HR Excellence in research

Projekty

Typ:
-
- granty międzynarodowe granty krajowe wybrane umowy komercyjne
Pracownia:
-
- Pracownia Badań Strategicznych Pracownia Ekonomiki Energetyki Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Pracownia Polityki Surowcowej Pracownia Geologii Gospodarczej Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Pracownia Geotechnologii Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej
Okres realizacji: -

Kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz

Kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz

Głównym celem działań jest kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz, w szczególności w strefie lokalizacji zakończonego II, i eksploatowanego ...

WIĘCEJ

Rozpoznanie i kartograficzny obraz mobilności obszaru Polski w kontekście lokalizacji elektrowni jądrowych.

Rozpoznanie i kartograficzny obraz mobilności obszaru Polski w kontekście lokalizacji elektrowni jądrowych.

W ramach opracowania wykonano cyfrowe wersje map: ukształtowania podłoża czwartorzędu, ukształtowania podłoża kenozoiku oraz miąższości utworów czwartorzędowych. Każdą z map ...

WIĘCEJ

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Celem projektu było opracowanie zasad porównywania międzynarodowych standardów wykazywania zasobów złóż kopalin stałych ze standardami stosowanymi w Polsce oraz wskazanie kierunków ...

WIĘCEJ

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Główny cele projektu to dostosowanie i weryfikacja technologii systemu LOFRES do monitorowania przestrzennych zmian prędkości fal sejsmicznych w górotworze, mających związek z deformacjami ...

WIĘCEJ

Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 r.

Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 r.

W ramach projektu przygotowano założenia oraz wariantowe prognozy możliwości podaży węgla kamiennego i węgla brunatnego w perspektywie 2050 roku. Sporządzono również długoterminowe ...

WIĘCEJ

Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

Projekt dotyczy syntezy struktur zeolitowych m.in. typu ZSM-5 z popiołów lotnych otrzymywanych z węgla kamiennego. Otrzymane zeolity scharakteryzowane zostaną metodami XRD, SEM-EDS i XRF. ...

WIĘCEJ

Szkolenia z recyclingu Refresco – EIT Raw Materials

Szkolenia z recyclingu Refresco – EIT Raw Materials

Głównym celem projektu jest dostarczanie profesjonalnych kursów (szkoleń) (PRCs) w zakresie surowców nie-energetycznych, w szczególności dotyczących odzysku surowców i substytucji z ...

WIĘCEJ

Rozwój koncepcji europejskiego systemu oceny złóż kopalin

Rozwój koncepcji europejskiego systemu oceny złóż kopalin

Głównym celem projektu MINATURA 2020 jest rozwój koncepcji i metodyki w postaci zharmonizowanego europejskiego systemu regulacji, wskazań i polityki dla zdefiniowania i późniejszej ochrony ...

WIĘCEJ

Globalne przepływy materiałowe i prognozowanie popytu i podaży dla strategii surowców mineralnych

Globalne przepływy materiałowe i prognozowanie popytu i podaży dla strategii surowców mineralnych

Globalne zapotrzebowanie na surowce mineralne rośnie systematycznie na przestrzeni ostatnich lat. Jest to konsekwencją szybkiego wzrostu liczby ludności, postępującej urbanizacji i coraz ...

WIĘCEJ

Centrum Wyrobów Recyclingowych PCRec – EIT Raw Materials

Centrum Wyrobów Recyclingowych PCRec – EIT Raw Materials

Nadrzędnym celem projektu, w ramach europejskiej inicjatywy PCRec,  jest wdrożenie długoterminowej samowystarczalnej sieci dedykowanej do świadczenia usług na rzecz klientów zewnętrznych w ...

WIĘCEJ

Europejska idea edukacji w zakresie ochrony środowiska-natury-klimatu

Europejska idea edukacji w zakresie ochrony środowiska-natury-klimatu

Kluczowym cel projektu jest zbadanie stanu i zapotrzebowania na dodatkowe kształcenie dla osób dorosłych w zakresie ochrony środowiska, natury i klimatu wraz z oceną możliwości jego ...

WIĘCEJ

Wspieranie przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych – LEGO

Wspieranie przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych – LEGO

Projekt LEGO (Listening to Enterprises to Get Opportunities) realizowany  jest w latach 2017-2018 w ramach konkursu Entrepreneurship Support Service (ESS) w KIC Raw Materials. Głównym celem ...

WIĘCEJ