Konferencje z cyklu: Zagadnienia surowcow energetycznych w gospodarce krajowej

Najbliższa XXXI Konferencja już 15-18 października 2017 r. w WDW Rewita-Kościelisko - Zakopane

strona główna > program Konferencji
Program Konferencji
Patronat honorowy:

Komitet Problemów Energetyki PAN

Patronat medialny:

XXXI Konferencja
odbędzie się w dniach 15-18 PAŹDZIERNIKA 2017 r.
w WDW Rewita-Kościelisko - Zakopane


Surowce energetyczne i energia


Program XXXI Konferencji

Aktualizacja: 19 września 2017 r.

Program XXXI Konferencji - plik do pobrania

Niedziela, 15 października 2017
od 17:00 Rejestracja uczestników w REWITA "Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - wieczór z muzyką
Poniedziałek, 16 października 2017
od 8:00 Rejestracja uczestników
7:30-9:30 Śniadanie
9:30-11:00 SESJA I
 

Otwarcie Konferencji – prof. K. Galos, Dyrektor Instytutu GSMiE PAN

 • Gawlik L., Mokrzycki E.: Paliwa kopalne w krajowej energetyce – problemy i wyzwania.
 • Paszcza H. , Marzec R.: Górnictwo węgla kamiennego wyzwaniem dla krajowego sektora energetycznego.
 • Ruszel M.: Rola surowców energetycznych w procesie produkcji energii elektrycznej w UE do 2050 roku.
 • Grudziński Z.: Międzynarodowy rynek węgla energetycznego.
11:00-11:30 Przerwa na kawę
11:30-13:00 SESJA II
 
 • Ozon D., Dyczko A.: Strategia rozwoju JSW S.A. do roku 2030 widziana przez pryzmat działań innowacyjnych w procesie węgiel – koks.
 • Rogala T., Hochuł A.: Strategia Polskiej Grupy Górniczej.
 • Kielerz A., Beuch W., Marzec R.: Polski miks energetyczny na tle struktury produkcji energii w Niemczech, Czechach i Słowacji – czy trujemy najbardziej?
 • Szczerbowski R., Ceran B.: Polityka energetyczna Polski w aspekcie wyzwań XXI wieku.
ok. 13:00 Wspólna fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00-16:30 SESJA III
 
 • Dunal P., Bolesta F., Dydyk W., Kozik M.: Koncepcja sezonowości cen węgla energetycznego i transportu na rynku polskim.
 • Stala-Szlugaj K.: Analiza sektora drobnych odbiorców węgla kamiennego.
 • Zaporowski B.: Nowoczesne technologie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
 • Chmielniak T., Lepszy S., Mońka P.: Energetyka wodorowa. Podstawowe problemy.
16:30-17:00 Przerwa na kawę
17:00-18:30 SESJA IV
 
 • Rosik-Dulewska Cz., Primus A.: Produkcja energii w źródłach kogeneracyjnych małej mocy z wykorzystaniem technologii zgazowania odpadów pochodzenia komunalnego. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne.
 • Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J.: Propozycje rozszerzenia działań celem zagospodarowania materiałów odpadowych górnictwa węgla kamiennego.
 • Bielecki S.: Zagadnienia mocy biernej w użytkowaniu energii elektrycznej – zarys problemów.
 • Rzepka P., Sołtysik M., Szablicki M.: Prosumecnka chmura energii – nowa usługa dla prosumentów.
20:00 Spotkanie Towarzyskie - występ zespołu muzycznego
Wtorek, 17 października 2017
7:30-9:30 Śniadanie
10:00-11:15 SESJA V
 
 • Makowska D., Wierońska F., Dziok T., Strugała A.: Emisja pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych w świetle regulacji prawnych.
 • Burmistrz P., Dziok T., Bytnar K.: Zawartość rtęci w odpadach z procesu wzbogacania węgli kamiennych w aspekcie ich utylizacji.
 • Dziok T., Strugała A., Chmielniak T., Baic I., Blaschke W.: Koncepcja hybrydowego procesu usuwania rtęci z węgla kamiennego.
11:15-11:45 Przerwa na kawę
11:45-13:00 SESJA VI
 
 • Baic I., Blaschke W., Dziok T., Strugała A., Sobko W.: Badania podatności węgli na zmniejszenie zawartości rtęci w koncentratach metodą wzbogacania na sucho.
 • Żmuda R., Adamczyk W.,Lelek Ł., Mandrela S., Wdowin M.: Innowacyjna technologia oczyszczania spalin z rtęci jako rozwiązanie sprostania wymogom stawianym przez konkluzje BAT/BREF w polskiej energetyce.
 • Gędek St.: Wpływ spadku cen ropy naftowej na rynki finansowe eksporterów ropy naftowej.
 • Nyga-Łukaszewska H.: Wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych a bezpieczeństwo energetyczne krajów producentów.
13:30-15:00 Obiad
15:00-16:15 SESJA VII
 
 • Bigda J., Popowicz J., Zuwała J., Sikora A., Krupa M.: Analiza możliwości zastosowania mieszanki koksu naftowego i węgla do produkcji metanolu w warunkach polskich.
 • Dobras Sz., Więcław-Solny L,. Chwoła T. Krótki A., Wilk A., Tatarczuk A.: Odnawialny metanol jako paliwo oraz substrat w przemyśle chemicznym.
 • Strozik G.: Bilans i kierunki utylizacji słonych wód kopalnianych z czynnych i zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego z uwzględnieniem ich zagospodarowania w podziemnych technologiach górniczych.
16:15-16:45 Przerwa na kawę
16:45-18:00 SESJA VIII
 
 • Warchoł M, Dyrda M.: System do zintegrowanej optymalizacji pracy podziemnych magazynów gazu.
 • Grabski A., Lasek J., Zuwała J.: Koncepcja i modelowanie układu magazynowania energii z wykorzystaniem pieca metalurgicznego do topienia aluminium.
 • Pazderski L.,Badera J.: Społeczności lokalne wobec węgla brunatnego – dlaczego perspektywa wpływów finansowych do budżetów gmin i nowych miejsc pracy bywa niewystarczająca?
18:30 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa, 18 października 2017
7:30-9:30 Śniadanie
10:00-11:30 SESJA IX - POSTEROWA (kawa - w trakcie sesji)
 
 • Augustyn A.: Wpływ rozwoju energetyki wiatrowej na generację energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych.
 • Bańczyk K., Tora B., Orlik R., Wajs J., Pasiowec P.: Charakterystyka przesiewczy produkcji Progress Eco zastosowanych do klasyfikacji i odwadniania odpadów górniczych w zakładzie przeróbki Hermanicka Hałda w Ostravie.
 • Ceran B., Szczerbowski R.: Analiza energetyczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej.
 • Dołęga W.: Wybrane aspekty efektywności energetycznej.
 • Janusz P., Kaliski M., Sikora A.P., Sikora M.P., Szurlej A.: Wpływ dostaw LNG z USA na europejski rynek gazu ziemnego.
 • Koneczna R., Wdowin M., Panek R., Lelek Ł., Żmuda R., Franus W.: Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA.
 • Malec M.: Wpływ zmienności cen węgla kamiennego na rynkach światowych na zmienność cen paliw i energii elektrycznej w Polsce.
 • Mirowski T.: Wybrane problemy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Polsce.
 • Olkuski T., Piwowarczyk-Ściebura K., Brożek A.: Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy.
 • Olkuski T. Stala-Szlugaj K.: Tendencje zmian występujące w światowej energetyce.
 • Ozga-Blaschke U.: Ewolucja mechanizmu cenowego na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych.
 • Pasiowiec P., Bańczyk K., Tora B., Brożyna J., Wajs J.: Uniwersalne zastosowanie sit szczelinowych zgrzewanych w procesie wydobycia i przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz uranu.
 • Pepłowska M., Gawlik L.: Gaz ziemny w zrównoważonym rozwoju krajowej gospodarki.
 • Saługa W. P, Kamiński J.: Rynek mocy w Polsce - aukcja jednocenowa vs dyskryminacyjna.
 • Wichliński M.: Emisja rtęci z polskich elektrowni w świetle konkluzji BAT.
 • Zajączkowski M., Sikora M., Kasztelewicz Z.: Analiza porównawcza górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w Polsce.
ZAMKNIĘCIE OBRAD (na Sesji Posterowej)

12:30-13:30 Obiad


Tematyka XXXI Konferencji

obejmuje następujące zagadnienia:

 • górnictwo węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju,
 • zasoby krajowych surowców energetycznych i racjonalne ich wykorzystanie,
 • paliwa dla energetyki: rynki i technologie,
 • tendencje rozwojowe polskiego i europejskiego sektora paliw i energii,
 • zapotrzebowanie na paliwa, energię elektryczną i cieplną,
 • energetyka gazowa, jądrowa, odnawialna, rozproszona,
 • magazynowanie energii,
 • rynki i giełdy paliw i energii,
 • emisyjność paliw, handel emisjami,
 • zagrożenia dla krajowej energetyki.

Ponadto:

 • popyt i podaż na surowce i energię,
 • efektywność energetyczna,
 • odnawialne źródła energii: potencjał, systemy wsparcia, inwestycje,
 • koszty pozyskania paliw i energii,
 • konkurencyjność paliw i energii,
 • ceny paliw i energii,
 • regulacje prawne w sektorze górnictwa i energetyki,
 • bezpieczeństwo energetyczne Polski i UE,
 • ochrona środowiska a gospodarka paliwowo-energetyczna,
 • realność planów a rzeczywiste potrzeby krajowej energetyki,
 • produkcja energii z odmetanowania kopalń,
 • technologie energii wodorowej i ich zastosowanie,
 • dywersyfikacja dostaw paliw,
 • problemy emisji gazów cieplarnianych,
 • zagadnienia transportu w handlu paliwami,
 • surowce wtórne i odpadowe z górnictwa i energetyki,
 • ciepłownictwo i skojarzone wytwarzanie energii,
 • finansowanie inwestycji proekologicznych i mechanizmy wsparcia.


Program Ramowy XXXI Konferencji

Niedziela 15 października 2017
od 17:00 Rejestracja Uczestników w WDW "Kościelisko"
18:00-21:00 Kolacja
21:00 Spotkanie Integracyjne - wieczór z muzyką
Poniedziałek 16 października 2017
od 8:00 Rejestracja Uczestników
7:30-9:30 Śniadanie
9:30 Otwarcie Konferencji i obrady konferencyjne
ok. 13:00 Wspólna Fotografia
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
20:00 Spotkanie Towarzyskie - występ zespołu muzycznego
Wtorek 17 października 2017
7:30 - 9:30 Śniadanie
10:00 Obrady Konferencyjne
13:30-15:00 Obiad
15:00 Obrady Konferencyjne
18:30 Ognisko, występ kapeli góralskiej
Środa 18 października 2017
7:30-9:30 Śniadanie
10:00-11:30 Sesja Posterowa (kawa na Sesji Posterowej)
Zamknięcie obrad (na Sesji Posterowej)
12:30-13:30 Obiad

Zapraszamy do udziału w KONFERENCJI!