HR Excellence in research

Pracowania Odnawialnych Źródeł Energii realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Pracowania Odnawialnych Źródeł Energii IGSME PAN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych”. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, co najmniej w skali kraju, metody magazynowania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych.

Etap I projektu obejmie ocenę możliwości magazynowania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych poprzez ich zatłaczanie w strukturach geologicznych. W etapie II przeprowadzone zostaną badania i obserwacje prowadzące do ustalenia optymalnych parametrów procesu zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych z uwzględnieniem własności zbiornikowych struktury, która stanie się kolektorem wód podziemnych oraz z uwzględnieniem potencjalnego zasięgu oddziaływania procesu. Etap III, prac rozwojowych, obejmie działania testowania i walidacji opracowanej metody. Ich głównym celem będzie dalsze udoskonalenie techniczne procesu. Opracowana technologia zostanie zademonstrowana w środowisku zbliżonych do rzeczywistego, co oznacza, że realizacja projektu zakończy się na minimum IV poziomie gotowości technologicznej. W ramach badań opracowany zostanie prototyp platformy badawczej w wytypowanej strukturze geologicznej wraz z systemem doprowadzającym wykorzystane energetycznie wody termalne. W ramach tego etapu powstanie otwór chłonny, za pomocą którego wykorzystane energetycznie wody geotermalne będą zatłaczane w wybrane struktury geologiczne. Zakończenie badań pozwoli na uzyskanie jednoznacznych informacji na temat działania systemu retencjonowania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych poprzez ich magazynowanie w strukturach geologicznych, zatem możliwa będzie końcowa weryfikacja wszystkich przyjętych koncepcji i rozwiązań.

Całkowita wartość projektu to 1 357 526,01 zł, w czym dofinansowanie UE wynosi 469 959,40 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2017 – 29.09.2018 r. przez konsorcjum: Geotermia Mazowiecka S.A. (lider), Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii IGSME PAN oraz Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.