Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
IGSMiE PAN
Start » Aktualności » Tematy badań statutowych
Tematy badań statutowych 2011

Prace statutowe Instytutu 2011 [zobacz] 

Kierunek badawczy I. EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA SUROWCAMI MINERALNYMI

 • Zadania kontynuowane
 • Zadanie 1: Wpływ zmienności temperatury na stan deformacyjno-naprężeniowy górotworu w otoczeniu komory magazynowej gazu
 • Zadanie 2: Ocena szans poszukiwań rud metali w Polsce. Sudety i blok przedsudecki
 • Nowe zadania
 • Zadanie 3: Regionalne rynki kruszyw mineralnych w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian
 • Zadanie 4: Problemy dokumentowania złóż kopalin stałych
 • Zadanie 5: Uwarunkowania prawne, finansowe i środowiskowe eksploatacji złóż kopalin    
 • Zadanie 6: . Zagadnienia kompleksowej przeróbki surowców cynkonośnych

Kierunek badawczy II. ENERGIA ODNAWIALNA JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 • Zadania kontynuowane
 • Zadanie 7: Badania parametrów niskotemperaturowych i średniotemperaturowych wód geotermalnych na przykładzie wybranych stref – Skierniewice
 • Zadanie 8: Obszary badawcze dla niekonwencjonalnych systemów  geotermicznych na obszarze Sudetów
 • Zadanie 9: Technologie hybrydowe źródła ciepła z wykorzystaniem energii odnawialnej
 • Nowe zadania
 • Zadanie 10: Przegląd energetyki wiatrowej w kraju i na świecie

Kierunek badawczy III: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ANALIZIE ROZWOJU SYSTEMÓW GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ

 • Zadania kontynuowane
 • Zadanie 11: Aktualizacja baz danych dotyczących międzynarodowych rynków węgla kamiennego
 • Zadanie 12: Aktualizacja baz danych o cenach energii i cenach uprawnień do emisji                     
 • Zadanie 13: Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej
 • Zadanie 14: Modele strukturalne powierzchni podkenozoicznej dla obszaru Polski pozakarpackiej
 • Nowe zadania
 • Zadanie 15: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie projektowania kopalń (praca zespołowa)

Kierunek badawczy IV: REGIONALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI Z UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNYCH I EKOLOGICZNYCH

 • Zadania kontynuowane
 • Zadanie 16: Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla
 • Zadanie 17: Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla do produkcji energii elektrycznej – praca habilitacyjna
 • Zadanie 18: Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych
 • Zadanie 19: Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty gospodarki skałą płoną na przykładzie kopalni węgla kamiennego
 • Zadanie 20: Rozproszone zasoby energii w systemie elektroenergetycznym
 • Nowe zadania
 • Zadanie 21: Rola renty geograficznej w ocenie konkurencyjności paliw dla energetyki
 • Zadanie 22: Rola energetyki gazowej w bilansie energetycznym kraju
 • Zadanie 23: Przyszłościowe kierunki rozwoju energetyki
 • Zadanie 24: Siła rynkowa producentów energii elektrycznej w Polsce

Kierunek badawczy V ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONÓW

 • Zadania kontynuowane
 • Zadanie 25: Wrażliwość modelu numerycznego procesu zapadliskowego na zmianę parametrów fizyczno-mechanicznych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej
 • Zadanie 26: Studium sedymentologiczne warstw cergowskich w jednostce dukielskiej i przeddukielskiej w Karpatach fliszowych
 • Nowe zadania
 • Zadanie 27: Metodyka uzdatniania podłoża budowlanego zagrożonego zapadliskami na terenach pogórniczych
 • Zadanie 28: Uwarunkowania rozpoznania geofizycznego podłoża na terenach pogórniczych płytkiej eksploatacji
 • Zadanie 29. Usprawnienie rozpoznania procesów zapadliskowych metodą georadaru otworowego

Kierunek badawczy VI PODSAWY EFEKTYWNEJ GOSPODARKI ODPADAMI

 • Zadania kontynuowane
 • Zadanie 30. Gospodarowanie odpadami w gminach. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych
 • Zadanie 31: Badania jakości środowiska gruntowo-wodnego w obszarach potencjalnie zanieczyszczonych
 • Zadanie 32: Uwarunkowania procesów kształtujących chemizm wód podziemnych w wyniku zmian temperatury w obszarze słabej antropopresji
 • Zadanie 33: Eko-efektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu
 • Zadanie 34: Struktury geologiczne mezozoiku Niżu Polskiego do podziemnego składowania CO2
 • Zadanie 35: Badania zmian stężenia CO2 w powietrzu glebowym na wybranym obszarze
 • Zadanie 36: Możliwości wykorzystania materiałów zeolitowych i ilastych jako sorbentów gazów kwaśnych
 • Zadanie 37: Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie podziemnego składowania CO2
 • Nowe zadania
 • Zadanie 38: Znaczenie produktów środowiskowych wybranych branż przemysłu w bilansie handlu zagranicznego Polski
 • Zadanie 39: Zastosowanie LCA do oceny wybranych branż przemysłu w Polsce
 • Zadanie 40: Uwarunkowania podziemnego składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w Polsce 
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013