HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Wydawnictwo

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk – The Bulletin of The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Krzysztof Galos
Z-ca redaktora naczelnego: dr hab. inż. Lidia Gawlik
ISSN 2080-0819

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk są aperiodykiem prezentującym oryginalne prace naukowców z Polski i zagranicy, publikowane w języku polskim lub angielskim. Jest dostępne w otwartym repozytorium. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN stanowią kontynuację wydawnictwa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN pod nazwą Sympozja i Konferencje. Warto dodać, że w czasopiśmie publikuje się również materiały konferencyjne o tematyce mieszczącej się w działalności statutowej Instytutu, o ile organizatorzy zaakceptują obowiązujące zasady recenzowania artykułów (redakcja przestrzega zasady double blind review).

Tematyka

W Zeszytach Naukowych prezentowane są prace z zakresu:

 • nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych,
 • nauk ekonomicznych.

Bazy indeksacyjne

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN są indeksowane przez:

Kolegium i Rada

Kolegium Redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Krzysztof Galos
 • Z-ca redaktora naczelnego: Lidia Gawlik
  Redaktor tematyczny: Gospodarka surowcami
 • Sekretarz redakcji: Zbigniew Grudziński
  Redaktor tematyczny: Paliwa i energia
 • Z-ca sekretarza redakcji: Zenon Pilecki
  Redaktor tematyczny: Górnictwo i geoinżynieria
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Komitet Wydawniczy

Redaktor Wydawniczy:

 • Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
 • Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
Redaktor techniczny: Barbara Sudoł

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

 • pełny tekst artykułu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla Autorów:

 Wskazówki dla autorów

 • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu:

 Oświadczenie

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
 • W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora,
 • Redakcja przyjmuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double – blind rewiew process”);
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
 • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku na stronie internetowej czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.
Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i przekazanie jej do Sekretarza Wydawnictwa.

 Formularz recenzji

Zasady przestrzegane przez redakcję

Redakcja przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE – Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/).

W szczególności:

 1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów, dlatego też Autorzy publikacji powinni w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
 2. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy ). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
 3. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu wpowstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem lub współautorem publikacji), Redakcja wprowadza następujące procedury.
  • Redakcja wymaga od Autorów publikacji, aby:
   • zespół autorski odpowiadał rzeczywistemu wkładowi pracy w powstanie publikacji,
   • osoby nie uwzględnione w zespole autorskim, które przyczyniły się do ostatecznego kształtu publikacji powinny zostać uhonorowane podziękowaniami,
   • zespół autorski podał w spisie literatury wszystkie publikacje i opracowania, które stanowiły inspirację i źródło powstania publikacji,
   • zespół autorski ujawnił źródła finansowania
  • Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, dlatego też wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane (powiadomienie instytucji zatrudniających Autorów, towarzystw naukowych ),
  • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad obowiązujących w
 4. Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów,
  • Redakcja realizuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double – blind review process),
  • Artykuł otrzymany do recenzji musi być traktowany jako materiał poufny, a uzyskane dzięki recenzowaniu informacje i pomysły powinny być przez recenzenta nie mogą być wykorzystane do żanych innych celów.
  • Osoba, która otrzymała od redakcji propozycję zrecenzowania artykułu powinna odmówić tej recenzji jeżeli:
   • nie czuje się specjalistą w jego tematyce,
   • stwierdza konflikt interesów w związku z tematyką artykułu lub instytucjami i osobami związanymi z tym artykułem,
   • nie deklaruje wykonania recenzji w wyznaczonym terminie.
  • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim zeszycie) Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

Oświadczenie redakcji

Czasopismo publikowane jest w wersji papierowej, którą należy traktować jako wersję pierwotną. Wszelkie pojawiające się wersje on-line są wersjami wtórnymi.

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk – The Bulletin of The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Metryka czasopisma:

Lista MNiSW
5 pkt

Standard:
Open Access