Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Start » Aktualności » Projekty
Projekty realizowane

 

Projekty krajowe

 

minfuture

Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, co najmniej w skali kraju, metody magazynowania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych.

Okres realizacji: 01.06.2017 – 29.09.2018

Tematyka projektu:     https://www.funduszedlamazowsza.eu/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/

 

 

Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych

Cel projektu: wskazanie nowych zastosowań dla odpadowych wód termalnych zostanie przeprowadzone poprzez kompleksowe i interdyscyplinarne badania w zakresie geotermii, hydrogeologii, technologii uzdatniania wód, inżynierii i ochrony środowiska, a także gospodarki wodnej, balneologii, modelowania w hydrogeologii i geotermii. 

Okres realizacji: 2016 – 2017

Tematyka projektu:  http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/ 

 

 

ncbir

Synteza zeolitów i pochodnych węglowych z popiołów lotnych do zastosowań w magazynowaniu wodoru

Cel projektu: synteza i charakterystyka zeolitów z polskich popiołów lotnych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną syntezy struktur zeolitowych m.in. typu ZSM-5 z popiołów lotnych otrzymywanych z węgla kamiennego. Otrzymane zeolity scharakteryzowane zostaną metodami XRD, SEM-EDS i XRF.

Okres realizacji: 2016 – 2019

Tematyka projektu: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/republika-poludniowej-afryki/ 

 

ncbir

Projekt Recycling II edycja - Szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów

Cel projektu: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego z zakresu aspektów prawnych, technologicznych i środowiskowych dotyczących tematyki gospodarowania odpadami, recyclingu i ZSEE.

Okres realizacji: 2017

Tematyka projektu: https://min-pan.krakow.pl/gospodarka-odpadami-szkolenia/index.html

 

minfuture

Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy - EKO-BIONOM

Cel projektu: genezą projektu jest problem "zerowego" odzysku odpadów i UPS ze spalania 100% biomasy w polskich elektrowniach oraz nieefektywne wykorzystanie innego odpadu z energetycznego wykorzystania biomasy, tj. pofermentu z bigazyfikacji.

Okres realizacji: 2015-2018

Tematyka projektu: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/gekon/  

 

minfuture

EkoRDF

Cel projektu: efektywne zagospodarowanie 45% z puli odpadów komunalnych poprzez przygotowanie ich do energetycznego wykorzystania w systemie elektrowni i ciepłownictwie. Poprzez innowacyjne wykorzystanie dodatków waloryzujących i wpływ niskotemperaturowej plazmy planuje się wytworzyć stabilne i bezpieczne paliwo.

Okres realizacji: 2015-2017

Tematyka projektu: http://ekordf.pl/

 

 

Projekty zagraniczne

 

minfuture

Energia geotermlna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju - wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce

Cel projektu: transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w ciepłownictwie w budynkach energii geotermalnej (OZE) z Norwegii, Islandii do Polski. Kraje Darczyńców są liderami w tym zakresie: Norwegia w pompach ciepłam Islandia dzięki wodom i parom. Daje to zeroemisyjne ciepłownictwo, dobre waurnki życia, zrównoważony rozwój, efektywne gospodarowanie energią. W Polsc są one na wstępnym etapie. Projekt przyczyni się więc do budowania potencjału; wzrostu akceptacji i wiedzy wielu grup interesariuszy co do szerszego stosowania geotermii; niskoemisyjnej zrównoważonej gospodarki; poprawy warunków życia; budowania współpracy bilateralnej.

Wykonane będą wstępne studia wykonalności i propozycje pilotowych projektów w Polsce z zastosowaniem doświadczeń Norwegii i Islandii. Partnerzy tych krajów zyskają doświadczenia dotyczące tego ciepłownictwa w warunkach Polski i in. krajów Europy, co wzmocni ich wiedzę i kompetencje. Istotny element Projektu to także propozycje narzędzi formalnych i ekonomicznych, które obok transferu wiedzy i dobrych praktyk są niezbędne dla trwałego rozwoju ciepłownictwa opartego o zasoby geotermalne w Polsce.nicjatywa Projektu: Ministerstwo Środowiska - GGK, DGiKG, DFE.

Okres realizacji: 2017

Tematyka projektu:  http://www.eeagrants.agh.edu.pl/ 

 

Europejska idea edukacji w zakresie ochrony środowiska-natury-klimatu w celu zapewnienia transgranicznego zrównoważonego rozwoju

Cel projektu: zbadanie stanu i zapotrzebowania na dodatkowe kształcenie dla osób dorosłych w zakresie ochrony środowiska, natury i klimatu wraz z możliwościami jego finansowania.

Okres realizacji: 2016 – 2018 

        Tematyka projektu:   https://projekt-eubild.jimdo.com/ 

 

 

Centrum Wyrobów Recyclingowych PCRec - EIT Raw Materials

Cel projektu: stworzenie sieci współpracy oraz platformy internetowej dla małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze recyklingu, (głownie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Podmioty naukowe projektu zamieściły na platformie ofertę naukową w postaci oferowanych technologii i usług badawczych.

Okres realizacji: 2016 – 2018

Tematyka projektu:  http://www.pcrec-network.eu/ 

 

Szkolenia z recyclingu Refresco - EIT Raw Materials

Cel projektu: opracowanie zakresu merytorycznego szkoleń zgodnych z zapotrzebowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie odzysku, recyklingu i substytucji nieenergetycznych surowców mineralnych.

Okres realizacji: 2016 – 2018

Tematyka projektu:   http://www.refrescoeitrm.eu/ 

 

Symbioza przemysłowa dla zrównoważonego gospodarowania surowcami - STORM

Cel projektu: uruchomienie i rozwój platformy technologicznej, na której oferowane będą usługi doradcze dla sektora MŚP, ukierunkowane na wykorzystywanie potencjału symbiozy przemysłowej w warunkach rynkowych. W ramach swojego działania partnerzy projektu zidentyfikują usługi w zakresie zarządzania środowiskowego w sektorze gospodarki odpadowej.

Okres realizacji: 2016 – 2019

Tematyka projektu:  http://www.storm-eitrm.eu/ 

 

Wspieranie przedsiębiorstw w procesach decyzyjnych - LEGO

Cel projektu: oferowanie wsparcia procesu decyzyjnego dla przedsiębiorstw związanych z sektorem surowców mineralnych – usługi doradcze. Wsparcie udzielane w ramach projektu powinno prowadzić do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności przedsiębiorstwa.

Okres realizacji: 2017 – 2018

Tematyka projektu:  https://eitrawmaterials.eu/project/lego/

 

Potencjał dla wykorzystywania energii geotermalnej w Polsce – miasto Poddębice

Cel projektu: transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk pomiędzy Polską a Islandią w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach poprzez geotermalne sieci ciepłownicze (c.o.) oraz nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami polskimi i islandzkimi dla możliwych realizacji inwestycji dotyczących geotermalnych sieci c.o. w Polsce z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii wykorzystywanych na Islandii.

Okres realizacji: 2016 – 2017

Tematyka projektu:  http://www.eeagrants.agh.edu.pl/ 

 

minatura

Rozwój koncepcji europejskiego systemu oceny złóż kopalin

Cel projektu: wypracowanie narzędzi pozwalających na zapewnienie dostępu złóż kopalin do ich przyszłej eksploatacji. Eksploatacja złóż kopalin w Europie jest niezbędna działalnością zapewniającą obecne i przyszłe potrzeby społeczeństwa europejskiego w zakresie surowców mineralnych.

Okres realizacji: 2015– 2018

Tematyka projektu: http://minatura2020.eu/

 

minfuture

Globalne przepływy materiałowe i prognozowanie popytu i podaży dla strategii surowców mineralnych

Cel projektu: wychodząc naprzeciw takiej potrzeby, zaproponowany projekt MinFuture ma na celu określenie, integrowanie i rozwijanie wiedzy na temat globalnego łańcucha dostaw surowców oraz modelowanie scenariuszy tych przepływów prez analizę barier i przeszkód uniemożliwiające dostarczanie bardziej przejrzystych materiałów informacyjnych, przez ocenę istniejących modelowych podejść do globalnej analizy przepływu materiałów.

Okres realizacji: 2016 – 2018

Tematyka projektu:  http://www.minfuture.eu/ 

 

 

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013