HR Excellence in research

Wydawnictwo

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management

Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
ISSN 0860-0953 | ISSN (Digital edition) 2299-2324

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management jest periodykiem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się nieprzerwanie od 1985 roku. Jest jednym z wiodących na polskim rynku wydawniczym czasopism, prezentującym oryginalne prace naukowe autorów polskich i zagranicznych, dotyczące szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi. W czasopiśmie ukazują się artykuły tylko w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (redakcja przestrzega zasady double blind review).

Tematyka

Przedmiotem prezentowanych prac mogą być wszystkie kopaliny i otrzymywane z nich surowce mineralne, a także złoża kopalin różnej wielkości, w szczególności mieszczące się w tematyce:

 

 • naukowe podstawy gospodarki surowcami mineralnymi,
 • strategia i metodyka poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin,
 • sposoby racjonalnego gospodarowania i wykorzystania złóż,
 • racjonalna eksploatacja złóż i minimalizacja strat kopalin,
 • gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania,
 • ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym,
 • optymalizacja gospodarki złożami i surowcami mineralnymi,
 • racjonalne użytkowanie surowców mineralnych,
 • ekonomika surowców mineralnych,
 • badanie rynków surowców mineralnych,
 • polityka surowcowa,
 • odzyskiwanie surowców mineralnych towarzyszących kopalinie głównej,
 • wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych,
 • recykling surowcowy,
 • zagospodarowanie odpadów przemysłów wydobywczych.

Bazy indeksacyjne

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management jest indeksowana i abstraktowana w:

 • BazTech
 • Celdes
 • Chemical Abstracts Service (CAS)
 • Chemical Abstracts Service (CAS) – SciFinder
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • EBSCO Discovery Service
 • GeoArchive
 • GeoRef
 • Google Scholar
 • Inspec
 • J-Gate
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest – ABI/INFORM
 • ProQuest – Earth Science Journals
 • ProQuest – Education Journals
 • ProQuest – Environmental Science Journals
 • ProQuest – Illustrata: Natural Sciences
 • ProQuest – Natural Sciences Journals
 • ProQuest – SciTech Journals
 • RePEc (EconPapers)
 • TDOne (TDNet)
 • Thomson Reuters – Journal Citation Reports/Science Edition
 • Thomson Reuters – Science Citation Index Expanded
 • WorldCat (OCLC)

Kolegium i Rada

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Eugeniusz Mokrzycki
 • Z-ca redaktora naczelnego: Ryszard Uberman (sekcja: górnictwo)
 • Sekretarz redakcji: Krzysztof Galos (sekcja: mineralogia)
 • Z-ca sekretarza redakcji: Lidia Gawlik (sekcja: gospodarka surowcami i energią)
 • Z-ca sekretarza redakcji: Beata Klojzy-Karczmarczyk (sekcja: inżynieria środowiskowa w górnictwie)
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

 

Rada redakcyjna

 • Ass. Prof. Mattias Bäckström – Örebro Universitet, Örebro, Szwecja
 • Prof. Wiesław Blaschke – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Polska
 • Prof. Jan Butra – Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
 • Prof. Dennis L. Buchanan – Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londyn, Wielka Brytania
 • Prof. Michal Cehlár – Technical University of Košice, Slovak Republic
 • Prof. Józef Dubiński – Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
 • Ass. Prof. Jakub Jirasek – VŠB Technicka Univerzita Ostrava, Czechy
 • Prof. Roman Magda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Antonio Mateus – Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugalia
 • Prof. Jacek Motyka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Marek Nieć – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, Polska
 • Prof. James Otto – Colorado School of Mines, Golden, USA
 • Prof. Marian Radetzki – Luleå University of Technology, Luleå, Szwecja
 • Prof. Anton Sroka – TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Niemcy
 • Prof. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Ass. Prof. Günter Tiess – MinPol GmbH, Dreistetten, Austria

Komitet Wydawniczy

 • Redaktor Wydawniczy: Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
  Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
 • Redaktor Techniczny: Barbara Sudoł

Adres korespondencyjny

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7 A, 31-261 Kraków

Tel: +48 12 6323300, faks: +48 12 6323524

e-mail:  gsm@min-pan.krakow.pl

 www.min-pan.krakow.pl

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje tylko oryginalne artykuły naukowe, które nie były dotychczas publikowane i nie zostały zgłoszone do druku w innych czasopismach, o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.

Niezbędnym warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie przez Autora/Autorów praw majątkowych praw autorskich do artykułu na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz uiszczenie opłaty za opublikowanie artykułu.

Oryginalne maszynopisy należy dostarczyć do redakcji Gospodarki Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management za pośrednictwem Editorial System (system ten udziela odpowiednich instrukcji postępowania w całym procesie wprowadzania artykułu do systemu, wraz z załączeniem odpowiednich plików).

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

 • wszystkie części składowe artykułu przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów:

 Wskazówki dla autorów

 • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw majątkowych praw autorskich do artykułu, którego skan został dołączony w systemie Editorial System:

 Oświadczenie

Dostarczone maszynopisy muszą być napisane poprawną angielszczyzną (akceptowalny American English lub British English, ale nie ich mieszanina). Autorom, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, sugerujemy skorzystanie z pomocy odpowiedniej osoby dla weryfikacji językowej maszynopisu.

Polscy autorzy powinni w systemie Editorial System zamieścić – oprócz pełnej wersji angielskiej – również: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe oraz podpisy rysunków i tabel w języku polskim (w systemie Editorial System zaznaczone jako opcjonalne).

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • tematyka artykułu nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi,
 • nie została uiszczona opłata za opublikowanie artykułu.

Opłaty za opublikowanie artykułu dla autorów polskich:

 • 1 000 zł + VAT za standardowy maszynopis o objętości do 20 stron, w tym rysunki i tabele,
 • 100 zł + VAT za każdą dodatkową stronę maszynopisu (nie więcej niż 10 stron).

Płatność należy uiścić po otrzymaniu informacji o ostatecznym zaakceptowaniu artykułu do druku przez Kolegium Redakcyjne. Artykuł zostanie skierowany do składu wydawniczego i druku po otrzymaniu płatności. Szczegóły płatności podane są w systemie Editorial System.

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji w trybie double-blind review process. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują w systemie Editorial System pełny tekst artykułu (bez nazwisk autorów).
Editorial System udziela odpowiednich instrukcji postępowania w całym procesie recenzowania artykułu, wraz z załączeniem odpowiednich plików.

Za wykonanie recenzji recenzenci uzyskują wynagrodzenie.

Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o przygotowanie recenzji w ciągu 1 miesiąca oraz przekazanie jej do Redakcji.
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management

Metryka czasopisma:

Lista A MNiSW
15 pkt

Impact Factor:
0.481

5-year Impact Factor:
0.568

CiteScore:
0.76

Standard:
Open Access