HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska

Kierownik Pracowni

Wdowin Magdalena

dr hab. inż. Wdowin Magdalena, profesor instytutu
Pokój: 421
Telefon: (+48)12 617-16-57
E-mail: wdowin@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Pracownię Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska stanowi interdyscyplinarny zespół mający doświadczenie w zakresie geologii, mineralogii, geochemii stosowanej, chemii oraz inżynierii i ochronie środowiska. Pracownia istnieje od 2016 roku, ale w swoim dorobku ma już udział w kilkunastu projektach krajowych i międzynarodowych oraz szereg publikacji naukowych w uznanych czasopismach.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Wiodącą tematyką badawczą pracowni jest wykorzystanie odpadów (głównie energetycznych) w usuwaniu zanieczyszczeń środowiskowych lub ich praktycznego wykorzystania. Problematyką przewodnią jest oczyszczanie gazów wylotowych z zanieczyszczeń m.in. Hg i CO2. Prowadzone w pracowni analizy dotyczą również oczyszczania ścieków powstających w procesach FGD z rtęci, boru oraz pozostałych zanieczyszczeń. W dorobku naukowym pracowników wyróżnić można kilkadziesiąt publikacji z Listy A lub B, monografie, rozdziały w monografiach oraz liczne wystąpienia konferencyjne krajowe i zagraniczne.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

W minionych latach uczestniczyliśmy w realizacji kilkunastu projektów badawczych głównie z tematyki sekwestracji CO2, syntez zeolitów oraz ich zastosowania w inżynierii i ochronie środowiska. Prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe nad technologią produkcji i kierunkami zastosowań nowych typów materiałów otrzymanych na bazie popiołów lotnych oraz braliśmy udział w projekcie w ramach programu LIDER: Zastosowanie energetycznych surowców odpadowych do wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin.

Aktualnie prowadzimy współpracę z instytucjami naukowymi w kraju (Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska) i zagranicą (University of Nottingham, University of Patras, Council for Scientific and Industrial Research, RPA) oraz przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi (SBB Energy, International Energy Agency) realizując wspólne projekty naukowo-badawcze. W Pracowni ponadto realizowane są zamówienia dla podmiotów zewnętrznych w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz efektywnego gospodarowania zasobami.

Nasza oferta

Pracownia posiada doświadczenie w wykonywaniu i interpretacji wyników specjalistycznych analiz chemicznych XRF, mineralogicznych (XRD, SEM-EDS, IR), teksturalnych oraz sorpcji rtęci w czystym strumieniu gazu. Nasze kompetencje i umiejętności pozwalają nam z powodzeniem realizować prace naukowo-badawcze i rozwojowe, dotyczące w szczególności:

  • opracowania sorbentów oczyszczania gazów spalinowych (m.in. z Hg i CO2),
  • analizy sorpcji rtęci w czystym strumieniu gazu,
  • poszukiwania zastosowań dla wykorzystania energetycznych surowców odpadowych,
  • wykorzystania popiołów lotnych i odpadów flotacyjnych oraz produktów ich modyfikacji w aspekcie środowiskowym i ekonomicznym,
  • syntez materiałów zeolitowych i mezoporowatych z popiołów lotnych i surowców ilastych,
  • zastosowania zeolitów i materiałów mezoporowatych w oczyszczaniu ścieków (m.in. z Hg, B i WWA),
  • ewaluacja instrumentów finansowych dla przemysły 4.0,
  • wykorzystania zeolitów i materiałów mezoporowatych w procesach magazynowania wodoru,
  • analiz geochemicznych procesów zachodzących podczas składowania CO2,
  • wykorzystanie statystyki (z zastosowaniem dedykowanych programów np. Statistica) w celu uzupełnienia i głębszego zrozumienia realizowanych eksperymentów w zakresie: 1) opracowywania planów statystycznych przeprowadzania doświadczeń rożnymi metodami (plany statystyczne zdeterminowane dwupoziomowe, plany trójpoziomowe), 2) badania istotności wpływu czynników wejściowych na wyniki badanych procesów, 3) metody optymalizacji jedno- i wielokryterialnej.