HR Excellence in research

Projekty

Usługi doradcze obejmujące wykonanie opracowania pt. „Strategia wychodzenia JSW SA z kryzysu”

Usługi doradcze obejmujące wykonanie opracowania pt. „Strategia wychodzenia JSW SA z kryzysu”

Okres realizacji: 2015-12-07 - 2016-04-07

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego

Praca obejmowała weryfikacje aktualnych założeń operacyjnych przyjętych w modelu finansowym JSW SA na lata 2015–2020. Wskazano działania optymalizacyjne mające wpływ na założenia modelu finansowego wraz z sugestią ich zmian. Przedstawiono propozycję najbardziej prawdopodobnych zakresów zmian weryfikowanych kluczowych założeń w ramach analiz wrażliwości. Zaproponowano również zmiany kluczowych założeń w celu wypracowania scenariusza pesymistycznego modelu finansowego. Prowadzona analiza służyła zbadaniu wskaźników ekonomicznych opisujących prowadzony proces produkcyjny w powiązaniu z wynikami technologicznymi dla przyjętych zmiennych grupujących. Działanie miało na celu ustalenie zależności pomiędzy badanymi wielkościami. Taka ocena prowadzonego procesu pozwoliła na rekomendacje zmian w prowadzonym procesie technologicznym i przyczyniła się do pełniejszej nad nim kontroli. Celem pracy było przedstawienie realnego scenariusza działań pozwalających JSW SA uzyskać płynność finansową w horyzoncie czasowym kilku lat.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN był jedynym wykonawcą projektu.