HR Excellence in research

Projekty

Typ:
-
- granty międzynarodowe granty krajowe wybrane umowy komercyjne
Pracownia:
-
- Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Pracownia Geotechnologii Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej Pracownia Surowców Biogenicznych Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Pracownia Polityki Surowcowej Pracownia Geologii Gospodarczej Pracownia Badań Strategicznych Pracownia Ekonomiki Energetyki
Okres realizacji: -

Wspieranie przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych – LEGO

Wspieranie przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych – LEGO

Projekt LEGO (Listening to Enterprises to Get Opportunities) realizowany  jest w latach 2017-2018 w ramach konkursu Entrepreneurship Support Service (ESS) w KIC Raw Materials. Głównym celem ...

WIĘCEJ

Generator Koncepcji Ekologicznych

Generator Koncepcji Ekologicznych

Niniejszy projekt (EKO-BIONOM) dotyczy piątego obszaru tematycznego wspieranego w ramach Programu GEKON. Główną osią projektu i jego genezą jest problem „zerowego” odzysku odpadów ...

WIĘCEJ

Projekt „Recycling” – szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów

Projekt „Recycling” – szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów

Projekt dotyczył podniesienia wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania i unieszkodliwienia ...

WIĘCEJ

Symbioza przemysłowa dla zrównoważonego gospodarowania surowcami – STORM

Symbioza przemysłowa dla zrównoważonego gospodarowania surowcami – STORM

Celem projektu było uruchomienie i rozwój platformy technologicznej, na której oferowane są usługi doradcze dla sektora MŚP, ukierunkowane na wykorzystywanie potencjału symbiozy przemysłowej ...

WIĘCEJ

Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju

Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju

Celem tego projektu jest transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w ciepłownictwie w budynkach energii geotermalnej (OZE) z Norwegii, Islandii do Polski. Projekt przyczynił się do ...

WIĘCEJ

Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych

Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych

Celem projektu było wskazanie nowych zastosowań dla odpadowych wód termalnych zostało przeprowadzone poprzez kompleksowe i interdyscyplinarne badania w zakresie geotermii, hydrogeologii, ...

WIĘCEJ

Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych

Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko-  i średnioaktywnych

Praca dotyczyła zagadnień związanych z bezpieczeństwem składowisk odpadów promieniotwórczych. Przygotowano metodykę oceny narażenia na promieniowanie jonizujące w obrębie biosfery w ...

WIĘCEJ

Potencjał dla wykorzystywania energii geotermalnej w Polsce – miasto Poddębice

Potencjał dla wykorzystywania energii geotermalnej w Polsce – miasto Poddębice

Zasadniczym celem projektu był transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk pomiędzy Polską a Islandią w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach poprzez geotermalne ...

WIĘCEJ

EkoRDF

EkoRDF

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych. Cel ten realizowany jest poprzez prowadzenie badań ...

WIĘCEJ

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządowych oraz pracowników zakładów gospodarki odpadami komunalnymi, przedsiębiorstw komunalnych oraz innych osób ...

WIĘCEJ

Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych

Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych

Cel projektu to opracowanie na bazie dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorcy i konsorcjantów mobilnego systemu sejsmicznego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. Na bazie ...

WIĘCEJ

Zielona energia zmiany społecznej – ZEZS

Zielona energia zmiany społecznej – ZEZS

Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnego modelu wspierającego instytucje prospołeczne poprzez neutralizację (offset) emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 np. w formie inwestycji w ...

WIĘCEJ