HR Excellence in research

Wydawnictwo

Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal

Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
ISSN 1429-6675

Czasopismo Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal stanowi forum wymiany myśli z zakresu szeroko pojętej polityki energetycznej w kraju i na świecie. Periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 1998 roku. Jest otwarte na prace naukowców z Polski i zagranicy. Jest dostępne w otwartym repozytorium. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim lub angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów  (redakcja przestrzega zasady double blind review).

Tematyka

W czasopiśmie Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal publikowane są artykuły dotyczące następujących tematów:

 • Polityka energetyczna,
 • Paliwa i energia w skali regionalnej,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Magazynowanie energii,
 • Rozwój nowych technologii energetycznych,
 • Efektywne wykorzystanie energii,
 • Rynki paliw i energii,
 • Modelowanie systemów energetycznych,
 • Prognozy zapotrzebowania i możliwości dostaw paliw i energii,
 • Ekonomika energii,
 • Aspekty ekologiczne, ekonomiczne, społeczne i prawne w systemach energetycznych.

Bazy indeksacyjne

Polityka Energetyczna jest indeksowana przez:

 • BazTech (baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych),
 • IndexCopernicus (baza danych czasopism naukowych),
 • BazEkon,
 • ICI World of Journals.

Kolegium i Rada

Kolegium redakcyjne

 • Redaktor naczelny: Eugeniusz Mokrzycki
 • Z-ca redaktora naczelnego: Lidia Gawlik
  Redaktor tematyczny: Wykorzystanie surowców energetycznych
 • Sekretarz redakcji: Katarzyna Stala-Szlugaj
  Redaktor tematyczny: Paliwa i energia
 • Z-ca sekretarza redakcji: Jacek Kamiński
  Redaktor tematyczny: Energetyka
 • Redaktor statystyczny: Jacek Mucha

Rada redakcyjna

 • Prof. Rolf Bracke – International Geothermal Centre Hochschule, Bochum, Niemcy
 • Prof. Tadeusz Chmielniak – Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
 • Prof. Mariusz Filipowicz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Prof. Anatoliy Goncharuk – International Humanitarian University, Odessa, Ukraina
 • Prof. Ernst Huenges – GFZ German Research Centre for Geosciences, Poczdam, Niemcy
 • Prof. Louis Jestin – University of Cape Town, Rondebosch, RPA
 • Dr Gudni Johannesson – Orkustofnun-Icelandic National Energy Authority, Reykjavik, Islandia
 • Prof. Jacek Marecki – Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
 • Dr Nuria G. Rabanal – Universidad de Leon, Leon, Hiszpania
 • Prof. Jakub Siemek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
 • Dr Jan Soliński – Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa, Polska
 • Prof. Namejs Zeltins – Institute of Physical Energetics, Ryga, Łotwa

Komitet wydawniczy

 • Redaktor Wydawniczy: Emilia Rydzewska – redaktor językowy (polski)
  Michelle Atallah – redaktor językowy (angielski)
 • Redaktor Techniczny:Beata Stankiewicz

Adres korespondencyjny

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia Polskiej Akademii Nauk
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
tel.: +48 12 6323300, faks: +48 12 6323524
e-mail: polene@min-pan.krakow.pl

Uwagi dla autorów

Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma.
Artykuł powinien stanowić zamkniętą tematycznie całość, ujmować jedno zagadnienie i kończyć się wnioskami.
Objętość artykułu nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (tekst łącznie z tabelami i rysunkami).
Podpisaną Umowę wydawniczą należy przekazać (pocztą lub e-mailem) do Sekretarza Redakcji. W przypadku większej liczby autorów, dopuszcza się podpis autora wskazanego do korespondencji, który ponosi odpowiedzialność za ewentualne nierzetelności treści artykułu i oświadczeń.

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

 • pełny tekst artykułu, przygotowany zgodnie ze wskazówkami dla Autorów

 Wskazówki dla autorów

 • podpisane oświadczenie zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu

 Oświadczenie

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

 • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma,
 • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji,
 • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:

 • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
 • W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora,
 • Redakcja przyjmuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double – blind rewiew process”);
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
 • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku na stronie internetowej czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.
Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i przekazanie jej do Sekretarza Wydawnictwa.

 Formularz recenzji

Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal

Metryka czasopisma:

Lista B MNiSW
10 pkt

Standard:
Open Access