HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Polityki Surowcowej

Kierownik Pracowni

Galos Krzysztof

dr hab. inż. Galos Krzysztof, profesor instytutu
Pokój: 310, 422
Telefon: (+48)12 617-16-19
Tel. kom.: (+48) 502-689-382
E-mail: krzysztof.galos@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownię Polityki Surowcowej stanowi zespół specjalistów z zakresu analizy strategii zarządzania surowcami mineralnymi w kraju i na świecie. Pracownicy posiadają kompetencje w zakresie wykonywania due dilligence technicznych, środowiskowych zakładów górniczych oraz oceny zasobów. Ponadto, Pracownia świadczy usługi informacyjne i doradcze oraz współpracuje z Ministerstwem Środowiska w procesie przygotowywania i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Pracownia Polityki Surowcowej specjalizuje się w analizowaniu rynku surowców mineralnych. Do głównych osiągnięć badawczych należy wydawany przez ponad 20 lat (od 1991 r.) rocznik pt.: Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata – wysoko ceniony w środowiskach branżowych i naukowych, a także jego anglojęzyczna wersja: Minerals Yearbook of Poland. Ponadto, od 1990 r. organizujemy cykliczne konferencje z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, przyciągające poruszaną problematyką zarówno przedstawicieli nauki, biznesu i przemysłu, jak i administracji różnych szczebli (ministerstw, organów wojewódzkich i lokalnych).

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Do najważniejszych prac realizowanych w ostatnich latach w Pracowni na zlecenie Ministerstwa Środowiska, firm doradczych, a także przedsiębiorstw sektora surowcowego należały:

 • Ekspertyza dotycząca wybranych założeń polityki surowcowej państwa (I. Lista użytkowników surowców mineralnych w Polsce. II. Ocena obecnych potrzeb surowcowych gospodarki krajowej. III. Propozycja niezbędnych korekt i uzupełnień programu badań statystyki publicznej (GUS) w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi. IV. Ocena krajowej podaży surowców mineralnych ze źródeł wtórnych i odpadowych),
 • Raport zawierający wnioski oraz opis ryzyk i zagrożeń wynikających z analizy przedstawionego przez Katowicki Holding Węglowy programu naprawczego,
 • Due dilligence techniczne w związku z planowaną transakcją nabycia wyodrębnionych części sześciu kopalń węgla kamiennego: KWK Piekary, KWK Jankowice, KWK Bobrek-Centrum, KWK Chwałowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy-Anna,
 • Due dilligence środowikowe oraz ocena zasobów złóż KWK Piekary,
 • Określenie parametrów na potrzeby wyliczenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w celu wydobywania kopalin ze złóż położonych w granicach obszarów morskich RP;
 • Ocena i analiza roli oraz znaczenia kopalin towarzyszących, mineralnych surowców odpadowych i złóż antropogenicznych. Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w przypadku zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych soli kamiennej,
 • Określanie wpływu projektowanych zmian regulacji prawnych w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na efektywność funkcjonowania małych kopalń PGNiG S.A w Karpatach i Zapadlisku Przedkarpackim,
 • Strategie i Scenariusze Technologiczne Zagospodarowania i Wykorzystania Złóż Surowców Skalnych. Foresight technologiczny.

Aktualnie nasza Pracownia uczestniczy w konsorcjum międzynarodowego projektu pt.: MINATURA 2020 – Mineral Deposits of Public Importance – Developing a concept for a European minerals deposit framework. Warto podkreślić, iż w ostatnich latach współpracowaliśmy z największymi firmami górniczymi w Polsce (PGG, JSW, KGHM Polska Miedź, PGNiG), kopalniami surowców skalnych, przedsiębiorstwami energetycznymi, jednostkami administracji rządowej (Ministerstwo Środowiska, Energii, Rozwoju) i samorządowej, firmami konsultingowymi oraz doradczymi (PWC, Deloitte, BRE Corporate Finance), uczelniami oraz instytutami naukowo-badawczymi.

Nasza oferta

Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz stale rozwijanym kompetencjom nasza oferta obejmuje możliwości realizacji projektów badawczo-rozwojowych, prac zleconych, ekspertyz i analiz dotyczących, m.in.:

 • zagospodarowania złóż i pozyskiwania surowców mineralnych (pre- i feasibility studies),
 • gospodarki surowcami mineralnymi sensu largo w kraju i na świecie (od źródeł po produkty finalne),
 • światowego rynku surowcowego i jego uwarunkowań (produkcja, podaż, popyt, ceny),
 • bilansowania gospodarki poszczególnymi surowcami mineralnymi,
 • trendów i prognozowania rozwoju gospodarki surowcami mineralnymi w kraju na tle uwarunkowań rynku światowego i krajowego,
 • kierunków polityki surowcowej Polski i Unii Europejskiej,
 • kreowania i modelowania krajowej gospodarki surowcowej oraz struktur przemysłów surowcowych,
 • ekonomicznych, prawnych, technicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych, wtórnych i odpadowych,
 • uwarunkowań formalno-prawnych zagospodarowania i eksploatacji złóż kopalin,
 • źródeł, parametrów jakościowych oraz możliwości użytkowania mineralnych surowców odpadowych,
 • warunków i możliwości zastosowania nowoczesnych technik i technologii w produkcji surowców mineralnych,
 • charakterystyki mineralogiczno-technologicznej surowców ceramicznych i budowlanych,
 • usług informacyjnych i doradztwa w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi.