HR Excellence in research

Wydawnictwo

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój – Geological Exploration Technology, Geothermal Energy, Sustainable Development

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Wiesław Bujakowski
ISSN 0304-520X

Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój jest półrocznikiem prezentującym oryginalne prace naukowe z zakresu ekonomii, ekonomiki, energetyki, energii odnawialnej, fotogeologii, geochemii, geodezji, geografii, geofizyki, geosynoptyki, geotermii, geotechniki, górnictwa, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, informatyki, inżynierii złożowej i ciepłowniczej, kartografii, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, petrografii, wiertnictwa. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Redakcja przestrzega zasady double blind review.

Tematyka

W czasopiśmie publikowane są  m.in. :

 • zasad prognozowania i planowania prac geologiczno-poszukiwawczych,
 • metod i technik poszukiwania, rozpoznawania i udostępniania złóż,
 • kryteriów techniczno-ekonomicznych poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż,
 • metod i technik wykorzystania wód geotermalnych i odnawialnych źródeł energii,
 • nowych osiągnięć naukowych i technicznych przyspieszających postęp w poszukiwaniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu złóż kopalin,
 • wyceny złóż.

Bazy indeksacyjne

Technika Poszukiwań Geologicznych jest indeksowana przez:

 • BazTech (baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)
 • IndexCopernicus (baza danych czasopism naukowych)
 • Bibliography and Index of Geology – GeoRef

Kolegium i Rada

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Wiesław Bujakowski
 • Z-ca redaktora naczelnego: Beata Kępińska – redaktor tematyczny: Odnawialne źródła energii
 • Sekretarz: Grażyna Hołojuch
 • Z-ca sekretarza: Aleksandra Kasztelewicz
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Rada redakcyjna

 • Prof. Roman Ney – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Raffaele Cataldi – Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (Włochy)
 • Prof. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dr Ingvar Birgir Fridleifsson – Państwowa Agencja Energii (Islandia)
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr John W. Lund – Oregon Institute of Technology (USA)
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek – AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Redaktorzy działowi

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Geologia, geofizyka i geodezja
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec – Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy,
  Oddz. Karpacki – redaktor tematyczny: Geotermia
 • Dr inż. Piotr Długosz
 • Dr hab. Joanna Kulczycka – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr inż. Jan Kuśmierek – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Andrzej Myśko – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Odnawialne źródła energii
 • Dr hab. inż. Zenon Pilecki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska oraz inżynieria środowiskowa
 • Dr hab. inż. Aleksander Stachel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Katedra Techniki Cieplnej), Szczecin – redaktor tematyczny: Ciepłownictwo i energetyka
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek – AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  – redaktor tematyczny: Wiertnictwo i górnictwo
 • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Hydrogeologia i geologia złożowa oraz inżynieria złożowa

Komitet wydawniczy

Redaktor wydawniczy:

 • Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
 • Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
Redaktor techniczny: Beata Stankiewicz

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.
Objętość artykułu nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.
Podpisaną Umowę wydawniczą należy przekazać (pocztą lub e-mailem) do Sekretarza Redakcji. W przypadku większej liczby autorów, dopuszcza się podpis autora wskazanego do korespondencji, który ponosi odpowiedzialność za ewentualne nierzetelności treści artykułu i oświadczeń.

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

 • pełny tekst artykułu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla Autorów:

 Wskazówki dla autorów

 • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu:

 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Uwagi dla recenzentów

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji, otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
 • W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora,
 • Redakcja realizuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double–blind review process”); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji
 • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku na stronie internetowej czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.
Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i przekazanie jej do Sekretarza Wydawnictwa.
 • Formularz recenzji:

Wersja polska

Wersja angielska

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój – Geological Exploration Technology, Geothermal Energy, Sustainable Development

Metryka czasopisma:

Lista B MNiSW
6 pkt

Standard:
Open Access