HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami

Kierownik Pracowni

Klojzy-Karczmarczyk Beata

dr inż. Klojzy-Karczmarczyk Beata, główny specjalista
Pokój: 226
Telefon: (+48)12 617-16-50
Tel. kom.: (+48) 607-922-861
E-mail: beatakk@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Zespół Pracowni Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami prowadzi badania w zakresie efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz badania zagrożeń środowiska przyrodniczego związanego z powstawaniem i składowaniem odpadów. Szczególnym obszarem zainteresowań zespołu jest ocena i prognozowanie zanieczyszczeń środowiska wywołanego działalnością przemysłową i presją antropogeniczną oraz ocena możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom. Pracownia posiada własne laboratorium badawcze wyposażone w aparaturę specjalistyczną, umożliwiające  m.in. pobór próbek i analizę zanieczyszczeń w materiałach stałych i ciekłych (gruntu, wody, odpadów) oraz oznaczenie śladowych ilości rtęci w ściekach, osadach, skałach i paliwach.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Pracownia realizuje badania naukowe w obszarach związanych z ochroną środowiska, w szczególności działania Pracowni koncentrują się na szeroko rozumianym pomiarze, monitoringu i prognozowaniu zanieczyszczenia ekosystemów metalami (rtęcią) oraz ocenie oddziaływania istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych na jakość poszczególnych elementów środowiska. Istotny element działalności Pracowni stanowią oceny oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz rozwiązań stosowanych w krajach europejskich, działania w zakresie optymalizacji systemów gospodarowania odpadami, czy też analizy wpływu technologii składowania odpadów komunalnych i przemysłowych na jakość środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu składowisk. Ocena możliwości wykorzystania niektórych grup odpadów przemysłowych do celów gospodarczych oraz identyfikacja zagrożeń dla człowieka i środowiska związanych z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest to aktualnie dwa bardzo istotne obszary działalności Pracowni.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Pracownia od wielu lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) w zakresie opracowywania ekspertyz dla celów lokalizacji inwestycji publicznych oraz w zakresie opracowywania lokalnych dokumentów strategicznych w dziedzinie ochrony środowiska (programy ochrony środowiska, programy gospodarowania odpadami w tym zawierającymi azbest, analizy roczne gospodarki odpadami komunalnymi, raporty itp.). Aktywnie współpracujemy również z przemysłem, wykonując prace badawcze oraz ekspertyzy m.in. dla byłych Zakładów Górniczych „Trzebionka” w Trzebini, Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie. Opracowaliśmy ponadto kilkanaście programów ochrony środowiska dla gmin i powiatów oraz kilkadziesiąt inwentaryzacji i programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Na zlecenie Kopalni Wieliczka S.A. od wielu lat prowadzimy stały monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonie składowiska Barycz k. Krakowa oraz wykonaliśmy szereg opracowań eksperckich z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i gospodarki odpadami (raporty, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje zamknięcia i rekultywacji składowisk).

Nasza oferta

W oparciu o doświadczenie zespołu złożonego z wykwalifikowanych pracowników nasza oferta obejmuje, w zakresie:

Ochrony środowiska

 • kompleksowe oceny oddziaływania na środowisko inwestycji i przedsięwzięć,
 • opracowanie pozwoleń zintegrowanych, lub wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych (operaty wodno-prawne, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, gospodarowanie odpadami),
 • przygotowanie programów gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zawierających azbest wraz z ich inwentaryzacją,
 • opracowanie koncepcji i projektów zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • opracowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gmin z uwzględnieniem aktualnych wymagań prawnych,
 • dostarczanie rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych.

Monitoringu i prognozowania zanieczyszczenia środowiska

 • prowadzenie monitoringu oddziaływania składowisk odpadów, otoczenia szlaków komunikacyjnych, oddziaływania obiektów przemysłowych,
 • wykonywanie inwentaryzacji i oceny oddziaływania na środowisko miejsc skażonych oraz badania procesów migracji zanieczyszczeń,
 • wykonywanie badań procesów oddziaływania inwestycji oraz ocena zagrożeń związanych z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

Badań terenowych i laboratoryjnych

 • pobór i analizy prób środowiskowych,
 • wykonywanie badań wymywalności zanieczyszczeń (testy statyczne i dynamiczne),
 • prowadzenie badań zanieczyszczenia wód i gruntów (w zakresie związków nieorganicznych),
 • badania śladowych zawartości rtęci w próbkach ciekłych i stałych.