HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Wydawnictwo

STUDIA ROZPRAWY MONOGRAFIE

Studia, Rozprawy i Monografie to prace monograficzne polskich naukowców na najbardziej aktualne tematy związane z gospodarką surowcami mineralnymi, wykorzystaniem energii, ochroną środowiska przyrodniczego oraz ekonomii w warunkach reformy gospodarki.

 • Studia, rozprawy, monografie 214

  Jarosław Szlugaj

  Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna odpadów wydobywczych z wybranych kopalń węgla kamiennego w aspekcie ich wykorzystania
  do produkcji kruszyw mineralnych

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 213

  Jacek Stanisz, Zenon Pilecki

  Analiza położenia powierzchni poślizgu osuwiska na podstawie zmian ciśnienia porowego w warunkach geologiczno-inżynierskich fliszu karpackiego

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 212

  Wiesław Blaschke, Ireneusz Baic

  Technika wzbogacania grawitacyjnego. Separatory powietrzno-wibracyjne typu FGX

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 211

  Katarzyna Luboń

  Ocena efektywności geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych jury dolnej Niżu Polskiego

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 210

  Robert Uberman

  Wycena aktywów geologiczno-górniczych. Kierunki dalszego rozwoju. Podejście metodyczne

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 209

  Leszek Lankof

  Klasyfikacja polskich złóż soli kamiennej w aspekcie magazynowania i składowania substancji

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 208

  Marta Dendys

  Hydrodynamiczne uwarunkowania krążenia wód termalnych i leczniczych w utworach cenomanu Niecki Miechowskiej i środkowej części zapadliska przedkarpackiego

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 207

  Lidia Dziewińska, Radosław Tarkowski

  Wykorzystanie metodyki efektywnych współczynników odbicia (EWO) do rozpoznania struktur geologicznych dla potrzeb podziemnego przemysłowego deponowania gazów

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 206

  Wiesław Bujakowski, Marek Balcer, Antoni P. Barbacki, Bogusław Bielec, Barbara Tomaszewska, Leszek Pająk, Robert Skrzypczak, Marta Dendys, Aleksandra Kasztelewicz, Barbara Dajek

  Otwór geotermalny Mszczonów IG-1 – rekonstrukcja i wieloletnia eksploatacja

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 205

  Katarzyna Guzik

  Możliwość wykorzystania piaskowców jurajskich północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako kamieni archeologicznych w zależności od litologii

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 204

  Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski

  Czystsze technologie otrzymywania tripolifosforanu sodu

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 203

  Katarzyna Stala-Szlugaj

  Ocena perspektyw zapotrzebowania drobnych odbiorców węgla w Polsce

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 202

  Maciej Miecznik

  Model zrównoważonej eksploatacji zbiornika wód geotermalnych w centralnej części Podhala do produkcji energii cieplnej i elektrycznej

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 201

  Michał Kopacz

  Wpływ wybranych parametrów geologiczno-górniczych na ocenę ekonomiczną projektów w górnictwie węgla kamiennego

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 200

  Tomasz Łątka, Zenon Pilecki

  Metoda oceny stopnia spękania ośrodka skalnego za pomocą georadaru otworowego

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 199

  A.Makara

  Przetwarzanie gnojowicy świńskiej i jej separacja metodą filtracyjną

  Pobierz Zamów
 • Studia, rozprawy, monografie 198

  Radosław Tarkowski, Wiesław Sroczyński

  Zmienność sezonowa stężenia Co2 w powietrzu glebowym w warunkach klimatu południowej Polski

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 197

  K.Krawiec

  Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na zmianę wartości parametrów fizyczno-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 196

  Joanna Pszonka

  Studium sedymentologiczne warstw cergowskich w jednostce dukielskiej i przeddukielskiej Karpat Fliszowych

  Pobierz Pobierz
 • Studia, rozprawy, monografie 195

  Dominik Kryzia

  Wybór technologii wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ryzyka

  Pobierz Pobierz
1 2 3 11
Studia, rozprawy, monografie 195