HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska

Kierownik Pracowni

Pilecki Zenon

dr hab. inż. Pilecki Zenon, profesor instytutu
Pokój: 112
Telefon: (+48)12 617-16-26/627
Tel. kom.: (+48) 602-272-049
E-mail: pilecki@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownię Pozyskiwania Geodynamiki i Inżynierii  Środowiska tworzy zespół geofizyków, geologów i informatyków posiadających doświadczenie w pracach naukowo-badawczych z zakresu geofizyki inżynierskiej, geologii inżynierskiej, geomechaniki i inżynierii środowiska. Członkowie zespołu prowadzą również zajęcia dydaktyczne dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

W skład pracowni wchodzi Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej, wyposażone w nowoczesną aparaturę do badań polowych sejsmicznych, sejsmometrycznych i georadarowych stosowaną w bardzo trudnych warunkach pomiarowych w kopalniach podziemnych oraz na terenach osuwiskowych i zapadliskowych. Warto dodać, że organizujemy również dwie cykliczne konferencje o zasięgu międzynarodowym: Warsztaty Górnicze z cyklu górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój (do 2017 roku odbyło się 18 sesji) oraz Applied Geophysics (do 2017 roku odbyły się 3 sesje).

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Pracownia wykonuje badania w ramach prac zleconych dla potrzeb firm górniczych, budowlanych i drogowych. W ostatnich latach  zespół uczestniczył w pracach projektowych i wykonawczych mających na celu uzdatnianienie podłoża pod autostradę A-1 na terenach pogórniczych, zdegradowanych płytkim kopalnictwem rud cynku i ołowiu na odcinku od Pyrzowic do Maciejowa k. Gliwic, a zwłaszcza na odcinku silnie zagrożonym zapadliskami od Piekar Śląskich do Bytomia. W latach 2014-2016 zespół wykonywał badania górotworu silnie zdegradowanego przez eksploatację pokładów węgla kamiennego nad Sztolnią Dziedziczną w Kopalni Zabytkowej Guido w Zabrzu, przygotowywanej do celów turystycznych, do głębokości około 35 m i na długości ok. 2000 m. Cyklicznie prowadzone są sesje prześwietlań sejsmicznych dużych partii górotworu pod kątem identyfikacji zagrożenia gazogeodynamicznego w ZG Rudna. W ostatnich latach zespół wykonał kilkadziesiąt prac usługowo-badawczych mających na celu identyfikacje i ocenę geozagrożeń związanych z zapadliskami, osuwiskami, osiadaniem terenu, oddziaływaniem wstrząsów pochodzenia górniczego, wpływu drgań parasejsmicznych na obiekty różnego rodzaju, lub stateczności górotworu wokół wyrobisk podziemnych, tuneli, a także nasypów drogowych i obwałowań przeciwpowdziowych.

Pracownia jest wykonawcą usług dla takich firm jak m. in.: KGHM Polska Miedź, Jastrzębska Spółka Węglowa, Polska Grupa Górnicza, Katowicki Holding Węglowy, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, Generalna Dyrekcja Dróg Państwowych i Autostrad, Budimex, Dragados, CTT EMAG, Geopartner, czy jednostek administracji państwowej i samorządowej.

Pracownia współpracuje również z różnymi jednostkami naukowymi w realizacji wspólnych projektów i usług badawczych, a zwłaszcza z Akademią Górniczo-Hutniczą, Głównym Instytutem Górnictwa, Politechniką Krakowska, Politechniką Śląską,  Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz KGHM Cuprum.

Nasza oferta

Nasza Pracownia specjalizuje się w pracach z zakresu geofizyki inżynierskiej, w tym górniczej oraz inżynierii środowiska. Posiadamy doświadczenie, kompetencje i umiejętności pozwalające wykonywać prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, dotyczące w szczególności:

  • geofizycznego rozpoznania budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się różnych, złożonych ośrodków geologicznych, a w tym podłoża pod obiekty budowlane powierzchniowe i podziemne, osuwisk, zapadlisk, obwałowań przeciwpowodziowych itp.
  • oceny zachowania się ośrodków geologicznych wokół wyrobisk górniczych, tuneli i w podłożu szlaków komunikacyjnych i obiektów inżynierskich.
  • oceny oddziaływania, w tym dynamicznego różnego rodzaju czynników na środowisko przyrodnicze i obiekty budowlane, a zwłaszcza na terenach górniczych i pogórniczych metodami pomiarowymi i analitycznymi.

Warto dodać, że wykonywane badania polowe bardzo często wspomagane są różnego rodzaju modelowaniem numerycznym dwu i trójwymiarowym z użyciem systemu FLAC oraz obliczeniami za pomocą programów dedykowanych do rozwiązywania konkretnych zagadnień geofizycznych.