HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Wydawnictwo

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój – Geological Exploration Technology, Geothermal Energy, Sustainable Development

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Wiesław Bujakowski
ISSN 0304-520X

Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój jest półrocznikiem prezentującym oryginalne prace naukowe z zakresu ekonomii, ekonomiki, energetyki, energii odnawialnej, fotogeologii, geochemii, geodezji, geografii, geofizyki, geosynoptyki, geotermii, geotechniki, górnictwa, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, informatyki, inżynierii złożowej i ciepłowniczej, kartografii, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, petrografii, wiertnictwa. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Redakcja przestrzega zasady double blind review.

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo – Autorzy i Czytelnicy,

Redakcja czasopisma Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój (ISSN 0304-520X) uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych postanowiła zawiesić wydawanie czasopisma od numeru 262 (R. 57-z. 2) z 2018 roku na czas nieokreślony.

Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój jest specjalistycznym czasopismem naukowym w Polsce, które od wielu lat systematycznie publikuje wiele artykułów i doniesień zwłaszcza z zakresu szeroko pojętego obszaru geotermii umożliwiając bieżącą orientację w rozwoju polskiej i międzynarodowej nauki i praktyki w obszarze ciepła Ziemi i dziedzin pokrewnych.

Problematyka geotermalna jest wiodącą w dziedzinach Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Chcąc zatem utrzymać nasze wieloletnie doświadczenie i pozycję jako specjalistycznej instytucji publikującej artykuły naukowe dotyczące geotermii pragniemy Państwa poinformować, że Instytut oferuje publikację artykułów z obszaru geotermii w swoich czasopismach:

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management (70 pkt. wg listy MNiSW),

Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal (20 pkt. wg listy MNiSW),

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (5 pkt. wg listy MNiSW).

Zachęcamy i zapraszamy Państwa do zgłaszania artykułów z zakresu geotermii do wymienionych periodyków, a także – do korzystania z nich jako czytelnicy.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Galos, dyrektor IGSMiE PAN

Wiesław Bujakowski, redaktor naczelny czasopisma Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój

 TPG zawieszenie

Tematyka

W czasopiśmie publikowane są  m.in. :

 • zasad prognozowania i planowania prac geologiczno-poszukiwawczych,
 • metod i technik poszukiwania, rozpoznawania i udostępniania złóż,
 • kryteriów techniczno-ekonomicznych poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż,
 • metod i technik wykorzystania wód geotermalnych i odnawialnych źródeł energii,
 • nowych osiągnięć naukowych i technicznych przyspieszających postęp w poszukiwaniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu złóż kopalin,
 • wyceny złóż.

Bazy indeksacyjne

Technika Poszukiwań Geologicznych jest indeksowana przez:

 • BazTech (baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)
 • IndexCopernicus (baza danych czasopism naukowych)
 • Bibliography and Index of Geology – GeoRef
 • EBSCO

Kolegium i Rada

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Wiesław Bujakowski
 • Z-ca redaktora naczelnego: Beata Kępińska – redaktor tematyczny: Odnawialne źródła energii
 • Sekretarz: Grażyna Hołojuch
 • Z-ca sekretarza: Aleksandra Kasztelewicz
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Rada redakcyjna

 • Prof. Roman Ney – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr Raffaele Cataldi – Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (Włochy)
 • Prof. Jan Dowgiałło – Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Dr Ingvar Birgir Fridleifsson – Państwowa Agencja Energii (Islandia)
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr John W. Lund – Oregon Institute of Technology (USA)
 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Ostaficzuk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek – AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Redaktorzy działowi

 • Dr hab. inż. Antoni Barbacki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Geologia, geofizyka i geodezja
 • Dr hab. inż. Józef Chowaniec – Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy,
  Oddz. Karpacki – redaktor tematyczny: Geotermia
 • Dr inż. Piotr Długosz
 • Dr hab. Joanna Kulczycka – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Prof. dr inż. Jan Kuśmierek – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Andrzej Myśko – AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Dr inż. Leszek Pająk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Odnawialne źródła energii
 • Dr hab. inż. Zenon Pilecki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska oraz inżynieria środowiskowa
 • Dr hab. inż. Aleksander Stachel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Katedra Techniki Cieplnej), Szczecin – redaktor tematyczny: Ciepłownictwo i energetyka
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek – AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  – redaktor tematyczny: Wiertnictwo i górnictwo
 • Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  – redaktor tematyczny: Hydrogeologia i geologia złożowa oraz inżynieria złożowa

Komitet wydawniczy

Redaktor wydawniczy:

 • Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
 • Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
Redaktor techniczny: Beata Stankiewicz

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.
Objętość artykułu nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.
Podpisaną Umowę wydawniczą należy przekazać (pocztą lub e-mailem) do Sekretarza Redakcji. W przypadku większej liczby autorów, dopuszcza się podpis autora wskazanego do korespondencji, który ponosi odpowiedzialność za ewentualne nierzetelności treści artykułu i oświadczeń.

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

 • pełny tekst artykułu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla Autorów:

 Wskazówki dla autorów

 • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu:

 Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Uwagi dla recenzentów

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji, otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
 • W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora,
 • Redakcja realizuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double–blind review process”); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji
 • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku na stronie internetowej czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.
Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i przekazanie jej do Sekretarza Wydawnictwa.
 • Formularz recenzji:

Wersja polska

Wersja angielska

Zasady przestrzegane przez redakcję

Redakcja przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Etyki  Publikacyjnej COPE – Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/).

W szczególności:

 1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów, dlatego też Autorzy publikacji powinni w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
 2. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy ). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
 3. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu wpowstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem lub współautorem publikacji), Redakcja wprowadza następujące procedury.
  1. Redakcja wymaga od Autorów publikacji, aby:
   • zespół autorski odpowiadał rzeczywistemu wkładowi pracy w powstanie publikacji,
   • osoby nie uwzględnione w zespole autorskim, które przyczyniły się do ostatecznego kształtu publikacji powinny zostać uhonorowane podziękowaniami,
   • zespół autorski podał w spisie literatury wszystkie publikacje i opracowania, które stanowiły inspirację i źródło powstania publikacji,
   • zespół autorski ujawnił źródła finansowania
  2. Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, dlatego też wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane (powiadomienie instytucji zatrudniających Autorów, towarzystw naukowych ),
  3. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad obowiązujących w
 1. Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów,
  2. Redakcja realizuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double – blind review process),
  3. Artykuł otrzymany do recenzji musi być traktowany jako materiał poufny, a uzyskane dzięki recenzowaniu informacje i pomysły powinny być przez recenzenta nie mogą być wykorzystane do żanych innych celów.
  4. Osoba, która otrzymała od redakcji propozycję zrecenzowania artykułu powinna odmówić tej recenzji jeżeli:
   1. nie czuje się specjalistą w jego tematyce,
   2. stwierdza konflikt interesów w związku z tematyką artykułu lub instytucjami i osobami związanymi z tym artykułem,
   3. nie deklaruje wykonania recenzji w wyznaczonym terminie.
  5. Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji istanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim zeszycie) Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

Oświadczenie redakcji

Czasopismo publikowane jest w wersji papierowej, którą należy traktować jako wersję pierwotną. Wszelkie pojawiające się wersje on-line są wersjami wtórnymi.

Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój – Geological Exploration Technology, Geothermal Energy, Sustainable Development

Metryka czasopisma:

Lista MNiSW
5 pkt

Standard:
Open Access