HR Excellence in research

Projekty

Typ:
-
- granty międzynarodowe granty krajowe wybrane umowy komercyjne
Pracownia:
-
- Pracownia Badań Strategicznych Pracownia Ekonomiki Energetyki Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Pracownia Polityki Surowcowej Pracownia Geologii Gospodarczej Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Pracownia Geotechnologii Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej
Okres realizacji: -

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Rozpoznanie struktury górotworu metodą prześwietlania sejsmicznego

Celem badań sejsmicznych jest rozpoznanie struktury i właściwości górotworu w ZG Rudna w aspekcie występowania stref osłabienia mających związek ze zjawiskami gazodynamicznymi. Badania, ...

WIĘCEJ

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

Opracowanie Raportu Eksperta ds. złóż dla kopalń Kompanii Węglowej SA sporządzonego w oparciu o Kodeks JORC

W opracowaniu naukowym znajdują się autorskie analizy w zakresie oceny uwarunkowań formalnoprawnych, posiadanych koncesji, bazy zasobowej (obecnej i perspektywicznej), warunków ...

WIĘCEJ

Opracowanie dynamicznego modelu zarządzania wartością i strategią LW Bogdanka SA z uwzględnieniem wpływu kluczowych projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa

Opracowanie dynamicznego modelu zarządzania wartością i strategią  LW Bogdanka SA z uwzględnieniem wpływu kluczowych projektów inwestycyjnych na wartość przedsiębiorstwa

Praca obejmuje przygotowanie dynamicznego modelu ekonomiczno-finansowego dla LW Bogdanka SA w średniej i długiej perspektywie czasu, tj. do sczepiania zasobów. Proponowany model będzie obejmował ...

WIĘCEJ

Ocena możliwości wykonania monitoringu powierzchni terenu górniczego kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA pod kątem wystąpienia wstrząsów

Ocena możliwości wykonania monitoringu powierzchni terenu górniczego kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA pod kątem wystąpienia wstrząsów

W ramach umowy zainstalowano system monitoringu drgań powierzchni w kontekście oceny oddziaływania na powierzchnię wstrząsów indukowanych działalnością górniczą. Opracowano metodykę ...

WIĘCEJ

Usługi doradcze obejmujące wykonanie opracowania pt. „Strategia wychodzenia JSW SA z kryzysu”

Usługi doradcze obejmujące wykonanie opracowania pt. „Strategia wychodzenia JSW SA z kryzysu”

Praca obejmowała weryfikacje aktualnych założeń operacyjnych przyjętych w modelu finansowym JSW SA na lata 2015–2020. Wskazano działania optymalizacyjne mające wpływ na założenia modelu ...

WIĘCEJ

Świadczenie kompleksowych usług due diligence technicznych i środowiskowych dla Spółek Węglowych

Świadczenie kompleksowych usług due diligence technicznych  i środowiskowych dla Spółek Węglowych

Raport due diligence zawiera opis, najistotniejszych dla kupującego, kwestii dotyczących aktywów geologicznych i górniczych, infrastruktury technicznej, aspektów środowiskowych oraz ...

WIĘCEJ

Wdrożenie systemu do geologicznego modelowania złóż oraz planowania robót górniczych LW Bogdanka SA

Wdrożenie systemu do geologicznego modelowania złóż oraz planowania robót górniczych LW Bogdanka SA

Praca stanowi unikatowe w skali polskiego górnictwa węgla kamiennego wdrożenie systemu informatycznego zawierającego moduł do tworzenia i zarządzania cyfrowym modelem złoża oraz modułem ...

WIĘCEJ

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy

Głównym celem projektu było ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy (rejon Krzeszowic). Wykonano szereg prac terenowych, w tym kartowanie hydrogeologiczne i ...

WIĘCEJ

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi

Głównym celem prac było ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi, w dwóch wydzielonych rejonach: Mateczny i Swoszowice. W projekcie zestawiono i przeanalizowano wyniki ...

WIĘCEJ

Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych

Wykorzystanie wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych

Głównym celem projektu było opracowanie „Atlasu wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach binarnych w Polsce” /Atlas of the possible ...

WIĘCEJ

Kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz

Kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz

Głównym celem działań jest kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz, w szczególności w strefie lokalizacji zakończonego II, i eksploatowanego ...

WIĘCEJ

Rozpoznanie i kartograficzny obraz mobilności obszaru Polski w kontekście lokalizacji elektrowni jądrowych.

Rozpoznanie i kartograficzny obraz mobilności obszaru Polski w kontekście lokalizacji elektrowni jądrowych.

W ramach opracowania wykonano cyfrowe wersje map: ukształtowania podłoża czwartorzędu, ukształtowania podłoża kenozoiku oraz miąższości utworów czwartorzędowych. Każdą z map ...

WIĘCEJ