Polska Akademia Nauk

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Pracownia Badań Strategicznych

logo Instytutu

Polish Academy of Sciences

Mineral and Energy Economy Research Institute

Division of Strategic Research

Strona główna | Artykuły - LCA | Konferencja SPILM 2004 | Kontakt
INTERREG IIIC
Projekt EWM - European Waste Management

Wysoki poziom produkcji i konsumpcji spowodował wytwarzanie coraz większej ilości odpadów w krajach Unii Europejskiej. W większości krajów europejskich odpady są głównie deponowane na składowiskach, co powoduje utratę cennych zasobów, powierzchni ziemi, a także zwiększa możliwość zanieczyszczenia środowiska. Zasady gospodarowania odpadami w krajach UE różnią się i pozostawiają sposoby utylizacji odpadów decyzji firm. Wobec tego istnieje ryzyko wyboru tanich, lecz nie zawsze przyjaznych dla rodowiska, sposobów pozbywania się odpadów

European Waste Management - rules and best practice (plik pdf 7,51 MB)

Głównym celem projektu jest rozwój innowacyjnych rozwiązań dla praktyki zagospodarowania odpadów, aby wprowadzić efektywne kosztowo i środowiskowo regionalne systemy zarządzania odpadami. Regiony z całej Europy są zainteresowane kwestią zarządzania odpadami i przy utrzymaniu poziomu wytwarzanych odpadów wszystkie kraje europejskie będą musiały znaleŸć nowe rozwiązania. Do osiągnięcia celu projektu potrzebna jest ciągła współpraca i wymiana doświadczeń technologicznych i organizacyjnych.

Główny cel projektu realizowany będzie za pomocą celów pośrednich

punkt  nowe metody zmniejszające ilość odpadów deponowanych na składowiskach, włączając recykling różnych strumieni odpadów na składowisku, zamykanie i rekultywację składowisk

punkt  nowe metody zwiększające segregację odpadów u Ÿródła i ponowne wykorzystanie odpadów

punkt  usprawnienie struktur organizacyjnych

punkt  wymiana wiedzy i doświadczeń prowadząca do współpracy pomiędzy partnerami projektu

punkt  wprowadzenie nowych strategii na skalę regionalną

punkt  rozwój europejskiego partnerstwa regionów

punkt  wspólna europejska platforma zarządzania odpadami

punkt  przezwyciężenie barier kulturowych i budowa otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

punkt  zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w regionach partnerskich w Europie

Cele projektu będą realizowane w ramach tematów:

punkt  Składowanie i ponowne wykorzystanie

punkt  Segregacja odpadów

punkt  Efektywne kosztowo struktury organizacyjne

W ramach tych tematów samorządy lokalne, uniwersytety, Recycling Institute i firmy zarządzające odpadami ze wszystkich regionów uczestniczących w projekcie wspólnie będą pracować nad rozwiązaniem problemów i zrównoważonym systemem zarządzania odpadami.

Fazy projektu:

punkt  Analizy - każdy region opisze istotne lokalne kwestie i problemy, których rozwiązaniem chce się zająć.

punkt  Zebranie metod - każdy region wykorzysta wyniki z innych regionów do zaproponowania możliwych rozwiązań dla zdefiniowanego problemu.

punkt  Wypracowanie rozwiązań - każdy region zastosuje jedno lub dwa innowacyjne rozwiązania. Możliwe rozwiązania obejmują studium wykonalnoci, niewielki instalację pilotażową, plan wprowadzenia rozwiązania wraz z propozycją finansowania, propozycja zmian w polityce czy przegląd najlepszych praktyk.

Więcej informacji na stronach projektu EWM
Strona główna | Artykuły - LCA | Konferencja SPILM 2004 | Kontakt
Copyright © Pracownia Badań Strategicznych 2001-2003