HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej

Kierownik Pracowni

Heliasz Zygmunt

dr Heliasz Zygmunt, specjalista
E-mail: zygmunt.heliasz@gmail.com

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownię Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej (PASiKG) tworzą pracownicy posiadający wiedzę i doświadczenie z wieloletnich prac geologiczno-poszukiwawczych. Te prace zaowocowały kompetencjami z zakresu geologiczno-gospodarczej kartografii oraz graficznego modelowania mało- i wielkoskalowego (2D i 3D). Podstawowymi narzędziami pracy w naszej Pracowni są numeryczne i graficzne metody analizy zjawisk geodynamicznych i geo-ekologicznych oparte na badaniach sekwencyjnych oraz zdalnej retrospekcji. Pracownia specjalizuje się w badaniach metodycznych oraz analizach i ocenach nietypowych w odniesieniu do terenów, obiektów wrażliwych oraz źródeł energii w warunkach zagrożeń naturalnych i antropogenicznych. Znaczna część efektów prac realizowanych przez pracowników PASiKG ma charakter aplikacyjny w postaci map powszechnego użytku i specjalistycznych raportów.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Pracownia prowadzi badania metodyczne w kartografii geologicznej zjawisk geodynamicznych, oraz wykonuje wszechstronne analizy przydatności metod, programów i zbiorów danych jako narzędzi badawczych dla potrzeb analiz geomorfologicznych, lokalizacyjnych oraz geologiczno-poszukiwawczych. Główny obszar zainteresowań obejmuje metody zdalne, modelowanie stereoskopowe, wizualizacje NMT (numerycznych, wysokościowych modeli terenu) oraz dane w skalach małych i dużych ze zbiorów NASA (SRTM, Global Maps), NOAA, oraz GUGiK i CODGiK. Kolejnym obszarem działań Pracowni są opracowania informacji o asocjacjach przyczynowo-skutkowych w geośrodowisku, konieczności adaptacji do zmian środowiska i oceny rewaloryzacji, upowszechniane w postaci prezentacji audiowizualnej (referaty z przeźroczami), książek oraz publikacji w naukowych periodykach. W oparciu o doświadczenia własne udzielamy nieodpłatnych konsultacji edukacyjnych i poszukiwawczych.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Na przestrzeni minionych lat działalność badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa Pracowni obejmuje w szczególności:

  • opracowanie koncepcji i współrealizację pierwszego w Polsce modelu wgłębnej budowy geologicznej w skali 1:500 000 od poziomu – 500,0 m n.p.m do poziomu -6000,0 m, następnie od powierzchni terenu do -500,0 m n.p.m.,
  • opracowanie nowych arkuszy w skali 1:50 000 SzMGP (ark. Lubiewo, Łubowo, Czaplinek) oraz aktualizację wcześniejszych (ark. Filipów i Żytkiejmy),
  • opracowanie 25 arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski (1:50 000) oraz około 15 arkuszy Mapy geologiczno-środowiskowej Polski,
  • opracowanie w ramach konsorcjum raportu i opinii na temat planowana lokalizacja elektrowni jądrowej na podstawie analiz strukturalnych terenu, interpretacji materiałów kartograficznych oraz wizji terenowych,
  • kompleksowe badania i analizy przydatności materiałów lidarowych do studiów lokalizacyjnych ważnych obiektów budownictwa wodnego oraz weryfikacją poglądów na temat zasięgów poszczególnych zlodowaceń w Polsce i ich deglacjacji.

Nasza oferta

Dzięki zdobytym umiejętnościom i posiadanemu doświadczeniu oferujemy usługi naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe w zakresie:

  • analizy zagrożeń terenu dla wstępnych potrzeb planowanego lokalizowania wrażliwych obiektów trwałych.
  • opracowania i przygotowania uniwersalnych podkładów dla potrzeb planowania badań geologicznych.
  • weryfikacji powierzchniowych granic geologicznych i sieci nieciągłości tektonicznych dla potrzeb geologii poszukiwawczej.
  • sporządzania modeli pseudo trójwymiarowych, cieniowanych i stereoskopowych dla potrzeb analizy zagrożeń terenu.
  • analizy naturalnej termiki powierzchni terenu dla określenia zapotrzebowania na energię grzewczą i chłodniczą.