HR Excellence in research

Raport „Górnictwo węgla kamiennego w Polsce 2017”

Przedłożony raport „Górnictwo węgla kamiennego w Polsce 2017” jest efektem agregacji danych statystycznych oraz badań własnych prowadzonych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zamiarem autorów jest jego publikacja w kolejnych latach z intencją rozbudowy.

Raport zawiera dane obrazujące: stan prawny obejmujący obszar pozyskiwania koncesji na prowadzenie działalności wydobywczej, bazę zasobową kopalń węgla kamiennego według polskiej klasyfikacji i powszechnie akceptowanego na świecie JORC Code, stan techniki i technologii eksploatacji złóż oraz uwarunkowania geologiczno-górnicze jej prowadzenia, stan bezpieczeństwa pracy a także nakłady, koszty oraz wyniki ekonomiczne górnictwa węgla kamiennego i jego rolę w gospodarce Polski.

Raportowi towarzyszy kalendarium wydarzeń w górnictwie węgla kamiennego w latach 2014–2017.

 Treść raportu 2017

Kalendarium wydarzeń w polskim górnictwie