HR Excellence in research

Wydawnictwo

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk – The Bulletin of The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Krzysztof Galos
Z-ca redaktora naczelnego: dr hab. inż. Lidia Gawlik
ISSN 2080-0819

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk są aperiodykiem prezentującym oryginalne prace naukowców z Polski i zagranicy, publikowane w języku polskim lub angielskim. Jest dostępne w otwartym repozytorium. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN stanowią kontynuację wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN pod nazwą Sympozja i Konferencje. Warto dodać, że w czasopiśmie publikuje się również materiały konferencyjne o tematyce mieszczącej się w działalności statutowej Instytutu, o ile organizatorzy zaakceptują obowiązujące zasady recenzowania artykułów (redakcja przestrzega zasady double blind review).

Tematyka

W Zeszytach Naukowych prezentowane są prace z zakresu:

 • nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych,
 • nauk ekonomicznych.

Bazy indeksacyjne

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN są indeksowane przez:

Kolegium i Rada

Kolegium Redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Krzysztof Galos
 • Z-ca redaktora naczelnego: Lidia Gawlik
  Redaktor tematyczny: Gospodarka surowcami
 • Sekretarz redakcji: Zbigniew Grudziński
  Redaktor tematyczny: Paliwa i energia
 • Z-ca sekretarza redakcji: Zenon Pilecki
  Redaktor tematyczny: Górnictwo i geoinżynieria
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Komitet Wydawniczy

Redaktor Wydawniczy:

 • Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
 • Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
Redaktor techniczny: Barbara Sudoł

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

 • pełny tekst artykułu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla Autorów:

 Wskazówki dla autorów

 • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu:

 Oświadczenie

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
 • W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora,
 • Redakcja przyjmuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double – blind rewiew process”);
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
 • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku na stronie internetowej czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.
Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i przekazanie jej do Sekretarza Wydawnictwa.

 Fromularz recenzji

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk – The Bulletin of The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Metryka czasopisma:

Lista B MNiSW
9 pkt

Standard:
Open Access