HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Geotechnologii

Kierownik Pracowni

Tarkowski Radosław

dr hab. inż. Tarkowski Radosław, profesor instytutu
Pokój: 119
Telefon: (+48)12 617-16-36
Tel. kom.: (+48)698-644-339
E-mail: tarkowski@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownia Geotechnologii IGSMiE PAN istnieje od 2003 roku. Jej działalność koncentruje się na różnych aspektach związanych z podziemnym składowaniem (magazynowaniem) gazów przemysłowych (ditlenku węgla oraz wodoru). W pracach naukowo-badawczych zespołu istotne miejsce zajmują aspekty związane z identyfikacją przemysłowych źródeł emisji ditlenku węgla w Polsce, oceną i modelowaniem struktur geologicznych do podziemnego składowania, czy też szerokorozumiana ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z wychwytem gazów i ich sekwestracją geologiczną.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Pracowania zajmuje się upowszechnieniem i popularyzacją w Polsce tematyki związanej z podziemnym składowania CO2, w tym: rozpoznaniem potencjału podziemnego składowania CO2 w głębokich strukturach ropo-, gazo- i wodonośnych, monitoringiem wycieków oraz badaniami oddziaływania CO2 na skały zbiornikowe i uszczelniający nadkład. Pracownicy są autorami kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych oraz krajowych, polsko- i anglojęzycznych monografii. Zespół pracowni współpracuje z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Państwowy Instytut Geologiczny, BRGM, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, GeoForschungsZentrum Potsdam, Geological Survey of Denmark and Greenland oraz inne).

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Nasi pracownicy uczestniczyli w wielu projektach międzynarodowych, do których zaliczyć można m.in. CO2SINK, EU GeoCapacity, CO2StoP, CO2ReMoVe oraz projektach krajowych (finansowanych z funduszy NCN oraz Ministerstwa Środowiska).

Zespół wykonał opracowania naukowe i ekspertyzy dla istotnych przedsiębiorstw surowcowo-energetycznych w Polsce:

 • Vattenfall Poland (Modelowanie zatłaczania CO2 do struktury Dzierżanowa; Analiza struktury geologicznej Bielska-Bodzanowa pod kątem możliwości składowania CO2 generowanego w elektrociepłowniach należących do Vattenfall Poland SA; Charakterystyka geologiczna struktury Żyrów-Czachówek oraz określenie parametrów zbiornikowych w otworach wiertniczych Bodzanów GN-2, Bodzanów GN-3 i Bielsk-2 pod kątem składowania CO2; Wstępna analiza potencjalnych struktur geologicznych do składowania CO2 z rejonu Puław; Charakterystyka potencjalnych struktur do składowania CO2 w rejonie Kwidzyna),
 • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych (Wytypowanie struktur w poziomach wodonośnych solankowych, odpowiednich dla geologicznego składowania CO2 w Polsce, podanie dla nich lokalizacji i szacunkowej pojemności składowania),
 • KGHM Polska Miedź (Analiza metod sekwestracji dwutlenku węgla oraz alternatywnych sposobów uzyskania jednostek unikniętych emisji w warunkach KGHM; Pogłębiona analiza wychwytywania i transportu do zatłaczania wybranych strumieni gazów zawierających dwutlenek węgla);
 • Polska Grupa Energetyczna (Ocena uwarunkowań geologiczno-złożowych oraz ryzyka związanego z przystąpieniem PGE Polska Grupa Energetyczna SA do przedsięwzięcia poszukiwania gazu z łupków na obszarze objętym koncesjami),
 • Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM (Expertise related to the inventory of suitable and/or potential underground storage sites for CO2 in the neighborhood of the major Arcelor Mittal plants in Poland).

Nasza oferta

Posiadamy kompetencje i wiedzę w zakresie oceny potencjału podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemnego magazynowania wodoru. Dzięki stale rozwijanym umiejętnościom oferujemy usługi naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • oceny potencjału podziemnego składowania ditlenku węgla w głębokich strukturach ropo-, gazo- i wodonośnych,
 • szczegółowego rozpoznania struktur geologicznych do podziemnego składowania CO2 oraz magazynowania wodoru w Polsce,
 • badań oddziaływania CO2 na skały zbiornikowe i nadkładu w warunkach złożowych i quasi-złożowych,
 • monitoringu wycieków i podziemnego składowania ditlenku węgla,
 • modelowania zatłaczania CO2 do wybranych struktur geologicznych,
 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z podziemnym składowaniem ditlenku węgla,
 • oceny potencjału podziemnego magazynowania wodoru w kawernach solnych oraz w głębokich strukturach ropo-, gazo- i wodonośnych,
 • badań oddziaływania wodoru na skały zbiornikowe i nadkładu.