HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Projekty

Typ:
-
- granty międzynarodowe granty krajowe wybrane umowy komercyjne
Pracownia:
-
- Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Pracownia Geotechnologii Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej Pracownia Surowców Biogenicznych Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Pracownia Polityki Surowcowej Pracownia Geologii Gospodarczej Pracownia Badań Strategicznych Pracownia Ekonomiki Energetyki
Okres realizacji: -

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy

Głównym celem projektu było ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy (rejon Krzeszowic). Wykonano szereg prac terenowych, w tym kartowanie hydrogeologiczne i ...

WIĘCEJ

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi

Głównym celem prac było ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi, w dwóch wydzielonych rejonach: Mateczny i Swoszowice. W projekcie zestawiono i przeanalizowano wyniki ...

WIĘCEJ

Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych

Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych

Głównym celem projektu było opracowanie „Atlasu wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach binarnych w Polsce” /Atlas of the possible ...

WIĘCEJ

Kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz

Kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz

Głównym celem działań jest kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz, w szczególności w strefie lokalizacji zakończonego II, i eksploatowanego ...

WIĘCEJ

Rozpoznanie i kartograficzny obraz mobilności obszaru Polski w kontekście lokalizacji elektrowni jądrowych.

Rozpoznanie i kartograficzny obraz mobilności obszaru Polski w kontekście lokalizacji elektrowni jądrowych.

W ramach opracowania wykonano cyfrowe wersje map: ukształtowania podłoża czwartorzędu, ukształtowania podłoża kenozoiku oraz miąższości utworów czwartorzędowych. Każdą z map ...

WIĘCEJ

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Celem projektu było opracowanie zasad porównywania międzynarodowych standardów wykazywania zasobów złóż kopalin stałych ze standardami stosowanymi w Polsce oraz wskazanie kierunków ...

WIĘCEJ

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Główny cele projektu to dostosowanie i weryfikacja technologii systemu LOFRES do monitorowania przestrzennych zmian prędkości fal sejsmicznych w górotworze, mających związek z deformacjami ...

WIĘCEJ

Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 r.

Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 r.

W ramach projektu przygotowano założenia oraz wariantowe prognozy możliwości podaży węgla kamiennego i węgla brunatnego w perspektywie 2050 roku. Sporządzono również długoterminowe ...

WIĘCEJ

Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

Projekt dotyczy syntezy struktur zeolitowych m.in. typu ZSM-5 z popiołów lotnych otrzymywanych z węgla kamiennego. Otrzymane zeolity scharakteryzowane zostaną metodami XRD, SEM-EDS i XRF. ...

WIĘCEJ

Szkolenia z recyclingu Refresco – EIT Raw Materials

Szkolenia z recyclingu Refresco – EIT Raw Materials

Głównym celem projektu jest dostarczanie profesjonalnych kursów (szkoleń) (PRCs) w zakresie surowców nie-energetycznych, w szczególności dotyczących odzysku surowców i substytucji z ...

WIĘCEJ

Rozwój koncepcji europejskiego systemu oceny złóż kopalin

Rozwój koncepcji europejskiego systemu oceny złóż kopalin

Głównym celem projektu MINATURA 2020 jest rozwój koncepcji i metodyki w postaci zharmonizowanego europejskiego systemu regulacji, wskazań i polityki dla zdefiniowania i późniejszej ochrony ...

WIĘCEJ

Globalne przepływy materiałowe i prognozowanie popytu i podaży dla strategii surowców mineralnych

Globalne przepływy materiałowe i prognozowanie popytu i podaży dla strategii surowców mineralnych

Globalne zapotrzebowanie na surowce mineralne rośnie systematycznie na przestrzeni ostatnich lat. Jest to konsekwencją szybkiego wzrostu liczby ludności, postępującej urbanizacji i coraz ...

WIĘCEJ