HR Excellence in research

Projekty

Typ:
-
- granty międzynarodowe granty krajowe wybrane umowy komercyjne
Pracownia:
-
- Pracownia Badań Strategicznych Pracownia Ekonomiki Energetyki Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Pracownia Polityki Surowcowej Pracownia Geologii Gospodarczej Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska Pracownia Geotechnologii Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej
Okres realizacji: -

Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

Cel projektu: synteza i charakterystyka zeolitów z polskich popiołów lotnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną syntezy struktur zeolitowych m.in. typu ZSM-5 z popiołów lotnych ...

WIĘCEJ

Szkolenia z recyclingu Refresco – EIT Raw Materials

Szkolenia z recyclingu Refresco – EIT Raw Materials

Cel projektu: opracowanie zakresu merytorycznego szkoleń zgodnych z zapotrzebowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie odzysku, recyklingu i ...

WIĘCEJ

Rozwój koncepcji europejskiego systemu oceny złóż kopalin

Rozwój koncepcji europejskiego systemu oceny złóż kopalin

Cel projektu: wypracowanie narzędzi pozwalających na zapewnienie dostępu złóż kopalin do ich przyszłej eksploatacji. Eksploatacja złóż kopalin w Europie jest niezbędna działalnością ...

WIĘCEJ

Globalne przepływy materiałowe i prognozowanie popytu i podaży dla strategii surowców mineralnych

Globalne przepływy materiałowe i prognozowanie popytu i podaży dla strategii surowców mineralnych

Cel projektu: wychodząc naprzeciw takiej potrzeby, zaproponowany projekt MinFuture ma na celu określenie, integrowanie i rozwijanie wiedzy na temat globalnego łańcucha dostaw surowców oraz ...

WIĘCEJ

Centrum Wyrobów Recyclingowych PCRec – EIT Raw Materials

Centrum Wyrobów Recyclingowych PCRec – EIT Raw Materials

Cel projektu: stworzenie sieci współpracy oraz platformy internetowej dla małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze ...

WIĘCEJ

Europejska idea edukacji w zakresie ochrony środowiska-natury-klimatu

Europejska idea edukacji w zakresie ochrony środowiska-natury-klimatu

Cel projektu: zbadanie stanu i zapotrzebowania na dodatkowe kształcenie dla osób dorosłych w zakresie ochrony środowiska, natury i klimatu wraz z możliwościami jego finansowania. Tematyka ...

WIĘCEJ

Wspieranie przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych – LEGO

Wspieranie przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych – LEGO

Cel projektu: oferowanie wsparcia procesu decyzyjnego dla przedsiębiorstw związanych z sektorem surowców mineralnych – usługi doradcze. Wsparcie udzielane w ramach projektu powinno prowadzić ...

WIĘCEJ

Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych

Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, co najmniej w skali kraju, metody magazynowania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych. Tematyka projektu:   ...

WIĘCEJ

Generator Koncepcji Ekologicznych

Generator Koncepcji Ekologicznych

Cel projektu: genezą projektu jest problem „zerowego” odzysku odpadów i UPS ze spalania 100% biomasy w polskich elektrowniach oraz nieefektywne wykorzystanie innego odpadu z ...

WIĘCEJ

Projekt Recycling II edycja

Projekt Recycling II edycja

Szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów Cel projektu: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego z zakresu ...

WIĘCEJ

Symbioza przemysłowa dla zrównoważonego gospodarowania surowcami – STORM

Symbioza przemysłowa dla zrównoważonego gospodarowania surowcami – STORM

Cel projektu: uruchomienie i rozwój platformy technologicznej, na której oferowane będą usługi doradcze dla sektora MŚP, ukierunkowane na wykorzystywanie potencjału symbiozy przemysłowej w ...

WIĘCEJ

Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju

Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju

Cel projektu: transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w ciepłownictwie w budynkach energii geotermalnej (OZE) z Norwegii, Islandii do Polski. Kraje Darczyńców są liderami w tym ...

WIĘCEJ