HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Wydawnictwo

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój – Geological Exploration Technology, Geothermal Energy, Sustainable Development

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Wiesław Bujakowski
ISSN 0304-520X

Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój jest półrocznikiem prezentującym oryginalne prace naukowe z zakresu ekonomii, ekonomiki, energetyki, energii odnawialnej, fotogeologii, geochemii, geodezji, geografii, geofizyki, geosynoptyki, geotermii, geotechniki, górnictwa, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, informatyki, inżynierii złożowej i ciepłowniczej, kartografii, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, petrografii, wiertnictwa. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Redakcja przestrzega zasady double blind review.

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo – Autorzy i Czytelnicy,

Redakcja czasopisma Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój (ISSN 0304-520X) uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych postanowiła zawiesić wydawanie czasopisma od numeru 262 (R. 57-z. 2) z 2018 roku na czas nieokreślony.

Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój jest specjalistycznym czasopismem naukowym w Polsce, które od wielu lat systematycznie publikuje wiele artykułów i doniesień zwłaszcza z zakresu szeroko pojętego obszaru geotermii umożliwiając bieżącą orientację w rozwoju polskiej i międzynarodowej nauki i praktyki w obszarze ciepła Ziemi i dziedzin pokrewnych.

Problematyka geotermalna jest wiodącą w dziedzinach Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Chcąc zatem utrzymać nasze wieloletnie doświadczenie i pozycję jako specjalistycznej instytucji publikującej artykuły naukowe dotyczące geotermii pragniemy Państwa poinformować, że Instytut oferuje publikację artykułów z obszaru geotermii w swoich czasopismach:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management (70 pkt. wg listy MNiSW),

Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal (20 pkt. wg listy MNiSW),

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (5 pkt. wg listy MNiSW).

Zachęcamy i zapraszamy Państwa do zgłaszania artykułów z zakresu geotermii do wymienionych periodyków, a także – do korzystania z nich jako czytelnicy.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Galos, dyrektor IGSMiE PAN

Wiesław Bujakowski, redaktor naczelny czasopisma Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój

 TPG zawieszenie

Tematyka

W czasopiśmie publikowane są  m.in. :

 • zasad prognozowania i planowania prac geologiczno-poszukiwawczych,
 • metod i technik poszukiwania, rozpoznawania i udostępniania złóż,
 • kryteriów techniczno-ekonomicznych poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż,
 • metod i technik wykorzystania wód geotermalnych i odnawialnych źródeł energii,
 • nowych osiągnięć naukowych i technicznych przyspieszających postęp w poszukiwaniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu złóż kopalin,
 • wyceny złóż.

Bazy indeksacyjne

Technika Poszukiwań Geologicznych jest indeksowana przez:

 • BazTech (baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)
 • IndexCopernicus (baza danych czasopism naukowych)
 • Bibliography and Index of Geology – GeoRef
 • EBSCO

Kolegium i Rada

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Wiesław Bujakowski
 • Z-ca redaktora naczelnego: Beata Kępińska – redaktor tematyczny: Odnawialne źródła energii
 • Sekretarz: Grażyna Hołojuch
 • Z-ca sekretarza: Aleksandra Kasztelewicz
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Rada redakcyjna

 • Śp. Prof. Roman Ney – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Raffaele Cataldi – Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (Włochy)
 • Prof. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dr Ingvar Birgir Fridleifsson – Państwowa Agencja Energii (Islandia)
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr John W. Lund – Oregon Institute of Technology (USA)
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Śp. Prof. dr hab. inż. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek – AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Redaktorzy działowi

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Geologia, geofizyka i geodezja
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec – Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy,
  Oddz. Karpacki – redaktor tematyczny: Geotermia
 • Dr inż. Piotr Długosz
 • Dr hab. Joanna Kulczycka – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr inż. Jan Kuśmierek – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Andrzej Myśko – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Odnawialne źródła energii
 • Dr hab. inż. Zenon Pilecki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska oraz inżynieria środowiskowa
 • Dr hab. inż. Aleksander Stachel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Katedra Techniki Cieplnej), Szczecin – redaktor tematyczny: Ciepłownictwo i energetyka
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek – AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  – redaktor tematyczny: Wiertnictwo i górnictwo
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Hydrogeologia i geologia złożowa oraz inżynieria złożowa

Komitet wydawniczy

Redaktor wydawniczy:

 • Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
 • Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
Redaktor techniczny: Beata Stankiewicz
Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój – Geological Exploration Technology, Geothermal Energy, Sustainable Development

Metryka czasopisma:

Lista MNiSW
5 pkt

Standard:
Open Access