological model construction in order to calculate geothermal potential map in Wałbrzych Region: activitiesof GeoPLASMA-CE Project

  Urszula WYRWALSKA, Małgorzata ZIÓŁKOWSKA-KOZDRÓJ

  Pobierz Download
 • Wytyczne do prowadzenia seryjnych oznaczeń laboratoryjnych przewodności cieplnej gruntów spoistych i niespoistych na potrzeby sporządzania map i baz danych potencjału geotermii niskotemperaturowej
  Guidelines for cohesive and non-cohesive soils serial laboratory measurements of thermal conductivity for the purposes of shallow geothermal potential mapping and databases

  Grzegorz RYŻYŃSKI, Mateusz ŻERUŃ, Aleksandra ŁUKAWSKA

  Pobierz Download
 • Projekt MUSE - zarządzanie płytką energią geotermalną na terenach miejskich w Europie
  MUSE Project - managing shallow geothermal energy in urban areas in Europe

  Gregor GOTZL, Stasa BOROVIĆ, Maciej R. KLONOWSKI

  Pobierz Download
 • Horyzonty hydrogeotermalne w masywie krystalicznym w świetle badań geofizycznych na przykładzie złoża w Lądku Zdroju
  Hydrogeothermal horizons inside crystalline massif in the light of results of geophysical survey based on example of Lądek Zdrój reservoir

  Michał STEFANIUK, Cezary OSTROWSKI, Marek SADA, Adam CYGAL

  Pobierz Download
 • Zastosowanie metod sejsmicznych o charakterystyki parametrów zbiorników geotermalnych w rejonie Kalisza
  Seismic methods applied to the characterization of geothermal reservoirs in the Kalisz Region, central Poland

  Tomasz MAĆKOWSKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Anna WACHOWICZ-PYZIK

  Pobierz Download
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
  Characteristics of hydrogeothermal parameters of the Lower Cretaceous and Lower Jurassic reservoir in the Mogilno-Łódź Trough based on the results of three-dimensional structural-parametric modeling

  Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ

  Pobierz Download
 • Ocena stanu technicznego otworów geotermalnych przy wykorzystaniu geofizycznych technik defektoskopii elektromagnetycznej EMDS
  Well integrity evaluation in geothermal wells using induced electromagnetic defec- toscopy EMDS

  Tomasz GÓRKA, Marek RASAŁA

  Pobierz Download
 • Pasywacja siarczkowa stali węglowej w wodach geotermalnych
  Sulfide passivation of carbon steel in geothermal waters

  Jacek BANAŚ, Marek BALCER

  Pobierz Download
 • Wpływ właściwości mechanicznych zaczynu cementowego oraz formacji skalnych na stan naprężeń występujących w otulinie cementowej w warunkach otworu geotermalnego
  The influence of mechanical material properties of cement and rock formations on stresses in the wellbore cement under defined reservoir conditions of a geothermal well

  Michal KRUSZEWSKI, Volker WITTIG

  Pobierz Download
 • Model Rozwoju Projektu Geotermalnego
  Geothermal Development Model

  Jędrzej BRYLA

  Pobierz Download

Number 1/2018

 • Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie w la- tach 2015–2018
  The state of geothermal energy uses in the world and in Europe from 2015–2018

  Beata Kępińska

  Pobierz Download
 • Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w latach 2016–2018
  A review of geothermal energy uses in Poland in 2016−2018

  Beata Kępińska

  Pobierz Download
 • Zmiany ceny zakupu energii cieplnej pochodzącej z polskich ciepłowni geotermal- nych w latach 2007–2018 w świetle obowiązujących taryf rozliczeniowych
  Changes in the purchase price of heat originating from Polish geothermal heating plants in the time period 2007–2018 based on settlement tariffs

  Leszek Pająk, Wiesław Bujakowski

  Pobierz Download
 • Ocena efektywności pracy jednoobiegowej elektrowni ORC zasilanej wodą geoter- malną ze zbiorników dolno i środkowotriasowego, przy zastosowaniu mokrego i su- chego czynnika roboczego
  Evaluation of the effectiveness of one-cycle ORC power plant supplied by geother- mal water from lower and middle Triassic reservoirs, using a wet and dry working fluids

  Sławomir WIŚNIEWSKI, Gabriela SOŁTYSIK, Władysław NOWAK

  Pobierz Download
 • Ocena możliwości zwiększenia mocy elektrownii geotermalnej zasilanej wodą ze zbiornika dolnotriasowego poprzez zastąpienie jednoobiegowej siłowni orc siłownią binarną
  Assessment of possibilities to increase the power of a geothermal power plant with water from a lower Triassic reservoir through the replacement of one-cycle ORC power plant by binary power plant

  Gabriela SOŁTYSIK, Sławomir WIŚNIEWSKI, Władysław NOWAK

  Pobierz Download
 • Zmienność wybranych parametrów ilościowych i jakościowych termalnych wód leczniczych Cieplic
  riability of selected deposit parameters of thermal curative waters from Cieplice

  Barbara KIEŁCZAWA, Elżbieta LIBER-MAKOWSKA

  Pobierz Download
 • Zróżnicowanie warunków geotermalnych cenomańskiego systemu wodonośnego w rejonie Buska-Zdroju na przykładzie danych z nowych wierceń
  Diversification of geothermal conditions of the cenomanian water-bearing system on the example of new drillings from the Busko-Spa region

  Tomasz GĄGULSKI, Grażyna GORCZYCA

  Pobierz Download
 • Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych na obszarze gminy Lesznowola
  Assessment of the possibilities of using thermal water in the Lesznowola commune area

  Mariusz SOCHA, Marcin SZUFLICKI, Izabella GRYSZKIEWICZ, Jakub SOKOŁOWSKI

  Pobierz Download
 • Wybrane aspekty mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych podhalańskiego systemu geotermalnego
  Selected mineralogical and petrographic aspects of the Podhale geothermal system

  Aleksandra KASZTELEWICZ

  Pobierz Download
 • Rozważania nad koncepcją adaptacji otworów ponaftowych do celów geotermalnych – przykłady rozwiązań światowych
  Considerations on the concept of adapting abandoned oil and gas wells for geothermal purposes – examples of global solutions

  Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIZDŻAŁ, Anna CHMIELOWSKA

  Pobierz Download
 • Profesor Stanisław Sokołowski – odkrywca wód termalnych (geotermalnych) na Podhalu
  Professor Stanisław Sokołowski – the discoverer explorer of thermal water (geo- thermal) in the Podhale region

  Józef CHOWANIEC

  Pobierz Download
 • Laboratorium Geoenergetyki – 10 lat działalności na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  Geoenergetics Laboratory – 10 years of activity at the AGH University of Science and Technology in Krakow

  Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Albert ZŁOTKOWSKI

  Pobierz Download
 • European Educational Concept in Environmental- Nature- and Climate- Protection to safeguard a cross border sustainable development. Project Erasmus+
  Europejska koncepcja edukacyjna w zakresie ochrony środowiska w celu zapew- nienia zrównoważonego rozwoju transgranicznego. Projekt Erasmus+

  Aleksandra KASZTELEWICZ, Barbara TOMASZEWSKA

  Pobierz Download
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA – przeszłość, dzień dzisiejszy i plany rozwoju
  Magazynowanie ciepła w podziemnych zbiornikach wodnych (ATES)

  Wojciech IGNACOK, Paweł KUPCZAK

  Pobierz Download
 • Resort BUKOVINA – w myśl idei: energia z Ziemi dla Ziemi
  BUKOVINA Resort – in line with the idea ‘energy from the Earth for the Earth’

  Piotr KUCHTA

  Pobierz Download
 • Czy w Polsce jest realne wykorzystanie wód i energii geotermalnej do celów komercyjnych?
  Is the real use of water and geothermal energy in Poland for commercial purposes?

  Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ

  Pobierz Download
 • Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energii geotermalnej w Polsce i w Niemczech – analiza prawnoporównawcza
  Legal background of the development of geothermal energy sector in Poland and Germany – A legal comparative analysis

  Klaudia KSIĄŻYK

  Pobierz Download
 • Pierwsze projekty geotermalne w Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  The first geothermal projects in Poland under the Financial Mechanism of the Euro- pean Economic Area

  Beata KĘPIŃSKA

  Pobierz Download
 • Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali – projekt CHPM2030
  Combined Heat, Power and Metal extraction – CHPM2030 project

  Krzysztof GALOS

  Pobierz Download
 • Od zdrojowiska do nowoczesnego centrum odnowy biologicznej. Rozwój uzdrowisk geotermalnych w Polsce
  From the health resort to the modern wellness center the development of geothermal health resorts in Poland

  Jadwiga STOŻEK, Małgorzata SOSNOWSKA, Izabela DUDEK

  Pobierz Download
 • Perspektywy i warunki występowania siarczkowych wód geotermalnych w rejonie uzdrowiska Solec-Zdrój
  The possibilities and conditions for the use of sulphide geothermal waters in Solec-Spa

  Beata WIKTOROWICZ

  Pobierz Download
 • Możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej w rolnictwie w Polsce
  Opportunities for geothermal waters and energy’s application in agriculture in Poland

  Robert SKRZYPCZAK, Wiesław BUJAKOWSKI, Beata KĘPIŃSKA, Leszek PAJĄK

  Pobierz Download
 • Potencjał energii geotermalnej dla polskiego sektora ogrodnictwa szklarniowego
  Geothermal energy potential for Polish greenhouse sector

  Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO, Sławomir KURPASKA, Hubert LATAŁA, Maciej GLINIAK, Hubert HERBUŚ

  Pobierz Download
 • Możliwości gospodarczego wykorzystania wychłodzonych solanek geotermalnych na terenie Kujaw
  Possibilities for the commercial use of cooled geothermal brines in the Kujawy region

  Marek RASAŁA

  Pobierz Download
 • Możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do zasilania w energię cieplną systemów obronnych
  Possibilities of using geothermal resources to supply thermal energy to defense systems

  Katarzyna ŚWIERSZCZ, Bogdan ĆWIK, Wojciech GÓRECKI

  Pobierz Download