HR Excellence in research Unia Europejska

Forum Gospodarki Energetycznej

W dniach 19-20 marca 2018 r. w  hotelu Qubus w Krakowie odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej. Tegoroczna edycja konferencji – FGE KRAKÓW 2018 – przebiegała pod hasłem „Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski, będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE). Patronat Honorowy nad konferencją objęli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Maciej Chorowski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły portale branżowe WysokieNapiecie.pl, Cire.pl, nettg.pl oraz Trybuna Górnicza.

Konferencja, w której uczestniczyło ponad 140 osób reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak również przedsiębiorstwa i instytucje działające w obszarze szeroko rozumianego sektora paliwowo-energetycznego, stanowiła niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy w zakresie pilnych wyzwań stojących przed branżą w dobie intensywnych przemian w sektorze. W trakcie Forum uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych panelach oraz sesjach tematycznych. Referaty traktowały o aktualnych problemach i szansach polskiego sektora paliwowo-energetycznego.

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, profesora IGSMiE PAN dr hab. inż. Jacka Kamińskiego rozpoczęła się Sesja Plenarna dotycząca „Dylematów energetyki w świetle zmieniających się uwarunkowań na rynkach paliw i energii”. Jej moderatorem był dr hab. Mariusz Swora, a referaty wygłosili: dr Gürkan Kumbaroğlu (profesor Boğaziçi University – prezes IAEE 2016), dyrektor Marek Bar (w zastępstwie wiceprezesa ds. handlowych Węglokoks S.A. dr Tomasza Heryszka), prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Centrum Energetyki AGH), dr inż. Krzysztof Sadowski (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek (Uniwersytet Zielonogórski) oraz dr hab. Krystian Pera – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. Innowacyjne ciepłownictwo – slogan a rzeczywistość biznesowa”. Po referacie wprowadzającym przeprowadzonym przez Małgorzatę Mikę-Bryską z Veolia Energia Polska, eksperci w dziedzinie ciepłownictwa dyskutowali nad realiami i wyzwaniami stojącymi przed polskim sektorem ciepłowniczym. W panelu moderowanym przez prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacka Szymczaka udział wzięli: Jacek Boroń (prezes Węglokoks Energia Sp. z o.o.), Gerard Lipiński (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Małgorzata Mika-Bryska (dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych – Veolia Energia Polska), Marek Mrówczyński (prezes EC Będzin Sp. z o.o.), dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, profesor Politechniki Opolskiej, Tomasz Wilczak (wiceprezes zarządu ds. technicznych – PGNiG Termika S.A.).

W drugiej części konferencji prezentacje przedstawiane były w dwóch równoległych sesjach tematycznych pt. „Ekonomika i zarządzanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie energetycznym” oraz „Dylematy przedsiębiorstw energochłonnych”. W ramach ostatniej sekcji przeprowadzone były dwie sesje tematyczne pt. „Wyzwania energetyki i ciepłownictwa w świetle zaostrzonych wymogów środowiskowych” oraz „Nowe technologie w sektorze paliwowo-energetycznym – aspekty ekonomiczne” .

Drugiego dnia Forum Gospodarki Energetycznej odbyła się sesja tematyczna pt. „Krajowy sektor paliwowo-energetyczny – wyzwania na przyszłość” a także dwa panele ekspertów: „Przyszłość węgla w Polsce w dobie promocji gospodarki innowacyjnej” oraz „Czy rynek mocy zablokuje rozwój klastrów energii?”. W pierwszym panelu dyskusyjnym, moderowanym przez redaktora Rafała Zasunia (WysokieNapięcie.pl), udział wzięli: Józef Pruchnicki (dyrektor Biura Marketingu i Analiz – Polska Grupa Górnicza S.A.), dr inż. Jerzy Kicki (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), dr Dawid Klimczak (prezes Enea Trading Sp. z o.o.), Jacek Boroń (prezes Węglokoks Energia Sp. z o.o.), dr hab. inż. Marek Ściążko, profesor IChPW (IChPW Zabrze / Centrum Energetyki AGH) oraz Mirosław Taras (wiceprezes PD CO Sp. z o.o.). Natomiast uczestnikami ostatniego panelu dyskusyjnego moderowanego przez dr inż. Macieja Sołtysika (Instytut Projektów i Analiz Sp. z o.o.) byli: Piotr Budzisz (prezes AT GROUP S.A.), Paweł Górski (Węglokoks Energia Sp. z o.o.), dr inż. Grzegorz Kinelski (prezes Energetycznego Centrum S.A.), Radosław Koropis (prezes TRMEW Obrót Sp. z o.o.) oraz dr inż. Stanisław Tokarski (Centrum Energetyki AGH / GIG).

Po zakończeniu ostatniego panelu dyskusyjnego, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – profesor Jacek Kamiński wyrażając podziękowanie za udział w konferencji oraz aktywne i wielowarstwowe zaangażowanie Partnerom konferencji (GK ENEA, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, VEOLIA ENERGIA Polska, Jastrzębskiej Spółkce Węglowej, przedsiębiorstwu LUMA Investment) oficjalnie zamknął Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018.

Żywe dyskusje oraz szerokie zainteresowanie konferencją potwierdziły, że zaproponowana formuła prowadzonych w Krakowie dyskusji merytorycznych na tematy związane z problematyką ekonomiczną w obrębie sektora energetycznego efektywnie wspiera wymianę myśli i opinii oraz tworzy atmosferę dla potencjalnych rozwiązań zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

Serdecznie zapraszamy na kolejne odsłony konferencji i mamy nadzieję na jeszcze bardziej energetyczne dyskusje.