HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Surowców Biogenicznych

Kierownik Pracowni

Smol Marzena

dr Smol Marzena, adiunkt
Pokój: 402
Telefon: (+48)12 617-16-60
Tel. kom.: 695-922-722
E-mail: smol@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownia Surowców Biogenicznych prowadzi badania z zakresu zarządzania i inżynierii środowiska oraz biotechnologii. Szczególnym obszarem zainteresowań są zagadnienia związane ze zrównoważonym i cyrkularnym zarządzaniem surowcami nawozowymi (fosforem, azotem, potasem) w celu optymalizacji wykorzystania składników nawozowych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, przy jednoczesnym ograniczeniu rozproszenia surowców nawozowych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Pracownia Surowców Biogenicznych specjalizuje się w analizie i ocenie określonych problemów i zjawisk związanych z gospodarką surowcami nawozowymi, ze szczególnym uwzględnieniem fosforu, azotu i potasu.  Prace Pracowni obejmują m.in. opracowanie strategii zarządzania i rekomendacji (map drogowych) dotyczących zrównoważonego i cyrkularnego gospodarowania surowcami nawozowymi (ze źródeł pierwotnych i wtórnych) wraz z identyfikacją uwarunkowań rynkowych, technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych, opracowanie strategii przeciwdziałania marnotrawstwu żywności na etapach produkcji i konsumpcji. Zespół ma doświadczenie w opracowaniu strategii ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotem i fosforem ze źródeł antropogenicznych, określaniu kierunków przeciwdziałania eutrofizacji oraz rekomendacji w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących z sektora wodno-ściekowego w kontekście odzysku wody, surowców i energii. Pracownia prowadzi działalność w zakresie identyfikacji i oceny stopnia wysycenia gleb oraz wód powierzchniowych (jezior, rzek) składnikami nawozowymi oraz opracowania koncepcji bezpiecznych dla środowiska nawozów na podstawie modelowych badań nad przemieszczaniem fosforanów i azotanów do wód powierzchniowych oraz gleb. Ponadto, Pracownia prowadzi badania w zakresie poszukiwania nowych materiałów (w tym nanomateriałów) mogących znaleźć zastosowanie w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gleb.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Pracownia uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych (Horyzont 2020, EIT Raw Materials, NAWA) związanych z zarządzaniem surowcami fosforowymi oraz opracowaniem rekomendacji (map drogowych) dotyczących zarządzania surowcami biogenicznymi w kontekście wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-żywnościowym.

Nasza oferta

Pracownia wykonuje kompleksowe prace w zakresie:

  • opracowania rekomendacji (map drogowych) dotyczących zrównoważonego i cyrkularnego gospodarowania surowcami ze źródeł pierwotnych i wtórnych,
  • opracowanie strategii przeciwdziałania marnotrawstwu żywności na etapach produkcji i spożycia,
  • opracowania rekomendacji (map drogowych) dotyczących wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze surowcowym, wodno-ściekowym, nawozowym i rolno-spożywczym,
  • opracowania koncepcji bezpiecznych dla środowiska nawozów na podstawie modelowych badań nad przemieszczaniem fosforanów i azotanów do wód powierzchniowych oraz gleb,
  • identyfikacji i oceny potencjału nawozowego w zakresie nawozów mineralnych jedno i wieloskładnikowych produkowanych na bazie odpadów (ścieki komunalne i przemysłowe, osady ściekowe, osady denne zbiorników wodnych, gleby wysycone składnikami odżywczymi, odpady z sektora rolno-spożywczego i in.),
  • oceny aspektów technologicznych, prawnych, środowiskowych i społecznych gospodarki surowcami biogenicznymi,
  • opracowania strategii ochrony wód przed zanieczyszczeniem surowcami biogenicznymi ze źródeł antropogenicznych oraz określenie kierunków przeciwdziałania eutrofizacji,
  • charakterystyki nowych materiałów (w tym nanomateriałów) mogących znaleźć zastosowanie w procesach oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz gleb.