Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
IGSMiE PAN
Start » Aktualności » Projekty » Projekty zakończone
Projekty zakończone 2012-2016

 

Projekt Recycling – Szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów

 • Cel projektu: podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządowych oraz pracowników zakładów gospodarki odpadami komunalnymi, przedsiębiorstw komunalnych czy innych osób zainteresowanych tematyką w zakresie funkcjonowania w nowym systemie gospodarki odpadami (np. radnych) poprzez realizacje cyklu szkoleń.
 • Okres realizacji:  2012 – 2014
 • Szczegóły projektu

Projekt GeoDH

 • Cel projektu: promowanie wykorzystywania energii geotermalnej w ciepłowniczych systemach centralnego ogrzewania w Europie na większą niż dotychczas skalę.
 • Okres realizacji: 2012 – 2014
 • Szczegóły projektu

 Projekt Difass

 • Cel projektu: zidentyfikowanie i przezwyciężenie barier internacjonalizacji MŚP oraz ułatwienie dostępu do finansowania tego sektora.
 • Okres realizacji: 2012 – 2014
 • Szczegóły projektu

Ewaluacja sektora energetycznego w Polsce - Pomoc techniczna VI

 • Cel projektu: wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli NSS poprzez ocenę rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej polskiego sektora energetycznego, a także jego wpływu na środowisko naturalne za lata 2007-2011.
 • Okres realizacji: 2012 

CO2StoP

 • Cel projektu: określenie potencjału składowania CO2 w Europie.
 • Okres realizacji: 2012 – 2013
 • Szczegóły projektu

GEOCOM: Społeczności geotermalne – demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w integracji na małą skalę z innymi OZE wraz z modernizacją i opomiarowaniem - 7PR UE

 • Cel projektu: demonstracja najlepszych dostępnych technologii w zakresie wykorzystania energii geotermalnej w połączeniu z innowacyjnym zagospodarowaniem środków energetycznych i wsparciu innych odnawialnych źródeł energii na przykładzie instalacji pilotowych dla wybranych miast pokazowych: Mórahalom (Węgry), Galanta (Słowacja) i Montieri (Włochy).
 • Okres realizacji: 2010 – 2015
 • Szczegóły projektu

Sigma for Water - INTERREG IVC 

 • Cel projektu: poprawa jakości wód poprzez szersze wykorzystanie istniejących i nowo powstających jezior i terenów podmokłych dla celów m.in. rekreacyjnych.
 • Okres realizacji: 2010 – 2013
 • Szczegóły projektu 

Wychwytywanie CO2 w procesach po spalaniu wykorzystując zeolity impregnowane związkami aminowymi - CO2ZeoCap

 • Cel projektu: określenie możliwości wykorzystania syntetycznych zeolitów produkowanych z materiałów odpadowych jakimi są popioły lotne w technologiach wychwytywania CO2.
 • Okres realizacji: 2013 – 2016
 • Szczegóły projektu 

Krajowy Program "Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania"

 • Cel projektu: dostarczenie Ministerstwu Środowiska informacji niezbędnych dla podejmowania w przyszłości decyzji o przyznawaniu koncesji na rozpoznawanie potencjalnych składowisk i ich zagospodarowywanie, zgodnie z wymogami Dyrektywy unijnej dotyczącej geologicznego składowania CO2.
 • Okres realizacji: 2008 – 2012
 • Szczegóły projektu 

Grant Society for Sedimentary Geology (SEPM) z funduszu im. Gerald M. Friedman pn. – „Analiza radiograficzna piaskowców cergowskich”

 • Cel projektu: wykonanie prześwietlenia przygotowanych próbek skalnych za pomocą aparatury rentgenowskiej oraz sporządzenie interpretacji otrzymanych wyników.
 • Okres realizacji: 2012 – 2013
 • Szczegóły projektu

Eksperymentalne badania oddziaływania dwutlenku węgla na wybrane skały zbiornikowe i nadkładu w obecności solanki

 • Cel projektu: eksperyment mający na celu zbadanie wpływu oddziaływania pomiędzy CO2-solanka-skała, przeprowadzony w temperaturze 20-25oC i ciśnieniu CO2 wynoszącym 6 MPa, na próbkach piaskowców oraz iłowców i mułowców z antykliny Zaosia i antykliny Chabowa, przebadanych (przed i po eksperymencie) z wykorzystaniem badań petrofizycznych i teksturalych, mineralogiczno-petrograficznych, uzupełnionych o analizy zmian składu chemicznego roztworów solanek użytych w eksperymencie dostarczył nowych, interesujących wyników.
 • Okres realizacji: 2012 – 2014
 • Szczegóły projektu

Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych, jako źródło nawozów rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych

 • Cel projektu: W ramach projektu przeprowadzenie zadań badawczych, zmierzających do opracowania innowacyjnej na skalę światową technologii do bezodpadowej utylizacji spopielonych osadów ściekowych.
 • Okres realizacji: 2013 – 2015

System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej domonitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego 

 • Cel projektu: opracowanie nowatorskiego systemu niskoczęstotliwościowej, pasywnej tomografii sejsmicznej do rozpoznania struktury przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego. Założenia projektu wynikają z podstaw naukowych stosunkowo nowej metody wykorzystującej globalny i lokalny szum sejsmiczny tzw. sejsmikę niskich częstotliwości (LFS – Low Frequency Seismic). Przedział głębokościowy rozpoznania zależy od częstotliwości analizowanej fali sejsmicznej i może wynosić od kilkudziesięciu metrów do kilku tysięcy metrów.
 • Okres realizacji: 2013 – 2015
 • Szczegóły projektu

Zielona energia zmiany społecznej - ZEZS

 • Cel projektu: opracowanie innowacyjnego modelu wspierającego instytucje prospołeczne poprzez wykorzystanie offsetowania emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 np. w formie inwestycji w zieloną energię. Realizacja projektu pozwoli rozwiązać szereg problemów związanych np. z poprawą efektywności energetycznej gospodarki dzięki zmniejszaniu zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez ich neutralizację (offstowaniu).
 • Okres realizacji: 2014 – 2016

Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych - Demonstrator +

 • Cel projektu: opracowanie mobilnego systemu sejsmicznego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. Na bazie doświadczeń konsorcjantów, związanych z opracowywaniem i szerokim wdrażaniem do eksploatacji w kraju i za granicą stacjonarnych i przenośnych sejsmicznych systemów pomiarowych oraz ich użytkowania dla potrzeb górnictwa i inżynierii lądowej.
 • Okres realizacji: 2014 – 2016
 • Szczegóły projektu

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce 

 • Cel projektu: podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządowych oraz pracowników zakładów gospodarki odpadami komunalnymi, przedsiębiorstw komunalnych czy innych osób zainteresowanych tematyką w zakresie funkcjonowania w nowym systemie gospodarki odpadami (np. radnych) poprzez realizacje cyklu szkoleń. Wybór tematyki został podyktowany m.in. wprowadzeniem ustawy zmieniającej dotychczasową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Okres realizacji: 2012 – 2014
 • Szczegóły projektu
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013