HR Excellence in research Unia Europejska

Inteligentny Rozwój – 200 mln zł na polskie innowacje

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na projekty aplikacyjne B+R w Programie Inteligentny Rozwój. Konkurs jest przeznaczony dla naukowców oraz przedsiębiorstw, prowadzących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, z których z kolei powstają unikatowe rozwiązania technologiczne na skalę kraju lub świata.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla projektów, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł oraz które będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może składać się z pięciu podmiotów, ale udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach projektu musi być większy niż 30%.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Przewidywany nabór wniosków konkursu odbywać się będzie od 18 września do 18 grudnia 2017 r., przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzje o dofinansowaniu będą wydawane ok. 90 dni od zakończenia danego etapu. Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie.

Więcej