HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Wydawnictwo

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management

Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
ISSN 0860-0953 | ISSN (Digital edition) 2299-2324

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management jest periodykiem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk. Ukazuje się nieprzerwanie od 1985 roku. Jest jednym z wiodących na polskim rynku wydawniczym czasopism, prezentującym oryginalne prace naukowe autorów polskich i zagranicznych, dotyczące szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi. W czasopiśmie ukazują się artykuły tylko w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (redakcja przestrzega zasady double blind review).

Tematyka

Przedmiotem prezentowanych prac mogą być wszystkie kopaliny i otrzymywane z nich surowce mineralne, a także złoża kopalin różnej wielkości, w szczególności mieszczące się w tematyce:

 

 • naukowe podstawy gospodarki surowcami mineralnymi,
 • strategia i metodyka poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin,
 • sposoby racjonalnego gospodarowania i wykorzystania złóż,
 • racjonalna eksploatacja złóż i minimalizacja strat kopalin,
 • gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania,
 • ochrona środowiska w przemyśle wydobywczym,
 • optymalizacja gospodarki złożami i surowcami mineralnymi,
 • racjonalne użytkowanie surowców mineralnych,
 • ekonomika surowców mineralnych,
 • badanie rynków surowców mineralnych,
 • polityka surowcowa,
 • odzyskiwanie surowców mineralnych towarzyszących kopalinie głównej,
 • wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych,
 • recykling surowcowy,
 • zagospodarowanie odpadów przemysłów wydobywczych.

Bazy indeksacyjne

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management jest indeksowana i abstraktowana w:

 • BazTech
 • Celdes
 • Chemical Abstracts Service (CAS)
 • Chemical Abstracts Service (CAS) – SciFinder
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • EBSCO Discovery Service
 • GeoArchive
 • GeoRef
 • Google Scholar
 • Inspec
 • J-Gate
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest – ABI/INFORM
 • ProQuest – Earth Science Journals
 • ProQuest – Education Journals
 • ProQuest – Environmental Science Journals
 • ProQuest – Illustrata: Natural Sciences
 • ProQuest – Natural Sciences Journals
 • ProQuest – SciTech Journals
 • RePEc (EconPapers)
 • TDOne (TDNet)
 • Thomson Reuters – Journal Citation Reports/Science Edition
 • Thomson Reuters – Science Citation Index Expanded
 • WorldCat (OCLC)

Kolegium i Rada

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Eugeniusz Mokrzycki
 • Z-ca redaktora naczelnego: Ryszard Uberman (sekcja: górnictwo)
 • Sekretarz redakcji: Krzysztof Galos (sekcja: mineralogia)
 • Z-ca sekretarza redakcji: Lidia Gawlik (sekcja: gospodarka surowcami i energią)
 • Z-ca sekretarza redakcji: Beata Klojzy-Karczmarczyk (sekcja: inżynieria środowiskowa w górnictwie)
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

 

Rada redakcyjna

 • Ass. Prof. Mattias Bäckström – Örebro Universitet, Örebro, Szwecja
 • Prof. Wiesław Blaschke – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Polska
 • Prof. Jan Butra – Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska
 • Prof. Dennis L. Buchanan – Imperial College of Science, Technology and Medicine, Londyn, Wielka Brytania
 • Prof. Michal Cehlár – Technical University of Košice, Slovak Republic
 • Prof. Józef Dubiński – Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska
 • Ass. Prof. Jakub Jirasek – VŠB Technicka Univerzita Ostrava, Czechy
 • Prof. Roman Magda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Antonio Mateus – Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugalia
 • Prof. Jacek Motyka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Marek Nieć – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, Polska
 • Prof. James Otto – Colorado School of Mines, Golden, USA
 • Prof. Marian Radetzki – Luleå University of Technology, Luleå, Szwecja
 • Prof. Anton Sroka – TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Niemcy
 • Prof. Krzysztof Szamałek – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
 • Ass. Prof. Günter Tiess – MinPol GmbH, Dreistetten, Austria

Komitet Wydawniczy

 • Redaktor Wydawniczy: Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
  Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
 • Redaktor Techniczny: Barbara Sudoł

Adres korespondencyjny

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7 A, 31-261 Kraków

Tel: +48 12 6323300, faks: +48 12 6323524

e-mail:  gsm@min-pan.krakow.pl

 www.min-pan.krakow.pl

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje tylko oryginalne artykuły naukowe, które nie były dotychczas publikowane i nie zostały zgłoszone do druku w innych czasopismach, o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.

Niezbędnym warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie przez Autora/Autorów praw majątkowych praw autorskich do artykułu na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz uiszczenie opłaty za opublikowanie artykułu.

Oryginalne maszynopisy należy dostarczyć do redakcji Gospodarki Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management za pośrednictwem Editorial System (system ten udziela odpowiednich instrukcji postępowania w całym procesie wprowadzania artykułu do systemu, wraz z załączeniem odpowiednich plików).

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

 • wszystkie części składowe artykułu przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla autorów:

 Wskazówki dla autorów

 • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw majątkowych praw autorskich do artykułu, którego skan został dołączony w systemie Editorial System:

 Oświadczenie

Dostarczone maszynopisy muszą być napisane poprawną angielszczyzną (akceptowalny American English lub British English, ale nie ich mieszanina). Autorom, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, sugerujemy skorzystanie z pomocy odpowiedniej osoby dla weryfikacji językowej maszynopisu.

Polscy autorzy powinni w systemie Editorial System zamieścić – oprócz pełnej wersji angielskiej – również: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe oraz podpisy rysunków i tabel w języku polskim (w systemie Editorial System zaznaczone jako opcjonalne).

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • tematyka artykułu nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi,
 • nie została uiszczona opłata za opublikowanie artykułu.

Opłaty za opublikowanie artykułu dla autorów polskich:

 • 1 000 zł + VAT za standardowy maszynopis o objętości do 20 stron, w tym rysunki i tabele,
 • 100 zł + VAT za każdą dodatkową stronę maszynopisu (nie więcej niż 10 stron).

Płatność należy uiścić po otrzymaniu informacji o ostatecznym zaakceptowaniu artykułu do druku przez Kolegium Redakcyjne. Artykuł zostanie skierowany do składu wydawniczego i druku po otrzymaniu płatności. Szczegóły płatności podane są w systemie Editorial System.

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji w trybie double-blind review process. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują w systemie Editorial System pełny tekst artykułu (bez nazwisk autorów).
Editorial System udziela odpowiednich instrukcji postępowania w całym procesie recenzowania artykułu, wraz z załączeniem odpowiednich plików.

Za wykonanie recenzji recenzenci uzyskują wynagrodzenie.

Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o przygotowanie recenzji w ciągu 1 miesiąca oraz przekazanie jej do Redakcji.

Zasady przestrzegane przez redakcję

Redakcja przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE – Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/).

W szczególności:

 1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów, dlatego też Autorzy publikacji powinni w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
 2. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy ). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
 3. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu wpowstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem lub współautorem publikacji), Redakcja wprowadza następujące procedury.
  • Redakcja wymaga od Autorów publikacji, aby:
   • zespół autorski odpowiadał rzeczywistemu wkładowi pracy w powstanie publikacji,
   • osoby nie uwzględnione w zespole autorskim, które przyczyniły się do ostatecznego kształtu publikacji powinny zostać uhonorowane podziękowaniami,
   • zespół autorski podał w spisie literatury wszystkie publikacje i opracowania, które stanowiły inspirację i źródło powstania publikacji,
   • zespół autorski ujawnił źródła finansowania
  • Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, dlatego też wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane (powiadomienie instytucji zatrudniających Autorów, towarzystw naukowych ),
  • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad obowiązujących w
 4. Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów,
  • Redakcja realizuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double – blind review process),
  • Artykuł otrzymany do recenzji musi być traktowany jako materiał poufny, a uzyskane dzięki recenzowaniu informacje i pomysły powinny być przez recenzenta nie mogą być wykorzystane do żanych innych celów.
  • Osoba, która otrzymała od redakcji propozycję zrecenzowania artykułu powinna odmówić tej recenzji jeżeli:
   • nie czuje się specjalistą w jego tematyce,
   • stwierdza konflikt interesów w związku z tematyką artykułu lub instytucjami i osobami związanymi z tym artykułem,
   • nie deklaruje wykonania recenzji w wyznaczonym terminie.
  • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim zeszycie) Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

Oświadczenie redakcji

Czasopismo publikowane jest w wersji papierowej, którą należy traktować jako wersję pierwotną. Wszelkie pojawiające się wersje on-line są wersjami wtórnymi.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management

Metryka czasopisma:

Lista MNiSW
70 pkt

Impact Factor:
0.588

5-year Impact Factor:
0.617

CiteScore:
1.0

SNIP:
0.53

Standard:
Open Access