HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Wydawnictwo

Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal

Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
ISSN 1429-6675

Czasopismo Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal stanowi forum wymiany myśli z zakresu szeroko pojętej polityki energetycznej w kraju i na świecie. Periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 1998 roku. Jest otwarte na prace naukowców z Polski i zagranicy. Jest dostępne w otwartym repozytorium na warunkach Międzynarodowej Licencji Creative Commons Attribution CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów  (redakcja przestrzega zasady double blind review).

Wydawca nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułu ani nie zapewnia autorom wynagrodzenia. Wszystkie artykuły opublikowane w Polityce Energetycznej – Energy Policy Journal (aktualne i archiwalne) są w pełni dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal otrzymała dofinasowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 524/P-DUN/2018). Okres dofinansowania: 10.05.2018-1.03.2019.

 

Tematyka

W czasopiśmie Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal publikowane są artykuły dotyczące następujących tematów:

 • Polityka energetyczna,
 • Paliwa i energia w skali regionalnej,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Magazynowanie energii,
 • Rozwój nowych technologii energetycznych,
 • Efektywne wykorzystanie energii,
 • Rynki paliw i energii,
 • Modelowanie systemów energetycznych,
 • Prognozy zapotrzebowania i możliwości dostaw paliw i energii,
 • Ekonomika energii,
 • Aspekty ekologiczne, ekonomiczne, społeczne i prawne w systemach energetycznych.

Bazy indeksacyjne

Polityka Energetyczna jest indeksowana przez:

Kolegium i Rada

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Eugeniusz Mokrzycki
 • Z-ca redaktora naczelnego: Lidia Gawlik
  Redaktor tematyczny: Wykorzystanie surowców energetycznych
 • Sekretarz redakcji: Katarzyna Stala-Szlugaj
  Redaktor tematyczny: Paliwa i energia
 • Z-ca sekretarza redakcji: Jacek Kamiński
  Redaktor tematyczny: Energetyka
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Rada redakcyjna

 • Prof. Rolf Bracke – International Geothermal Centre Hochschule, Bochum, Niemcy
 • Prof. Tadeusz Chmielniak – Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
 • Prof. Mariusz Filipowicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Anatoliy Goncharuk – International Humanitarian University, Odessa, Ukraina
 • Prof. Ernst Huenges – GFZ German Research Centre for Geosciences, Poczdam, Niemcy
 • Prof. Louis Jestin – University of Cape Town, Rondebosch, RPA
 • Dr Gudni Johannesson – Orkustofnun-Icelandic National Energy Authority, Reykjavik, Islandia
 • Prof. Jacek Marecki – Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
 • Dr Nuria G. Rabanal – Universidad de Leon, Leon, Hiszpania
 • Prof. Jakub Siemek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Dr Jan Soliński – Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa, Polska
 • Prof. Namejs Zeltins – Institute of Physical Energetics, Ryga, Łotwa

Komitet wydawniczy

 • Redaktor Wydawniczy:
  Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
  Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
 • Redaktor Techniczny:
  Beata Stankiewicz

Adres korespondencyjny

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia Polskiej Akademii Nauk
ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
tel.: +48 12 6323300, faks: +48 12 6323524
e-mail: polene@min-pan.krakow.pl

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.
Artykuł powinien stanowić zamkniętą tematycznie całość, ujmować jedno zagadnienie i kończyć się wnioskami.
Objętość artykułu nie może przekraczać 20 stron maszynopisu (tekst łącznie z tabelami i rysunkami).

Zgłoszenie artykułu do redakcji następuję poprzez jego zamieszczenie w Panelu Redakcyjnym czasopisma – zgodnie ze wskazówkami dla Autorów.

 Wskazówki dla autorów

Elementem nieodzownym prawidłowego zgłoszenia artykułu jest przekazanie Redakcji przez Autora/Autorów praw majątkowych do artykułu.

 Oświadczenie

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
 • Redakcja przyjmuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double – blind review process”);
 • Recenzja polega na ocenie wartości artykułu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Panelu Redakcyjnym czasopisma. Musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent może zamieścić  uwagi warunkujące dopuszczenie artykułu do  publikacji  i/lub korekty wykonane na elektronicznej wersji artykułu przekazanego mu do recenzji;
 • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku (w ostatnim zeszycie) podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.

Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i zamieszczenie jej w  panelu redakcyjnym czasopisma.

Zasady przestrzegane przez redakcję

Redakcja przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodnie z zaleceniami Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE – Committee on Publication Ethics (https://publicationethics.org/).

W szczególności:

 1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów, dlatego też Autorzy publikacji powinni w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
 2. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy ). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
 3. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting (wniesienie istotnego wkładu wpowstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem lub współautorem publikacji), Redakcja wprowadza następujące procedury.
  • Redakcja wymaga od Autorów publikacji, aby:
   • zespół autorski odpowiadał rzeczywistemu wkładowi pracy w powstanie publikacji,
   • osoby nie uwzględnione w zespole autorskim, które przyczyniły się do ostatecznego kształtu publikacji powinny zostać uhonorowane podziękowaniami,
   • zespół autorski podał w spisie literatury wszystkie publikacje i opracowania, które stanowiły inspirację i źródło powstania publikacji,
   • zespół autorski ujawnił źródła finansowania
  • Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, dlatego też wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane (powiadomienie instytucji zatrudniających Autorów, towarzystw naukowych ),
  • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad obowiązujących w
 4. Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów,
  • Redakcja realizuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double – blind review process),
  • Artykuł otrzymany do recenzji musi być traktowany jako materiał poufny, a uzyskane dzięki recenzowaniu informacje i pomysły powinny być przez recenzenta nie mogą być wykorzystane do żanych innych celów.
  • Osoba, która otrzymała od redakcji propozycję zrecenzowania artykułu powinna odmówić tej recenzji jeżeli:
   • nie czuje się specjalistą w jego tematyce,
   • stwierdza konflikt interesów w związku z tematyką artykułu lub instytucjami i osobami związanymi z tym artykułem,
   • nie deklaruje wykonania recenzji w wyznaczonym terminie.
  • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku (w ostatnim zeszycie) Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.

Oświadczenie redakcji

Czasopismo publikowane jest w wersji papierowej, którą należy traktować jako wersję pierwotną. Wszelkie pojawiające się wersje on-line są wersjami wtórnymi.

Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal

Metryka czasopisma:

Lista MNiSW
20 pkt

Standard:
Open Access